Danh mục văn bản mới (từ ngày 31/5 - 02/6/2023)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 31/5 - 02/6/2023.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (27/05/2023) Quyết định 197/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
2. (25/05/2023) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (25/05/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023
4. (10/05/2023) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2023 thông qua bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
5. (07/05/2023) Quyết định 1531/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
6. (05/05/2023) Hướng dẫn 290/HD-UBND năm 2023 thực hiện Nội dung 04 Hỗ trợ nước sinh hoạt, thuộc Dự án 1 Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt tại Quyết định 1719/QĐ-TTg do tỉnh Bắc Kạn ban hành
7. (18/04/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND về mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
8. (18/04/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND về mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện) bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tài nguyên
1. (31/05/2023) Quyết định 1134/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
2. (30/05/2023) Quyết định 619/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới; 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
3. (29/05/2023) Quyết định 871/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
4. (26/05/2023) Quyết định 263/QĐ-UBND năm 2023 sửa đổi Quyết định 199/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025
5. (26/05/2023) Quyết định 720/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
6. (24/05/2023) Chỉ thị 10/CT-UBND tăng cường tiết kiệm điện trong mùa khô và năm 2023 của tỉnh Phú Yên
7. (20/05/2023) Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn thực hiện và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2020
8. (05/05/2023) Hướng dẫn 290/HD-UBND năm 2023 thực hiện Nội dung 04 Hỗ trợ nước sinh hoạt, thuộc Dự án 1 Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt tại Quyết định 1719/QĐ-TTg do tỉnh Bắc Kạn ban hành
Môi trường
1. (01/06/2023) Công văn 5832/QLD-VP năm 2023 về báo giá cung cấp dịch vụ vệ sinh làm sạch chuyên nghiệp do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (31/05/2023) Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2023 về thực hiện Quyết định 876/QĐ-TTg về Phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê tan của ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Cà Mau
3. (31/05/2023) Nghị định 27/2023/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
4. (31/05/2023) Quyết định 1864/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023
5. (31/05/2023) Thông tư 34/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (31/05/2023) Quyết định 1134/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
7. (30/05/2023) Công văn 2124/TCT-QLN năm 2023 về triển khai biện pháp thu hồi nợ đọng thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Thuế ban hành
8. (30/05/2023) Công văn 1972/LĐTBXH-BTXH năm 2023 về chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
9. (29/05/2023) Thông báo 507/TB-UBND năm 2023 kết luận của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về xem xét bãi bỏ Quyết định 22/2017/QĐ-UBND
10. (26/05/2023) Quyết định 720/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
11. (25/05/2023) Công văn 1718/SGDĐT-CTTT-KHCN năm 2023 về ứng phó với thời tiết khắc nghiệt và đảm bảo an toàn khi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội
12. (25/05/2023) Quyết định 1467/QĐ-UBND về Phương án ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023
13. (23/05/2023) Quyết định 23/2023/QĐ-UBND Quy định nội dung chi và mức chi Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai
14. (20/05/2023) Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
15. (24/04/2023) Công văn 11/QGPCTT năm 2023 về tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai do Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành
Nông nghiệp, nông thôn
1. (02/06/2023) Thông tư 02/2023/TT-BNNPTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (01/06/2023) Quyết định 2237/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành phố Hồ Chí Minh
3. (31/05/2023) Quyết định 2149/QĐ-BNN-HTQT năm 2023 phê duyệt văn kiện dự án "Thiết lập trang trại thông minh và nâng cao chuỗi giá trị chăn nuôi lợn tại tỉnh Ninh Bình, Việt Nam" do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (31/05/2023) Công điện 492/CĐ-TTg năm 2023 về chủ động triển khai biện pháp cấp bách nhằm giảm ùn ứ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc do Thủ tướng Chính phủ điện
5. (31/05/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
6. (26/05/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 66/2014/QĐ-UBND Quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, diêm nghiệp khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
7. (26/05/2023) Quyết định 1119/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt 09 quy trình nội bộ (04 quy trình nội bộ mới ban hành và 01 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y; 04 quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chăn nuôi) thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
8. (25/05/2023) Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh Cần Thơ
9. (23/05/2023) Quyết định 784/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án "Phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản chủ lực của tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
10. (22/05/2023) Quyết định 1407/QĐ-UBND năm 2023 về phê duyệt các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
11. (20/05/2023) Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn thực hiện và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2020
12. (16/05/2023) Kế hoạch 241/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình - Năm 2023 do tỉnh Lào Cai ban hành
13. (11/05/2023) Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng đến năm 2030
14. (08/05/2023) Quyết định 3877/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y, Lâm nghiệp, Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An
15. (05/05/2023) Quyết định 1719/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025
16. (05/05/2023) Quyết định 3802/QĐ-UBND năm 2023 về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An
17. (27/04/2023) Quyết định 1412/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện kiên cố hóa kênh mương năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tôn giáo, tín ngưỡng
1. (29/05/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên
Trật tự an toàn xã hội
1. (20/05/2023) Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Quốc phòng
1. (05/05/2023) Quyết định 484/QĐ-UBND năm 2023 về Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030)
Tài chính
1. (01/06/2023) Công văn 5832/QLD-VP năm 2023 về báo giá cung cấp dịch vụ vệ sinh làm sạch chuyên nghiệp do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (31/05/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (31/05/2023) Quyết định 1864/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023
4. (31/05/2023) Công điện 492/CĐ-TTg năm 2023 về chủ động triển khai biện pháp cấp bách nhằm giảm ùn ứ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc do Thủ tướng Chính phủ điện
5. (31/05/2023) Thông báo 198/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với 03 địa phương về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (30/05/2023) Công văn 5761/VP-KTTH năm 2023 về thực hiện Thông tư 28/2023/TT-BTC do thành phố Hà Nội ban hành
7. (30/05/2023) Quyết định 1086/QĐ-BTC năm 2023 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính
8. (30/05/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2012/QĐ-UBND quy định mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
9. (30/05/2023) Công văn 5572/BGTVT-TTr năm 2023 về tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước; phòng, chống tiêu cực nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành
10. (29/05/2023) Thông tư 32/2023/TT-BTC hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
11. (29/05/2023) Công văn 2587/TCHQ-GSQL năm 2023 về góp ý sửa đổi, bổ sung Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (29/05/2023) Công văn 2588/TCHQ-GSQL năm 2023 về góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (29/05/2023) Quyết định 1280/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí lập Quy hoạch quảng cáo ngoài trời thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
14. (26/05/2023) Công văn 11540/SLĐTBXH-VLATLĐ về báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ việc làm 06 tháng đầu năm 2023 và thực hiện kê khai giá hàng tháng do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (26/05/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND về Quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến từ nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
16. (25/05/2023) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
17. (25/05/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm của các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh Bình Dương
18. (25/05/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023
19. (25/05/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
20. (23/05/2023) Quyết định 784/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án "Phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản chủ lực của tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
21. (23/05/2023) Quyết định 23/2023/QĐ-UBND Quy định nội dung chi và mức chi Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai
22. (22/05/2023) Kế hoạch 341/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 53/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết 74/2022/QH15 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do tỉnh Nghệ An ban hành
23. (05/05/2023) Nghị quyết 07/2023/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và cơ chế lồng ghép nguồn vốn, cơ chế huy động nguồn lực khác để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
24. (24/04/2023) Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn đầu tư các dự án quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương do tỉnh Hà Nam ban hành
25. (24/04/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND quy định mức phân bổ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Công nghiệp
1. (29/05/2023) Kế hoạch 4611/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động 53-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
2. (25/05/2023) Kế hoạch 354/KH-UBND năm 2023 về triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Y tế - dược
1. (01/06/2023) Quyết định 394/QĐ-QLD năm 2023 về danh mục 77 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 184.1 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
2. (01/06/2023) Kế hoạch 92/KH-UBND về sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 tại tỉnh Nam Định
3. (01/06/2023) Quyết định 611/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (31/05/2023) Quyết định 647/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
5. (31/05/2023) Quyết định 923/QĐ-UBND năm 2023 sửa đổi Quy định quản lý, sử dụng kinh phí "túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn" trên địa bàn tỉnh Sơn La kèm theo Quyết định 1869/QĐ-UBND
6. (31/05/2023) Quyết định 729/QĐ-UBND năm 2023 về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lai Châu
7. (31/05/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 208/2016/QĐ-UBND
8. (31/05/2023) Quyết định 787/QĐ-UBND năm 2023 về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế, tỉnh Bắc Giang
9. (30/05/2023) Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
10. (30/05/2023) Quyết định 915/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính (Lĩnh vực Dược phẩm); Sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính (Lĩnh vực Tổ chức cán bộ) và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính (Lĩnh vực Y dược cổ truyền) tại Quyết định 1790/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành
11. (30/05/2023) Quyết định 1052/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Y dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
12. (30/05/2023) Quyết định 408/QĐ-UBND năm 2023 về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
13. (30/05/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
14. (29/05/2023) Quyết định 372/QĐ-QLD năm 2023 về sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược ban hành
15. (26/05/2023) Quyết định 370/QĐ-QLD năm 2023 về danh mục 50 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 111 bổ sung do Cục trưởng Cục quản lý Dược ban hành
16. (19/05/2023) Quyết định 2233/QĐ-BYT năm 2023 về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Thuế, phí, lệ phí
1. (31/05/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (31/05/2023) Nghị định 27/2023/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
3. (31/05/2023) Công văn 37937/CTHN-TTHT năm 2023 hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng trong hoạt động đào tạo, dạy nghề do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
4. (31/05/2023) Công văn 37938/CTHN-TTHT năm 2023 chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
5. (31/05/2023) Thông tư 35/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (31/05/2023) Thông tư 34/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7. (31/05/2023) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
8. (30/05/2023) Công văn 2124/TCT-QLN năm 2023 về triển khai biện pháp thu hồi nợ đọng thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Thuế ban hành
9. (30/05/2023) Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2023 về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (30/05/2023) Công văn 2136/TCT-QLN năm 2023 xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 và Thông tư 69/2020/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành
11. (29/05/2023) Công văn 2121/TCT-CS năm 2023 về lập hóa đơn thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
12. (26/05/2023) Công văn 2090/TCT-KK năm 2023 về báo cáo tình hình khai thuế, nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành
13. (25/05/2023) Công văn 2056/TCT-KTNB về chấn chỉnh công tác quản lý thuế qua hoạt động kiểm tra nội bộ và thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ năm 2023 do Tổng cục Thuế ban hành
14. (25/05/2023) Công văn 36020/CTHN-TTHT năm 2023 về hướng dẫn kê khai hóa đơn thuế do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
15. (25/05/2023) Công văn 2063/TCT-KK năm 2023 về lấy ý kiến dự thảo quy trình miễn thuế, giảm thuế do Tổng cục Thuế ban hành
16. (19/05/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 33/2005/NQ-HĐND về mức thu và sử dụng học phí đào tạo hệ chính quy trình độ Cao đẳng (ngoài Sư phạm)
17. (17/05/2023) Thông báo 2298/TB-TTKQH năm 2023 kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng do Tổng Thư ký Quốc hội ban hành
18. (15/05/2023) Thông báo 153/TB-BGTVT năm 2023 kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ tại cuộc họp về dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư về trạm thu phí, giá dịch vụ sử dụng đường bộ
19. (18/04/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND về mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
20. (18/04/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND về mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện) bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngân hàng, tiền tệ
1. (30/05/2023) Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2023 về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (29/05/2023) Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2023 triển khai thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Kế toán, kiểm toán
1. (31/05/2023) Công văn 37935/CTHN-TTHT năm 2023 về cấp mật khẩu đăng nhập hóa đơn điện tử do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
2. (29/05/2023) Công văn 2121/TCT-CS năm 2023 về lập hóa đơn thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (30/05/2023) Kế hoạch 363/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động 50-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới do tỉnh Nghệ An ban hành
2. (23/05/2023) Quyết định 1160/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ Hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (01/06/2023) Công văn 3380/BCT-TTTN năm 2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (01/06/2023) Công văn 3984/VPCP-CN năm 2023 về tình hình thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa- Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (31/05/2023) Thông báo 69/TB-BXD năm 2023 kết luận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Hội nghị triển khai Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030"
4. (31/05/2023) Thông báo 198/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với 03 địa phương về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (30/05/2023) Công văn 5761/VP-KTTH năm 2023 về thực hiện Thông tư 28/2023/TT-BTC do thành phố Hà Nội ban hành
6. (30/05/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND về quy định mức thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
7. (30/05/2023) Quyết định 641/QĐ-UBND năm 2023 về thay thế các Phụ lục ban hành theo Quyết định 817/QĐ-UBND về Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, giữa kỳ và 5 năm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
8. (30/05/2023) Công văn 3882/VPCP-NN năm 2023 tháo gỡ khó khăn cho Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Văn hóa tâm linh Bà chúa Xứ cáp treo Núi Sam do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (30/05/2023) Kế hoạch 112/KH-UBND thực hiện nội dung hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
10. (30/05/2023) Kế hoạch 110/KH-UBND thực hiện nội dung số 01 về hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
11. (30/05/2023) Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2023 về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
12. (30/05/2023) Công văn 3876/VPCP-CN năm 2023 về phương án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua Hải Phòng và Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
13. (30/05/2023) Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ các lễ hội, công tác xúc tiến đầu tư, du lịch và an sinh xã hội tỉnh Lâm Đồng
14. (30/05/2023) Công văn 478/TTg-KGVX năm 2023 về dừng chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học FLC do Thủ tướng Chính phủ ban hành
15. (30/05/2023) Kế hoạch 111/KH-UBND về đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023
16. (30/05/2023) Quyết định 1276/QĐ-BCT phê duyệt kế hoạch năm 2023 thực hiện Hợp phần 2 của Dự án "Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện" vay vốn của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
17. (30/05/2023) Kế hoạch 363/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động 50-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới do tỉnh Nghệ An ban hành
18. (29/05/2023) Kế hoạch 4611/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động 53-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
19. (29/05/2023) Quyết định 1280/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí lập Quy hoạch quảng cáo ngoài trời thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
20. (26/05/2023) Công văn 1566/UBND-KHĐT về chỉ đạo thực hiện sau kiểm tra công tác giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư ngân sách nhà nước năm 2023 của các quận, huyện, thị xã do Thành phố Hà Nội ban hành
21. (26/05/2023) Kế hoạch 4560/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
22. (25/05/2023) Kế hoạch 352/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023
23. (24/05/2023) Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2023 thực hiện tái cơ cấu ngành Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn đến năm 2030
24. (19/05/2023) Thông báo 158/TB-BGTVT năm 2023 kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo về nội dung liên quan đến việc sửa đổi quy định của Thông tư 23/2021/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành
25. (19/05/2023) Nghị quyết 07/NQ-HĐND điều chỉnh nội dung Nghị quyết 40/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách địa phương do tỉnh Bình Dương ban hành
26. (19/05/2023) Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2023 về đồng thuận đề xuất thực hiện Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành do tỉnh Bình Dương ban hành
27. (17/05/2023) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2023 về thực hiện Nội dung số 01 thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
28. (15/05/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND Quy định về thời gian bán hàng, các trường hợp tạm dừng bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
29. (10/05/2023) Thông báo 147/TB-BGTVT năm 2023 kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ tại cuộc họp về quản lý, khai thác và bảo trì đối với các tuyến đường cao tốc đã được chủ đầu tư đưa vào khai thác tạm thời trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông
30. (05/05/2023) Quyết định 3802/QĐ-UBND năm 2023 về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An
31. (24/04/2023) Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn đầu tư các dự án quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương do tỉnh Hà Nam ban hành
Lao động
1. (01/06/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-TTg thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (31/05/2023) Công văn 37937/CTHN-TTHT năm 2023 hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng trong hoạt động đào tạo, dạy nghề do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
3. (29/05/2023) Quyết định 30/2023/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo các nghề trình độ sơ cấp nghề áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4. (26/05/2023) Công văn 11540/SLĐTBXH-VLATLĐ về báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ việc làm 06 tháng đầu năm 2023 và thực hiện kê khai giá hàng tháng do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (26/05/2023) Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính được thay thế về lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
6. (25/05/2023) Quyết định 4488/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội, lĩnh vực Việc làm, lĩnh vực Lao động - Tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An
7. (25/05/2023) Quyết định 1471/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ các thủ tục hành chính về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
8. (23/05/2023) Công văn 11072/SLĐTBXH-VL-ATLĐ về thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm 2023 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (22/05/2023) Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
10. (10/05/2023) Kế hoạch 1910/KH-UBND năm 2023 thực hiện chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
11. (05/05/2023) Quyết định 1719/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025
12. (05/05/2023) Quyết định 1761/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
13. (05/05/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Chính sách xã hội
1. (01/06/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-TTg thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (31/05/2023) Quyết định 923/QĐ-UBND năm 2023 sửa đổi Quy định quản lý, sử dụng kinh phí "túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn" trên địa bàn tỉnh Sơn La kèm theo Quyết định 1869/QĐ-UBND
3. (31/05/2023) Thông báo 69/TB-BXD năm 2023 kết luận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Hội nghị triển khai Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030"
4. (31/05/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 208/2016/QĐ-UBND
5. (30/05/2023) Công văn 3879/VPCP-KGVX năm 2023 về trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (30/05/2023) Quyết định 616/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, tỉnh Gia Lai
7. (30/05/2023) Quyết định 617/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Gia Lai
8. (29/05/2023) Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2023 triển khai thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9. (27/05/2023) Quyết định 200/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
10. (26/05/2023) Kế hoạch 4603/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
11. (26/05/2023) Quyết định 1127/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt 04 quy trình nội bộ ban hành mới trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
12. (26/05/2023) Quyết định 1163/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên
13. (26/05/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND về Quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến từ nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
14. (24/05/2023) Quyết định 748/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang
15. (24/05/2023) Quyết định 1164/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
16. (20/05/2023) Kế hoạch 248/KH-UBND về nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội năm 2023 do tỉnh Lào Cai ban hành
17. (16/05/2023) Kế hoạch 241/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình - Năm 2023 do tỉnh Lào Cai ban hành
18. (12/05/2023) Quyết định 1585/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định
19. (05/05/2023) Hướng dẫn 290/HD-UBND năm 2023 thực hiện Nội dung 04 Hỗ trợ nước sinh hoạt, thuộc Dự án 1 Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt tại Quyết định 1719/QĐ-TTg do tỉnh Bắc Kạn ban hành
20. (05/05/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Giáo dục, đào tạo
1. (01/06/2023) Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2. (01/06/2023) Thông báo 200/TB-VPCP năm 2023 về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại buổi làm việc của Hội Khuyến học Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (31/05/2023) Công văn 2673/SGDĐT-GDMN về hướng dẫn tổ chức hoạt động hè năm 2023 và tăng cường kiểm tra cơ sở giáo dục mầm non của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (31/05/2023) Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giao dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
5. (31/05/2023) Công văn 37937/CTHN-TTHT năm 2023 hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng trong hoạt động đào tạo, dạy nghề do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
6. (30/05/2023) Quyết định 2972/QĐ-UBND năm 2023 về công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục thường xuyên; lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; lĩnh vực đào tạo với nước ngoài; lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội
7. (30/05/2023) Công văn 478/TTg-KGVX năm 2023 về dừng chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học FLC do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (30/05/2023) Quyết định 1093/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên trung học phổ thông công lập theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP do tỉnh Quảng Nam ban hành
9. (29/05/2023) Quyết định 30/2023/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo các nghề trình độ sơ cấp nghề áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
10. (26/05/2023) Quyết định 882/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11. (25/05/2023) Công văn 1718/SGDĐT-CTTT-KHCN năm 2023 về ứng phó với thời tiết khắc nghiệt và đảm bảo an toàn khi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội
12. (25/05/2023) Kế hoạch 251/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong Thư viện, Bảo tàng, Trung tâm văn hóa đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13. (24/05/2023) Quyết định 1489/QĐ-BGDĐT năm 2023 quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo
14. (22/05/2023) Quyết định 1145/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2023-2024
15. (22/05/2023) Quyết định 1146/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2023-2024
16. (22/05/2023) Quyết định 1144/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2023-2024
17. (19/05/2023) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2023 về thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên định bàn tỉnh Bình Định
18. (19/05/2023) Kế hoạch 111/KH-UBND về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Tuyên Quang
19. (19/05/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND về quy định các khoản thu và mức thu các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương
20. (19/05/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 33/2005/NQ-HĐND về mức thu và sử dụng học phí đào tạo hệ chính quy trình độ Cao đẳng (ngoài Sư phạm)
21. (12/05/2023) Quyết định 1585/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định
22. (10/05/2023) Kế hoạch 1910/KH-UBND năm 2023 thực hiện chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Giao thông, vận tải
1. (01/06/2023) Công văn 3984/VPCP-CN năm 2023 về tình hình thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa- Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (31/05/2023) Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2023 về thực hiện Quyết định 876/QĐ-TTg về Phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê tan của ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Cà Mau
3. (31/05/2023) Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2023 về Bộ tiêu chí "An toàn giao thông" đối với gia đình, dòng họ, cơ sở tôn giáo; xã, phường, thị trấn; cơ quan, đơn vị, nhà trường; khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; doanh nghiệp và tuyến đường tự quản an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
4. (30/05/2023) Công văn 3876/VPCP-CN năm 2023 về phương án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua Hải Phòng và Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (30/05/2023) Công văn 5572/BGTVT-TTr năm 2023 về tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước; phòng, chống tiêu cực nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (29/05/2023) Thông báo 172/TB-BGTVT năm 2023 kết luận của Thứ trưởng Lê Đình Thọ tại cuộc họp về Hệ thống duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu giám sát hành trình phương tiện kinh doanh vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (29/05/2023) Kế hoạch 4610/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
8. (26/05/2023) Công văn 5460/BGTVT-VT năm 2023 về cung cấp dịch vụ taxi điện tại các sân bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
9. (25/05/2023) Quyết định 24/2023/QĐ-UBND về Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (25/05/2023) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
11. (25/05/2023) Thông báo 169/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang tại cuộc họp ngày 22/5/2023 về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước được ủy quyền trên địa bàn các tỉnh miền Trung và công tác tổ chức bộ máy của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
12. (25/05/2023) Kế hoạch 351/KH-UBND năm 2023 về Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
13. (24/05/2023) Quyết định 25/2023/QĐ-UBND quy định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
14. (24/05/2023) Quyết định 21/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 15/2015/QĐ-UBND quy định về quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương thuộc tỉnh Quảng Ngãi
15. (23/05/2023) Thông báo 167/TB-BGTVT năm 2023 kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn tại cuộc họp về lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
16. (19/05/2023) Thông báo 158/TB-BGTVT năm 2023 kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo về nội dung liên quan đến việc sửa đổi quy định của Thông tư 23/2021/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành
17. (19/05/2023) Kế hoạch 245/KH-UBND năm 2023 triển khai Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới do tỉnh Lào Cai ban hành
18. (19/05/2023) Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2023 về đồng thuận đề xuất thực hiện Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành do tỉnh Bình Dương ban hành
19. (18/05/2023) Thông báo 156/TB-BGTVT năm 2023 kết luận của Thứ trưởng Lê Đình Thọ tại cuộc họp về công tác kiểm soát tải trọng xe trên Quốc lộ 5 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
20. (16/05/2023) Quyết định 1179/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giao thông vận tải/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị khác tỉnh Bình Dương
21. (15/05/2023) Thông báo 153/TB-BGTVT năm 2023 kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ tại cuộc họp về dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư về trạm thu phí, giá dịch vụ sử dụng đường bộ
22. (12/05/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
23. (10/05/2023) Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2023 về đặt tên 15 đường, phố trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
24. (10/05/2023) Quyết định 508/QĐ-UBND năm 2023 về Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
25. (10/05/2023) Thông báo 147/TB-BGTVT năm 2023 kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ tại cuộc họp về quản lý, khai thác và bảo trì đối với các tuyến đường cao tốc đã được chủ đầu tư đưa vào khai thác tạm thời trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông
26. (24/04/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND quy định mức phân bổ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam
27. (13/04/2023) Quyết định 810/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt và công bố điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh đường bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 do tỉnh Lào Cai ban hành
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (31/05/2023) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 148/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Nam Định ban hành
2. (31/05/2023) Thông báo 69/TB-BXD năm 2023 kết luận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Hội nghị triển khai Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030"
3. (31/05/2023) Thông tư 35/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (31/05/2023) Thông báo 198/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với 03 địa phương về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (30/05/2023) Công văn 5761/VP-KTTH năm 2023 về thực hiện Thông tư 28/2023/TT-BTC do thành phố Hà Nội ban hành
6. (30/05/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
7. (30/05/2023) Quyết định 214/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
8. (29/05/2023) Thông tư 32/2023/TT-BTC hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
9. (25/05/2023) Quyết định 24/2023/QĐ-UBND về Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (25/05/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
11. (25/05/2023) Quyết định 21/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 54/2018/QĐ-UBND về quy định xét duyệt các tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Long An
12. (24/05/2023) Quyết định 24/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh
13. (24/05/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
14. (11/05/2023) Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng đến năm 2030
15. (10/05/2023) Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2023 về đặt tên 15 đường, phố trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
16. (10/05/2023) Quyết định 508/QĐ-UBND năm 2023 về Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
17. (05/05/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND quy định diện tích nhà ở tối thiểu để công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Khoa học, công nghệ
1. (01/06/2023) Quyết định 621/QĐ-TTg năm 2023 kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (26/05/2023) Quyết định 1125/QĐ-UBND năm 2023 công bố 02 thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
3. (24/05/2023) Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2023 về Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lào Cai đến năm 2030
Bưu chính, viễn thông
1. (30/05/2023) Quyết định 1829/QĐ-UBND năm 2023 về tiêu chí chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
2. (29/05/2023) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
3. (29/05/2023) Kế hoạch 119/KH-UBND về nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4. (29/05/2023) Quyết định 34/QĐ-LN-CĐS về Kế hoạch chuyển đổi số của Cục Lâm nghiệp năm 2023
5. (29/05/2023) Kế hoạch 1876/KH-UBND về nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Thuận năm 2023
6. (26/05/2023) Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7. (25/05/2023) Kế hoạch 4521/KH-UBND năm 2023 về triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
8. (19/05/2023) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2023 về thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên định bàn tỉnh Bình Định
9. (16/05/2023) Quyết định 1668/QĐ-UBND năm 2023 về phê duyệt Đề án đẩy mạnh chuyển đổi số tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm nâng cao công tác phục vụ cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
10. (26/04/2023) Công văn 2893/VPCP-KSTT năm 2023 về rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật triển khai Đề án 06 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (02/06/2023) Công văn 4023/VPCP-QHĐP giao nhiệm vụ các Bộ, ngành, địa phương sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (31/05/2023) Kế hoạch 3374/KH-UBND về tổ chức chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Quảng Nam năm 2023
3. (31/05/2023) Quyết định 1303/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Taekwondo thành phố Cần Thơ
4. (31/05/2023) Quyết định 1080/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Nam Định ban hành
5. (30/05/2023) Quyết định 641/QĐ-UBND năm 2023 về thay thế các Phụ lục ban hành theo Quyết định 817/QĐ-UBND về Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, giữa kỳ và 5 năm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
6. (30/05/2023) Công văn 3882/VPCP-NN năm 2023 tháo gỡ khó khăn cho Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Văn hóa tâm linh Bà chúa Xứ cáp treo Núi Sam do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (30/05/2023) Kế hoạch 112/KH-UBND thực hiện nội dung hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
8. (30/05/2023) Kế hoạch 110/KH-UBND thực hiện nội dung số 01 về hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
9. (30/05/2023) Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ các lễ hội, công tác xúc tiến đầu tư, du lịch và an sinh xã hội tỉnh Lâm Đồng
10. (30/05/2023) Kế hoạch 111/KH-UBND về đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023
11. (29/05/2023) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2023 về tổ chức các hoạt động Tết quân - dân năm 2024 do tỉnh Sóc Trăng ban hành
12. (27/05/2023) Quyết định 200/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
13. (26/05/2023) Công văn 1566/UBND-KHĐT về chỉ đạo thực hiện sau kiểm tra công tác giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư ngân sách nhà nước năm 2023 của các quận, huyện, thị xã do Thành phố Hà Nội ban hành
14. (26/05/2023) Quyết định 1257/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch phát động thi đua thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030
15. (26/05/2023) Quyết định 266/QĐ-UBND năm 2023 Quy định về nghi lễ tổ chức các ngày kỷ niệm; nghi lễ đón, tiếp và làm việc với đoàn công tác của Trung ương thăm, làm việc và tham dự các sự kiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
16. (26/05/2023) Quyết định 1346/QÐ-BVHTTDL năm 2023 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
17. (26/05/2023) Quyết định 1347/QÐ-BVHTTDL năm 2023 về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 20/CT-TTg về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
18. (25/05/2023) Kế hoạch 251/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong Thư viện, Bảo tàng, Trung tâm văn hóa đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19. (25/05/2023) Kế hoạch 352/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023
20. (23/05/2023) Kế hoạch 4466/KH-UBND năm 2023 về xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023-2025
21. (23/05/2023) Quyết định 1439/QĐ.UBND năm 2023 phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035
22. (19/05/2023) Kế hoạch 246/KH-UBND thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022-2030" trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2023
23. (17/05/2023) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2023 về thực hiện Nội dung số 01 thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
24. (12/05/2023) Quyết định 1226/QÐ-BVHTTDL năm 2023 về Kế hoạch thực hiện kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội về văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dân tộc trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2016-2021 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
25. (11/05/2023) Kế hoạch 1819/KH-BVHTTDL về kiểm tra đảm bảo chất lượng hệ thống cơ sở lưu trú du lịch Việt Nam năm 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
26. (24/04/2023) Công văn 11/QGPCTT năm 2023 về tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai do Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành
27. (24/04/2023) Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn đầu tư các dự án quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương do tỉnh Hà Nam ban hành
Dân sự
1. (18/04/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND về mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện) bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Bổ trợ tư pháp
1. (30/05/2023) Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp; 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
2. (29/05/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND về phân cấp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi, lĩnh vực công chứng, thừa phát lại, giám định tư pháp, đấu giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3. (26/05/2023) Quyết định 1164/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
Hành chính tư pháp
1. (31/05/2023) Quyết định 568/QĐ-UBND năm 2023 công bố quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
2. (30/05/2023) Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam
3. (29/05/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND về phân cấp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi, lĩnh vực công chứng, thừa phát lại, giám định tư pháp, đấu giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4. (24/05/2023) Quyết định 01/2023/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
5. (18/05/2023) Quyết định 757/QĐ-UBND năm 2023 công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp - hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
6. (16/05/2023) Quyết định 1178/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương/ thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương
7. (10/05/2023) Quyết định 1848/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh
8. (09/05/2023) Quyết định 706/QĐ-BTP năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Bộ Tư pháp
9. (24/04/2023) Công văn 2811/VPCP-KSTT năm 2023 thực hiện 19 Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và rà soát văn bản, thủ tục hành chính có yêu cầu giấy tờ cư trú do Văn phòng Chính phủ ban hành
Khiếu nại, tố cáo
1. (24/05/2023) Công văn 2040/TCT-KTNB năm 2023 về rà soát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tại các Cục thuế do Tổng cục Thuế ban hành
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (02/06/2023) Công văn 4023/VPCP-QHĐP giao nhiệm vụ các Bộ, ngành, địa phương sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (01/06/2023) Công văn 493/TTg-KSTT năm 2023 về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (01/06/2023) Quyết định 2237/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành phố Hồ Chí Minh
4. (31/05/2023) Quyết định 647/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
5. (31/05/2023) Quyết định 729/QĐ-UBND năm 2023 về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lai Châu
6. (31/05/2023) Quyết định 568/QĐ-UBND năm 2023 công bố quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
7. (31/05/2023) Quyết định 1134/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
8. (31/05/2023) Quyết định 1080/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Nam Định ban hành
9. (31/05/2023) Quyết định 787/QĐ-UBND năm 2023 về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế, tỉnh Bắc Giang
10. (30/05/2023) Quyết định 2972/QĐ-UBND năm 2023 về công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục thường xuyên; lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; lĩnh vực đào tạo với nước ngoài; lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội
11. (30/05/2023) Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
12. (30/05/2023) Quyết định 915/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính (Lĩnh vực Dược phẩm); Sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính (Lĩnh vực Tổ chức cán bộ) và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính (Lĩnh vực Y dược cổ truyền) tại Quyết định 1790/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành
13. (30/05/2023) Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam
14. (30/05/2023) Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổng hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
15. (30/05/2023) Quyết định 1052/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Y dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
16. (30/05/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2012/QĐ-UBND quy định mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
17. (30/05/2023) Quyết định 616/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, tỉnh Gia Lai
18. (30/05/2023) Quyết định 617/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Gia Lai
19. (30/05/2023) Quyết định 619/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới; 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
20. (30/05/2023) Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp; 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
21. (30/05/2023) Công văn 2149/BTP-PBGDPL năm 2023 về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" do Bộ Tư pháp ban hành
22. (30/05/2023) Quyết định 408/QĐ-UBND năm 2023 về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
23. (29/05/2023) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2023 về tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
24. (29/05/2023) Kế hoạch 123/KH-UBND Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 của tỉnh Cà Mau
25. (29/05/2023) Kế hoạch 1876/KH-UBND về nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Thuận năm 2023
26. (29/05/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND về phân cấp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi, lĩnh vực công chứng, thừa phát lại, giám định tư pháp, đấu giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
27. (29/05/2023) Quyết định 871/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
28. (29/05/2023) Quyết định 658/QĐ-BGTVT về ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải
29. (26/05/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 66/2014/QĐ-UBND Quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, diêm nghiệp khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
30. (26/05/2023) Quyết định 646/QĐ-BGTVT về điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng cuối năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải ban hành
31. (26/05/2023) Quyết định 720/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
32. (26/05/2023) Quyết định 1119/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt 09 quy trình nội bộ (04 quy trình nội bộ mới ban hành và 01 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y; 04 quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chăn nuôi) thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
33. (26/05/2023) Quyết định 1125/QĐ-UBND năm 2023 công bố 02 thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
34. (26/05/2023) Quyết định 1127/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt 04 quy trình nội bộ ban hành mới trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
35. (26/05/2023) Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ Quyết định 3465/QĐ-UBND về Quy định đánh giá quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre
36. (26/05/2023) Quyết định 882/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
37. (26/05/2023) Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính được thay thế về lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
38. (26/05/2023) Quyết định 1164/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
39. (26/05/2023) Quyết định 1163/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên
40. (25/05/2023) Quyết định 4488/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội, lĩnh vực Việc làm, lĩnh vực Lao động - Tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An
41. (25/05/2023) Quyết định 1471/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ các thủ tục hành chính về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
42. (24/05/2023) Quyết định 748/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang
43. (24/05/2023) Quyết định 1164/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
44. (24/05/2023) Quyết định 1177/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
45. (23/05/2023) Quyết định 1160/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ Hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
46. (22/05/2023) Quyết định 1407/QĐ-UBND năm 2023 về phê duyệt các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
47. (18/05/2023) Quyết định 757/QĐ-UBND năm 2023 công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp - hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
48. (16/05/2023) Quyết định 1178/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương/ thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương
49. (16/05/2023) Quyết định 1179/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giao thông vận tải/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị khác tỉnh Bình Dương
50. (12/05/2023) Quyết định 1226/QÐ-BVHTTDL năm 2023 về Kế hoạch thực hiện kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội về văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dân tộc trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2016-2021 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
51. (10/05/2023) Quyết định 1848/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh
52. (09/05/2023) Quyết định 1836/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế phối hợp liên ngành triển khai thực hiện thí điểm "Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh"
53. (09/05/2023) Quyết định 706/QĐ-BTP năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Bộ Tư pháp
54. (08/05/2023) Quyết định 3877/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y, Lâm nghiệp, Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An
55. (05/05/2023) Quyết định 3802/QĐ-UBND năm 2023 về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An
56. (05/05/2023) Quyết định 3804/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục, nội dung và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Long An
57. (24/04/2023) Công văn 2811/VPCP-KSTT năm 2023 thực hiện 19 Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và rà soát văn bản, thủ tục hành chính có yêu cầu giấy tờ cư trú do Văn phòng Chính phủ ban hành
Văn thư, lưu trữ
1. (26/05/2023) Kế hoạch 4602/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 71/QĐ-TTg phê duyệt các nhiệm vụ, giải pháp bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia, giai đoạn II trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2. (24/05/2023) Quyết định 1456/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án tổ chức lại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An và chuyển chức năng quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ về cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An
Dân tộc
1. (30/05/2023) Kế hoạch 112/KH-UBND thực hiện nội dung hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
2. (30/05/2023) Kế hoạch 110/KH-UBND thực hiện nội dung số 01 về hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
3. (30/05/2023) Kế hoạch 111/KH-UBND về đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023
4. (17/05/2023) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2023 về thực hiện Nội dung số 01 thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (26/05/2023) Kế hoạch 4603/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2. (16/05/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai
3. (12/05/2023) Quyết định 1226/QÐ-BVHTTDL năm 2023 về Kế hoạch thực hiện kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội về văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dân tộc trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2016-2021 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (09/05/2023) Quyết định 1836/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế phối hợp liên ngành triển khai thực hiện thí điểm "Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh"
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (02/06/2023) Thông tư 02/2023/TT-BNNPTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (29/05/2023) Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2023 về kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra việc chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3. (26/05/2023) Dự thảo Thông tư quy định về Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (01/06/2023) Quyết định 621/QĐ-TTg năm 2023 kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (31/05/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng
3. (31/05/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định
4. (31/05/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
5. (30/05/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
6. (30/05/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
7. (29/05/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng
8. (29/05/2023) Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2023 về kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra việc chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9. (29/05/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên
10. (29/05/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên
11. (26/05/2023) Công văn 5710/VP-NC năm 2023 về Tổ chức phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố
12. (25/05/2023) Quyết định 26/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh
13. (25/05/2023) Chỉ thị 22-CT/TW năm 2023 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
14. (25/05/2023) Thông báo 169/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang tại cuộc họp ngày 22/5/2023 về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước được ủy quyền trên địa bàn các tỉnh miền Trung và công tác tổ chức bộ máy của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
15. (24/05/2023) Quyết định 1456/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án tổ chức lại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An và chuyển chức năng quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ về cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An
16. (24/05/2023) Quyết định 01/2023/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
17. (24/05/2023) Quyết định 24/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh
18. (19/05/2023) Quyết định 2233/QĐ-BYT năm 2023 về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
19. (18/05/2023) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2023 về thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới do tỉnh Bình Định ban hành
20. (17/05/2023) Kế hoạch 373/KH-MTTQ-BTT năm 2023 về Tổ chức phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố
21. (16/05/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai
22. (16/05/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 42/2017/QĐ-UBND
23. (05/05/2023) Quyết định 484/QĐ-UBND năm 2023 về Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030)
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (29/05/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên
2. (23/05/2023) Kế hoạch 4466/KH-UBND năm 2023 về xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023-2025
 
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
242 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;