220540

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2010 về Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 do Tỉnh Quảng Trị ban hành

220540
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2010 về Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 do Tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 09/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 05/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 09/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị
Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 05/07/2010
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Đông Hà, ngày 05 tháng 7 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

Năm 2011, theo dự báo, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có những biến đổi phức tạp; suy thoái kinh tế nước ta đã được kiềm chế nhưng chưa đạt đà tăng trưởng như các năm trước. Để tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm 2011- 2015, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

A. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

Nhiệm vụ chủ yếu là nỗ lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững; thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 của tỉnh đã được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV.

Cùng với việc đánh giá tình hình kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; các Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã phải đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 13/02/2009 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 07/5/2010 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ.

I. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2011

1. Về kinh tế: Tiếp tục thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, tập trung giải quyết các ách tắc trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phấn đấu GDP năm 2011 tăng khoảng 12% so với năm 2010.

- Phát triển công nghiệp xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh; áp dụng công nghệ tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu và năng lượng. Triển khai các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn và nông dân, bảo đảm an ninh lương thực; ngăn chặn và đẩy lùi các bệnh dịch nguy hiểm ở cây trồng, vật nuôi; xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững. Phát triển các ngành dịch vụ theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; mở rộng mạng lưới dịch vụ ở nông thôn; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng sản xuất tại địa phương, mở rộng và đa dạng hoá thị trường xuất khẩu. Kiểm soát chặt chẽ hàng nhập khẩu;

- Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh; đẩy mạnh cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; đảm bảo cho các doanh nghiệp bình đẳng trong tiếp cận thị trường đầu vào cho sản xuất, đặc biệt là vốn, đất đai, vùng nguyên liệu, khoáng sản... Kiểm soát tình hình giá cả, chống đầu cơ, gian lận thương mại, buôn lậu, nâng giá, kiếm lời bất chính, liên kết độc quyền thao túng giá cả. Duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán phù hợp, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã. Khuyến khích thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, nhất là ở nông thôn;

- Huy động tối đa các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, thông qua việc cải thiện môi trường đầu tư; tăng cường khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế bỏ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư trong các lĩnh vực văn hoá- xã hội; áp dụng đa dạng các hình thức đầu tư công trình kết cấu hạ tầng theo các phương thức BOT, BT, PPP và đầu tư tư nhân sở hữu kinh doanh các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội;

Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư, từng bước khắc phục tình trạng đầu tư kém hiệu quả, dàn trải, thất thoát, lãng phí. Chủ động đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư để triển khai các dự án đầu tư. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải ngân nhanh các nguồn vốn đầu tư, nhất là nguồn vốn nhà nước. Chuẩn bị tốt các dự án để tranh thủ nguồn vốn ODA. Thu hút đầu tư (Gồm cả FDI) có định hướng theo quy hoạch và chọn lọc vào các lĩnh vực ưu tiên. Tăng cường theo dõi, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư nhà nước ở các dự án. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch kinh tế- xã hội, làm căn cứ xây dựng các kế hoạch 5 năm, hàng năm và xây dựng các chương trình, dự án kêu gọi đầu tư trong nước và nước ngoài.

2. Về văn hoá- xã hội: Tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

- Nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo, thực hiện đồng bộ các biện pháp để phát triển nguồn nhân lực đi đôi với tạo việc làm tại chỗ ngày càng nhiều cho người lao động, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu lao động. Nâng cao tính chuyên nghiệp và trình độ tay nghề của người lao động;

- Phát triển khoa học, công nghệ toàn diện. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ, kỹ thuật mới. Tổ chức thực hiện tốt Đề án Phát triển khoa học- công nghệ giai đoạn 2010- 2015 của tỉnh;

- Thực hiện cuộc vận động xây dựng đơn vị văn hoá, gia đình văn hoá đi vào chiều sâu. Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng gắn liền với khai thác đón và phục vụ du khách. Phát triển mạnh thể thao quần chúng, đồng thời chú trọng phát triển thể thao thành tích cao;

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở y tế, nâng cao năng lực và chất lượng khám, chữa bệnh và y tế dự phòng; giảm tỷ lệ mắc các bệnh dịch, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng và giá thuốc;

- Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư về giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao nhằm tăng cường năng lực và chất lượng phục vụ nhân dân;

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chú trọng công tác xóa đói giảm nghèo. Tập trung chỉ đạo triển khai Đề án Giảm nghèo nhanh và bền vững tại huyện Đakrông. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2011 từ 2,5 - 3%;

- Kiểm soát chặt chẽ, tiến tới giảm dần các tệ nạn xã hội và tội phạm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc.

3. Về tài nguyên, môi trường: Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo cho quá trình phát triển bền vững.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về môi trường, xác định rõ việc gìn giữ và bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội. Gắn nhiệm vụ bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế, đưa vấn đề môi trường vào quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, dự án đầu tư;

- Tiếp tục giải quyết tình trạng suy thoái môi trường ở khu vực các nhà máy, khu công nghiệp, khu đông dân cư, khu vực bị ô nhiễm nặng. Chú trọng xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế; khảo sát, phát hiện, xử lý các loại chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh. Xử lý nghiêm và buộc bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường xung quanh;

- Sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm sự hài hoà giữa phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, sự biến đổi khí hậu.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; tập trung vào việc hoàn thiện bộ máy nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước các cấp; đơn giản hoá các thủ tục hành chính, loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết;

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, tăng cường công khai minh bạch trong công tác quản lý nhà nước;

- Đẩy mạnh công tác Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc vi phạm.

5. Củng cố quốc phòng, an ninh: Nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Mở rộng quan hệ đối ngoại. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

II. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

Năm 2011 là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới, các địa phương, đơn vị tổ chức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách và các văn bản pháp luật liên quan. Dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2011 và giai đoạn 2011- 2015; cần thể hiện rõ mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thông qua thực hiện chính sách động viên hợp lý nhằm khuyến khích, khơi thông các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập trung nguồn lực để góp phần điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững, tăng mức và tỷ trọng NSNN đầu tư cho con người, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo an toàn hệ thống tài chính quốc gia.

Từ những cơ sở nêu trên, việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 cần lưu ý một số nội dung sau:

1. Về xây dựng dự toán thu NSNN năm 2011

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2011 phải được xây dựng tích cực, trên cơ sở bám sát dự báo tình hình đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, sự phục hồi tăng trưởng của nền kinh tế; tính đúng, tính đủ các khoản thu NSNN của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát sinh trong năm 2011, trong đó chú ý tính các khoản thu phát sinh năm 2010 nhưng được phép giãn thời hạn nộp, các khoản thu từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi thuế; đồng thời đề ra các biện pháp và lộ trình cụ thể để xử lý các khoản nợ thuế; chống thất thu, trốn lậu thuế và gian lận thương mại; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Dự toán thu nội địa năm 2011 (Không kể thu tiền sử dụng đất) xây dựng với mức tăng bình quân tối thiểu 17%- 19%, dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng tối thiểu 7%- 9% so với ước thực hiện năm 2010 (Loại trừ các yếu tố tác động do thực hiện gia hạn thuế trong năm 2009, 2010).

2. Về xây dựng dự toán chi ngân sách địa phương

Dự toán chi ngân sách địa phương (NSĐP) được xây dựng trên cơ sở căn cứ vào tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước năm 2011 do Trung ương và tỉnh quy định; nguồn thu NSĐP hưởng theo phân cấp, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách, số bổ sung cân đối của ngân sách cấp trên và các quy định pháp luật về chế độ, chính sách, định mức hiện hành và nhu cầu kinh phí thực hiện các chương trình, nhiệm vụ dự án quan trọng, đảm bảo triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán.

Việc xây dựng dự toán và bố trí NSNN năm 2011, cần tập trung các nội dung sau:

- Xây dựng dự toán đầu tư phát triển phải phục vụ cho mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2011 và giai đoạn 2011- 1015 để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Dự toán chi đầu tư phát triển năm 2011 được xây dựng trên cơ sở các tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011- 2015.

Dự toán chi đầu tư phát triển năm 2011 phải đảm bảo nguyên tắc bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA; hoàn trả các khoản ứng trước theo quy định và thanh toán các khoản nợ khối lượng xây dựng cơ bản của các công trình hoàn thành từ năm 2010 trở về trước; ưu tiên vốn cho các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2011; các công trình trọng điểm, có hiệu quả, cấp bách; không bố trí vốn cho các dự án không có trong quy hoạch được duyệt, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chưa đủ thủ tục đầu tư theo quy định, còn nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, về giải phóng mặt bằng.

Xây dựng dự toán chi thường xuyên theo đúng chính sách, chế độ và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của NSNN năm 2011; bảo đảm bố trí chi ngân sách cho các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, sự nghiệp bảo vệ môi trường theo đúng yêu cầu nêu trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, HĐND tỉnh.

Trong quá trình xây dựng dự toán NSNN năm 2011, các Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã phải cơ cấu lại nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước cho phù hợp, trên cơ sở thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về việc Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với tất cả các cơ quan nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện thí điểm chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập có điều kiện sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp. Việc xây dựng dự toán chi phải tính tới tác động của việc thực hiện đổi mới cơ chế tài chính và cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo các đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bố trí ngân sách cho công tác quy hoạch theo đúng quy định, đảm bảo trong năm 2011 hoàn thành việc phê duyệt các quy hoạch phát triển thời kỳ 2011- 2020. Các Sở, Ban, ngành, địa phương trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ quản lý của mình đẩy mạnh triển khai có hiệu quả công tác xã hội hoá các lĩnh vực công theo quy định;

- Dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình dự án lớn: Căn cứ văn bản của cấp có thẩm quyền về các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình, dự án lớn triển khai giai đoạn 2011- 2015, xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của từng chương trình, dự án trong năm 2011;

- Các địa phương, đơn vị chủ động cân đối nguồn, đồng thời tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định (Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương, một phần nguồn thu được để lại theo chế độ, 50% tăng thu ngân sách địa phương…) và có tính đến quy định về mức lương tối thiểu đã được cơ cấu trong định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2011;

- Đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thực hiện lập dự toán năm 2011 theo đúng trình tự, quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn, các Nghị định của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), trong đó chi tiết nguồn vốn ODA, vốn đối ứng cho từng chương trình, dự án; đồng thời phân theo tính chất nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và kinh phí sự nghiệp, bảo đảm phù hợp với tiến độ thực hiện;

- Đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ: Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003- 2010 đề xuất danh mục các dự án và nhu cầu vốn trái phiếu Chính phủ cho năm 2011 và cả giai đoạn 2011-2015. Trong kế hoạch năm 2011, tập trung vốn cho các dự án chuyển tiếp đã có trong danh mục sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003- 2010, trong đó ưu tiên vốn cho các dự án hoàn thành năm 2011;

- Đối với nguồn thu từ xổ số kiến thiết được sử dụng để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội; trong đó, tập trung cho các lĩnh vực Giáo dục, Y tế theo quy định và thực hiện quản lý thu, chi qua ngân sách nhà nước (Không đưa vào cân đối ngân sách nhà nước);

- Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất: Các địa phương, đơn vị lập dự toán thu tiền sử dụng đất bảo đảm phù hợp với việc triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt kế hoạch; đồng thời lập phương án bố trí dự toán chi đầu tư XDCB tương ứng để đầu tư cho các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; chủ động phân bổ lập quỹ phát triển đất theo quy định tại Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ; ưu tiên bố trí đủ kinh phí để đẩy nhanh công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị quyết của Quốc hội;

- Các cấp ngân sách phải bố trí dự phòng ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để chủ động đối phó với thiên tai, bão lụt, dịch bệnh và thực hiện những nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh ngoài dự toán;

- Xây dựng kế hoạch huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ; đồng thời chủ động bố trí ngân sách địa phương để hoàn trả các khoản đã huy động (Cả gốc và lãi) đến hạn trả theo quy định của pháp luật;

- Chủ động dự kiến đầy đủ các nhu cầu chi thực hiện chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới (Nếu có), đặc biệt là các chính sách liên quan đến an sinh xã hội; đảm bảo các chế độ, chính sách dự kiến ban hành phải được cân đối đủ nguồn lực, không để xảy ra tình trạng thiếu kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các chế độ, chính sách đã ban hành và các nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định;

- Cùng với việc xây dựng dự toán NSNN năm 2011, các Sở, Ban, ngành, các địa phương, đơn vị sử dụng ngân sách chủ động đánh giá, phân tích cụ thể kết quả đạt được và những hạn chế trong quản lý, điều hành và thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2010; tập trung tổ chức thực hiện công tác quyết toán và kiểm tra phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2009 theo đúng quy định của Luật Ngân sách; chủ động xử lý, giải quyết ngay từ khâu xây dựng dự toán những tồn tại, sai phạm đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện và kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật; quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng; bảo đảm dự toán ngân sách nhà nước được xây dựng đúng chế độ, chính sách nhà nước quy định.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các địa phương, đơn vị sử dụng ngân sách lập dự toán chi ngân sách theo những nhiệm vụ chi đã xác định và phải có báo cáo thuyết minh rõ ràng, chi tiết về dự toán thu, chi ngân sách năm 2011 của địa phương, đơn vị mình theo quy định.

B. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

I. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NĂM 2011

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 cho các Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị;

- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị chủ động triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 của đơn vị mình và gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 15/7/2010;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 của tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 20/7/2010; đồng thời tiếp tục hoàn thiện dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 để UBND tỉnh trình các cấp có thẩm quyền theo quy định;

- Trước ngày 10/12/2010, UBND tỉnh quyết định xong phương án phân bổ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 cho các Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã trên cơ sở nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;

- Trước ngày 31/12/2010, tất cả các đơn vị dự toán quyết định phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2011 cho từng đơn vị trực thuộc trên cơ sở nhiệm vụ và dự toán năm 2011 được cấp có thẩm quyền giao, hướng dẫn.

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán chi đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011. Chủ trì hướng dẫn xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm cả kế hoạch trợ giúp phát triển nguồn nhân lực trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (Theo tinh thần Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 05/5/2010 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ). Chủ trì tổ chức làm việc với các Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán chi đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ năm 2011. Chủ trì xây dựng phương án phân bổ chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước cho các Sở, ban ngành, huyện, thành phố, thị xã. Hướng dẫn các ngành, các cấp xây dựng quy trình lập và theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

2. Sở Tài chính: Hướng dẫn các Sở, ban ngành, huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị dự toán đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 và lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2011. Chủ trì tổ chức làm việc với các Sở, ban ngành, huyện, thành phố, thị xã về dự toán ngân sách nhà nước năm 2011. Chủ trì xây dựng phương án phân bổ chi thường xuyên từ ngân sách địa phương năm 2011 và tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 của tỉnh.

3. Các Sở, Ban, ngành; huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

- Các Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 của ngành, lĩnh vực phụ trách và của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình. Trong quá trình xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách, các Sở, Ban, ngành phải thông tin đầy đủ cho các huyện, thành phố, thị xã về các chương trình, dự án do các Sở, Ban, ngành triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã;

- Các Sở, Ban, ngành chủ trì quản lý (Hoặc thường trực Ban Chỉ đạo) chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án lớn: Chủ trì hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án giai đoạn 2006- 2010, năm 2010. Dự kiến nhiệm vụ và xây dựng, tổng hợp dự toán chi ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án kế hoạch năm 2011. Dự kiến nhiệm vụ và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2011 trong phạm vi kinh phí được thông báo;

- Các Sở, Ban, ngành đề xuất các chế độ, chính sách mới hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách hiện hành áp dụng trong năm 2011 phải trình cấp có thẩm quyền ban hành trước ngày 20/7/2010 và phải gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính làm căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước của địa phương năm 2011; lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 để tạo sự đồng thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định;

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; đảm bảo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 có chất lượng cao và đúng tiến độ đề ra./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản