380773

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước do tỉnh Thanh Hóa ban hành

380773
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 06/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 05/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 06/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 4 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ HOẠT ĐỘNG MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Trong những năm qua, thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đấu thầu, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác đấu thầu của các cơ quan nhà nước, các chủ đầu tư, bên mời thầu và nhà thầu, từng bước chuyên nghiệp hóa trong hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đấu thầu tại một số ngành, địa phương, đơn vị còn nhiều hạn chế, đó là: Thời gian trong đấu thầu kéo dài do các nguyên nhân chủ quan; các bên trong đấu thầu (người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, tư vấn đấu thầu,…) chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đấu thầu; quy trình, thủ tục, hồ sơ trong đấu thầu còn xảy ra sai sót; ở một số dự án, thông tin về đấu thầu chưa được đăng tải công khai, đầy đủ trên Báo Đấu thầu và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu còn thiếu và hạn chế về năng lực; việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng chưa được triển khai theo quy định,...

Để kịp thời khắc phục tình trạng nêu trên và thực hiện tốt Chỉ thị số 47/CT- TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, bên mời thầu, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 về tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6046/UBND-THKH ngày 01/6/2017 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chậm tiến độ hoặc vi phạm pháp luật trong công tác đấu thầu và trong quá trình thực hiện dự án. Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu không thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý.

2. Trong quá tổ chức trình triển khai thực hiện công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, bên mời thầu quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung sau:

a) Đối với chủ đầu tư, bên mời thầu:

- Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về đấu thầu (chi tiết các văn bản về đấu thầu hiện hành có Phụ lục kèm theo), tổ chức triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

- Chỉ được phép tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu các gói thầu sau khi đã có quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (kể cả các gói thầu tư vấn). Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC), hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST), hồ sơ mời quan tâm (HSMQT),... phải áp dụng theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Trong các hồ sơ nêu trên, không được đưa ra các tiêu chí hoặc điều kiện tiên quyết có yêu cầu quá cao, làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu hoặc có lợi cho một số nhà thầu; tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) phải phù hợp với quy mô, tính chất gói thầu.

- HSMT/HSYC, kết quả lựa chọn nhà thầu phải được tổ chức thẩm định trước khi phê duyệt; việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Thực hiện nghiêm quy định về thời gian của các bước (công việc) trong đấu thầu: Từ bước cung cấp thông tin, đánh giá, trình, thẩm định và phê duyệt các nội dung trong đấu thầu. Cung cấp đầy đủ thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu hoặc Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Nghị định số 30/2015/NĐ- CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT- BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu hoặc lập tổ chuyên gia đấu thầu phải đảm bảo theo quy định của pháp luật về đấu thầu (kể từ ngày 01/01/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung, phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu).

- Công khai đường dây nóng của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số điện thoại 0913.293.191 và của Báo Đấu thầu theo số điện thoại 0243.768.6611 khi phát hành HSMT/HSYC để nhà thầu kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Nghiêm túc thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 và Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; cụ thể như sau: Từ năm 2018 trở đi, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch cụ thể về đấu thầu qua mạng năm 2018 (bao gồm cả các dự án cấp tỉnh và dự án cấp huyện), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/4/2018.

- Lập báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu các dự án được giao làm chủ đầu tư theo định kỳ (06 tháng, 01 năm) và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian và đảm bảo chất lượng theo quy định.

b) Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Cử 01 đồng chí Lãnh đạo UBND huyện phụ trách trực tiếp công tác đấu thầu của địa phương theo quy định tại Khoản 13 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; gửi họ và tên, chức vụ, số điện thoại của đồng chí Lãnh đạo phụ trách về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/4/2018.

- Thực hiện nghiêm việc phân cấp trong đấu thầu, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) các dự án do mình quyết định đầu tư theo quy định hiện hành; không phê duyệt KHLCNT cho từng hạng mục công trình hoặc phần công việc của dự án (cho từng gói thầu) khi đã có đủ điều kiện để phê duyệt KHLCNT cho toàn bộ dự án; không chia nhỏ gói thầu để tổ chức chỉ định thầu; không áp dụng hình thức hợp đồng không phù hợp với gói thầu.

- Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 và Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Xây dựng kế hoạch, bố trí cán bộ phụ trách công tác đấu thầu tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn thực hiện đấu thầu qua mạng để triển khai thực hiện; chỉ đạo đơn vị thẩm định KHLCNT phải căn cứ vào các quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để chủ động đề xuất áp dụng đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu chào hàng cạnh tranh và gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế. Năm 2018, kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các địa phương; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn do mình quản lý.

- Lập báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu các dự án được giao làm chủ đầu tư theo định kỳ (06 tháng, 01 năm) và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian và đảm bảo chất lượng theo quy định.

c) Đối với các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh:

- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, có trách nhiệm hướng dẫn các chủ đầu tư, bên mời thầu, các địa phương thực hiện tốt công tác đấu thầu, đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu.

- Nghiêm túc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 và Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Xây dựng kế hoạch, bố trí cán bộ phụ trách công tác đấu thầu tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn thực hiện đấu thầu qua mạng để triển khai thực hiện. Năm 2018, kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng đối với các lĩnh vực do mình theo dõi, quản lý.

- Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, thực hiện kiểm tra công tác đấu thầu theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu; tổng hợp, lập báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh theo định kỳ (06 tháng, 01 năm), báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh theo quy định.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, tăng cường công tác tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu; chủ động cập nhật các văn bản mới về đấu thầu (hoặc các văn bản bị bãi bỏ), kịp thời thông báo cho các chủ đầu tư, các cấp, các ngành; đồng thời, khi thẩm định KHLCNT phải căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để chủ động đề xuất áp dụng đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu chào hàng cạnh tranh và gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế. Tổng hợp, báo cáo và đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp xử lý đối với những đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm các quy định tại Chỉ thị này và các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, bên mời thầu và các cá nhân, tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và các quy định của pháp luật liên quan./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Phụ lục kèm theo Chỉ thị số: 05 /CT-UBND ngày 06/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

I. Các Văn bản quy định về đấu thầu do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số TT

Văn bản hướng dẫn còn hiệu lực

Văn bản hướng dẫn bị thay thế/bãi bỏ (không còn hiệu lực )

1

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005

2

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ và Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 09/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

3

Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu, thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng trong các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ

 

4

Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO và hợp đồng BT; Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO và hợp đồng BT; Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thí điểm về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

5

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

 

6

Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 – 2025

 

7

Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước

 

8

Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 08/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng

 

9

Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 13/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng

 

10

Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước

 

II. Các Văn bản do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số TT

Văn bản hướng dẫn còn hiệu lực

Văn bản hướng dẫn bị thay thế/bãi bỏ (không còn hiệu lực)

1

Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 quy định chi tiết lập HSMQT, HSMT, HSYC dịch vụ tư vấn

Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập HSMT dịch vụ tư vấn và Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07/9/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập HSYC chỉ định thầu tư vấn.

2

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập HSMT xây lắp

Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06/1/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19/1/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập HSMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

3

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập HSMT mua sắm hàng hóa

Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10/2/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập HSMT gói thầu mua sắm hàng hóa

4

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/2/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

5

Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập HSYC đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập HSYC chỉ định thầu xây lắp; Thông tư số 11/2010/TT- BKH ngày 27/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh

6

Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về thẩm định HSMT, HSYC; Thông tư số 08/2010/TT- BKH ngày 21/4/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

7

Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp; Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

8

Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

 

9

Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

10

Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu

Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT ngày 04/1/2011 quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu.

11

Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập HSMT thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)

 

12

Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập HSMT dịch vụ phi tư vấn

 

13

Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập HSMST, HSMT lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/1/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT

14

Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 06/2/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập HSMST, HSMT lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Thông tư số 03/2009/TT-BKHĐT ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

15

Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chương III, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

16

Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản