557348

Chỉ thị 02/CT-UBND về điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 do thành phố Cần Thơ ban hành

557348
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 02/CT-UBND về điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 do thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 02/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Trần Việt Trường
Ngày ban hành: 02/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 02/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ
Người ký: Trần Việt Trường
Ngày ban hành: 02/03/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 02 tháng 3 năm 2023

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐIỀU HÀNH THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND và Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố đề ra, theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 331/STC-QLNS ngày 08 tháng 02 năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023. Cụ thể như sau:

I. XÂY DỰNG THỂ CHẾ

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các Nghị quyết của HĐND thành phố đã ban hành nhưng hết hiệu lực hoặc phần căn cứ pháp lý không còn hiệu lực để tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.

2. Giao sở, ban ngành thành phố chủ động nghiên cứu các văn bản quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương ban hành, kịp thời tham mưu văn bản trình HĐND thành phố theo đúng thẩm quyền.

II. ĐIỀU HÀNH THU, CHI NGÂN SÁCH

Tăng cường quản lý thu, chi NSNN; tập trung thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu hợp lý; quản lý chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi; tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có, các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách địa phương để đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách. Cụ thể:

1. Thu ngân sách:

a) Giao Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2023.

b) Tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý thuế, chống thất thu, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thương mại; tăng cường công tác quản lý nợ, đôn đốc thu hồi nợ thuế, cưỡng chế thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng thuế; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng; thực hiện nghiêm túc hóa đơn điện tử; đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định; chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước đôn đốc doanh nghiệp nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước số thu cổ tức, lợi nhuận được chia theo cho phần vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần.

c) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế, việc khai báo tên hàng, mã hàng, thuế suất, trị giá, số lượng,... để phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế. Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, trong đó tập trung vào các lĩnh vực thu từ đất đai; thu từ các dự án hết thời gian ưu đãi, thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số,... kiểm soát hóa đơn tại máy tính tiền của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

d) Tổ chức việc rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện sắp xếp lại, xử lý xe ô tô, máy móc, thiết bị bảo đảm theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công. Các nhiệm vụ cần quan tâm thực hiện:

- Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tập trung giải quyết kịp thời các thủ tục về đất đai để triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đất công, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thu nộp ngân sách.

- Sở Xây dựng rà soát, chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đẩy mạnh khai thác nguồn thu ngân sách nhà nước từ nguồn bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

- Sở Giao thông vận tải rà soát, tăng cường khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản là các loại kết cấu hạ tầng giao thông.

- Thực hiện nghiêm quy định về đấu giá khi thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản công, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đất đai.

đ) Giao Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố trình Thường trực HĐND thành phố điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất để làm cơ sở hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước đối với trường hợp phát sinh việc nhà đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhưng dự toán đã được cấp có thẩm quyền quyết định chưa bố trí nhiệm vụ chi bồi thường, giải phóng mặt bằng tương ứng.

e) Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp trốn thuế, gian lận thuế, không nộp thuế đúng thời hạn theo quy định của Luật Quản lý thuế. Thu hồi kịp thời số tiền thuế, tiền phạt và các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, kết luận của cơ quan thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật.

g) Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện Khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội (thí điểm thực hiện chính sách phí, lệ phí trên địa bàn thành phố).

2. Chi ngân sách:

a) Chi đầu tư phát triển:

- Căn cứ kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2023 được UBND thành phố giao, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành và Chủ tịch UBND quận, huyện có trách nhiệm tuân thủ đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công. Thực hiện phân bổ vốn đầu tư công bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị quyết của Quốc hội.

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu công đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình và phù hợp với khả năng bố trí vốn theo tiến độ thu ngân sách. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình; đối với những dự án, công trình thực hiện không đúng tiến độ phải kịp thời quyết định hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh để chuyển vốn cho những dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hoàn thành trong năm 2023 nhưng chưa được bố trí đủ vốn, trong đó tập trung cho các công trình đã đăng ký hoàn thành trong năm 2023, bảo đảm hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư công.

- Thực hiện nghiêm quy định quyết toán dự án hoàn thành, không để tình trạng tồn đọng các dự án đầu tư công đã hoàn thành nhưng chậm phê duyệt quyết toán; khắc phục tình trạng tạm ứng vốn lớn, tạm ứng chậm thu hồi.

b) Chi thường xuyên:

- Tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, bám sát dự toán được cấp có thẩm quyền quyết định. Thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, tránh tình trạng chi không đúng nguồn kinh phí, mua sắm vượt nhu cầu, gây lãng phí NSNN. Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; quản lý các khoản chi mua sắm, sửa chữa chặt chẽ, đúng quy định. Không đề nghị bổ sung các đề án, chương trình, dự án hoặc đề xuất ban hành các chế độ, chính sách chi mới hoặc nâng định mức chi làm tăng chi ngân sách khi chưa có nguồn đảm bảo. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp.

Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2023, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và tiền lương, các khoản chi cho con người. Trường hợp phát hiện ngân sách các cấp, đơn vị sử dụng ngân sách tổ chức thực hiện thanh toán, chi trả không đúng chính sách, chế độ, nhất là liên quan đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo,... cần có biện pháp xử lý kịp thời để đảm bảo chính sách, chế độ được thực hiện đúng và có hiệu quả.

- Giao Giám đốc Sở Tài chính kiểm tra, giám sát và hướng dẫn thực hiện các khoản chi đã được phân bổ trong dự toán, các khoản chi của ngân sách phải được phản ánh vào ngân sách theo quy định và được hạch toán đầy đủ theo đúng Mục lục NSNN. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi trong cân đối NSNN, các khoản chi được quản lý qua NSNN, đảm bảo sử dụng kinh phí NSNN có hiệu quả.

- Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành và các đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện:

+ Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các khoản chi cho con người, chính sách đảm bảo an sinh xã hội theo chế độ, các chính sách, chế độ đã ban hành, những nhiệm vụ quan trọng đã được cấp có thẩm quyền quyết định và phù hợp với khả năng thu ngân sách và tiến độ một số nguồn thu gắn với dự toán chi đầu tư phát triển (thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết);

+ Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo đúng chế độ quy định;

- Các nguồn thu phát sinh tại đơn vị phải lập dự toán, quản lý và tập hợp vào báo cáo quyết toán với cơ quan tài chính cùng cấp theo đúng quy định;

- Các đơn vị sự nghiệp cấp thành phố và quận, huyện phải gửi báo cáo quyết toán thu - chi với cơ quan tài chính cùng cấp (trừ các đơn vị trực thuộc do Sở chủ quản xét duyệt quyết toán thì gửi báo cáo quyết toán thu - chi cho Sở chủ quản);

- Giao Sở Tài chính sắp xếp, cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thật sự bức xúc, cần thiết, phát sinh ngoài dự toán; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu, đảm bảo đúng chính sách, chế độ quy định.

- Thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra, kiểm toán, đặc biệt các kết luận tồn đọng chưa thực hiện từ năm 2019 trở về trước. Xử lý kịp thời, đầy đủ nhưng sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách trong quản lý điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách.

3. Thực hiện cải cách tiền lương:

Để tập trung nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tạo nguồn để tích lũy thực hiện cải cách tiền lương giai đoạn 2023 - 2025, cụ thể:

a) 10% tiết kiệm dự toán chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) theo Quyết định giao dự toán năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố;

b) Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2022 chưa sử dụng hết chuyển sang;

c) Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2023. Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%.

d) 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2022 thực hiện (loại trừ các khoản theo quy định) so với dự toán giao.

4. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ:

a) Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công. Tiếp tục lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công, đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện rà soát quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập. Sắp xếp và tổ chức lại hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, tăng cường phân cấp, giao quyền tự chủ cho đơn vị theo quy định.

b) Tăng cường cơ chế giao dự toán kinh phí cung cấp sản phẩm, dịch vụ công theo phương thức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ. Hoàn thiện danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN, các định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xác định giá dịch vụ sự nghiệp công. Thực hiện lộ trình đẩy mạnh cơ chế đấu thầu, đặt hàng phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công và khả năng cân đối NSNN.

5. Tăng cường quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách bảo đảm công khai, minh bạch. Tiếp tục rà soát, tổ chức lại và đổi mới cơ chế hoạt động của quỹ phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước và các điều lệ tổ chức, hoạt động của quỹ.

6. Chủ động sử dụng nguồn dự phòng, quỹ dự trữ tài chính để xử lý các nhiệm vụ chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định. Trường hợp thu ngân sách không đạt dự toán thì phải chủ động sắp xếp, cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán và sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

7. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng và thực hiện công khai tài chính, ngân sách nhà nước:

a) Giao Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng kinh phí từ NSNN trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; trong hoạt động của cơ quan, tổ chức,... đảm bảo sử dụng ngân sách đúng mục đích, đúng chế độ, hiệu quả và tiết kiệm.

Kho bạc Nhà nước các cấp thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát chi NSNN bảo đảm sử dụng ngân sách đúng dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi quy định. Cơ quan tài chính và cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao có kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí ngân sách ở các đơn vị. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thực hiện nghiêm túc thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt.

b) Thực hiện nghiêm túc chế độ công khai tài chính đối với các cấp NSNN trên Cổng thông tin điện tử thành phố và Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn NSNN, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn gốc từ NSNN và các quỹ huy động từ các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định tại các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về công khai.

Trong quá trình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023, trường hợp tình hình kinh tế - xã hội có biến động ảnh hưởng đến cân đối thu, chi NSNN năm 2023, UBND thành phố sẽ báo cáo HĐND thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng đối với năm ngân sách 2023.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc sở; Thủ trưởng cơ quan, ban ngành và các đoàn thể cấp thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; định kỳ báo cáo kết quả và các khó khăn, vướng mắc về Sở Tài chính để tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét, kịp thời chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND TP;
- UBMTTQ VN và các Đoàn thể TP;
- VP Thành ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- Kho bạc Nhà nước Cần Thơ và quận, huyện;
- Sở, ban ngành thành phố;
- TT HĐND và UBND quận, huyện;
- Phòng TC-KH quận, huyện;
- Cổng TTĐT TPCT;
- Báo Cần Thơ;
- VP UBND TP (3B);
- Lưu: VT. NNQ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Việt Trường

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản