231976

Chỉ thị 14/CT-UB năm 1992 tổ chức, thực hiện Nghị định 66-HĐBT về thủ tục cấp giấy phép kinh doanh do tỉnh An Giang ban hành

231976
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 14/CT-UB năm 1992 tổ chức, thực hiện Nghị định 66-HĐBT về thủ tục cấp giấy phép kinh doanh do tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 14/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Hữu Khánh
Ngày ban hành: 19/06/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 14/CT-UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
Người ký: Nguyễn Hữu Khánh
Ngày ban hành: 19/06/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14/CT-UB

Long Xuyên, ngày 19 tháng 06 năm 1992

 

CHỈ THỊ

V/V TỔ CHỨC THỰC HIỆN NĐ SỐ 66-HĐBT NGÀY 2/3/1992 CỦA HĐBT VỀ THỦ TỤC CẤP GIẤP PHÉP KINH DOANH

Ngày 2/3/1992 Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 86-HĐBT quy định cá nhân và nhóm kinh doanh có vốn thấp hơn vốn pháp định quy định trong Nghị định số 221-HĐBT ngày 23/7/91.

Trước đây, trong khi Nhà nước chưa ban hành các văn bản pháp luật về kinh doanh (trong đó quy định về chế độ đăng ký kinh doanh và cấp giấy phép kinh doanh) ngày 28/12/90 UBND Tỉnh An Giang đã ban hành QĐ số 276-QĐ.UB quy định về quản lý đăng ký và cấp giấy phép kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ trên địa bàn Tỉnh An Giang.

Như vậy việc HĐBT ban hành NĐ 66-HĐBT đã làm chấm dứt hiệu lực pháp lý của QĐ 276-QĐ.UB, từ nay việc đăng ký kinh doanh và cấp giấy phép kinh doanh của cá nhân, nhóm kinh doanh có vốn thấp hơn vốn pháp định quy định trong NĐ số 221-HĐBT ngày 23/7/91 được thống nhất thực hiện theo NĐ số 66-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

Để tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh NĐ số 66-HĐBT, UBND Tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp có thẩm quyền quản lý hoạt động kinh doanh và cá nhân, nhóm kinh doanh thực hiện tốt những điểm sau đây:

1. Giao cho Tổ thương nghiệp các Huyện, Thị làm đầu nối tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn cá nhân, nhóm kinh doanh về thủ tục cấp phép kinh doanh tham mưu cho Chủ tịch UBND Huyện, Thị cấp giấy phép kinh doanh cho cá nhân và nhóm kinh doanh cư trú ở Huyện, Thị mình quản lý theo đúng quy định tại NĐ 66-HĐBT.

2. Từ nay đến 31/12/92 Sở Thương mại và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo Tổ thương nghiệp các Huyện, Thị triển khai thực hiện NĐ số 66-HĐBT và tiến hành kiểm tra:

- Những cá nhân và nhóm kinh doanh mới kinh doanh mà chưa được cấp giấy phép kinh doanh nay họ xin làm thủ tục cấp phép kinh doanh thì làm thủ tục cấp phép kinh doanh cho họ theo mẫu của Bộ Tư pháp phát hành.

- Những cá nhân và nhóm kinh doanh đã kinh doanh theo nội dung và thủ tục của QĐ 276-QĐ.UB của UBND Tỉnh thì làm thủ tục đổi giấy phép kinh doanh cho họ theo mẫu giấy phép kinh doanh mới của Bộ Tư pháp (theo mẫu mới do Bộ Tư pháp phát hành), thời gian chậm nhất đến 31/12/92 hoàn thành.

3. Sở Thương mại và Du lịch, Sở Tư pháp thường xuyên phối hợp quản lý kiểm tra việc xin cấp phép kinh doanh của cá nhân và nhóm kinh doanh được quy định trong NĐ 66-HĐBT.

4. Sở Tư pháp Tỉnh An Giang có trách nhiệm tuyên truyền và hướng dẫn về việc sử dụng và cấp phép kinh doanh theo mẫu mới do Bộ Tư pháp phát hành; cung cấp biểu mẫu về giấy phép kinh doanh.

Trên đây là những điểm chủ yếu quy định về thủ tục và trình tự về cấp phép kinh doanh, ngoài việc thực hiện các quy định trên đây, các ngành, các cấp và cá nhân, nhóm kinh doanh phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của NĐ 66-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng. Đến hết ngày 31/12/92 mà cá nhân, nhóm kinh doanh không làm thủ tục xin đăng ký kinh doanh, đổi giấy phép kinh doanh theo mẫu mới của Bộ Tư pháp nói trên thì không được phép kinh doanh và bị xử lý theo pháp luật.

Hàng tháng, hàng quý Sở Thương mại và Du lịch, Chủ tịch UBND các Huyện, Thị, Tổ thương nghiệp các Huyện, Thị phải báo cáo việc thực hiện công tác quản lý kinh doanh về thường trực UBND Tỉnh.

Trong quá trình thực hiện chỉ thị này, có những vấn đề gì mới phát sinh hoặc vướng mắc cần báo cáo về thường trực UBND Tỉnh để có hướng chỉ đạo giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp Tỉnh.
- UBND Huyện, Thị
- C/v KT
- Lưu.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Khánh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản