Đề xuất sửa đổi quy định về hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Hiện nay đã có đề xuất sửa đổi nào về hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hay chưa? - Trường An (TPHCM)

Đề xuất sửa đổi quy định về hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Đề xuất sửa đổi quy định về hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế (sau đây gọi tắt là dự thảo Luật).

Đề xuất sửa đổi quy định về hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Theo khoản 15 Điều 1 dự thảo Luật đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 25 Luật Bảo hiểm y tế 2008 quy định về hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau:

- Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là hợp đồng được ký kết giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo mẫu quy định của Chính phủ.

- Các nội dung chủ yếu của hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm:

+ Đối tượng phục vụ; dự kiến số lượng người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và cơ cấu nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu;

+ Phạm vi cung ứng dịch vụ phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

+ Giá và phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh;

+ Quyền và trách nhiệm của các bên;

+ Thời hạn hợp đồng;

+ Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

+ Điều kiện sửa đổi, bổ sung, tạm dừng, chấm dứt hợp đồng;

+ Hiệu lực của hợp đồng;

+ Xử lý vướng mắc, tranh chấp hợp đồng.

- Việc ký kết, thực hiện, sửa đổi, bổ sung, tạm dừng, chấm dứt hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và quy định của Luật Bảo hiểm y tế 2008.

Hiện hành, theo Điều 25 Luật bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi 2014) quy định về hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh như sau:

- Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là văn bản thỏa thuận giữa tổ chức bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc cung ứng dịch vụ và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Đối tượng phục vụ và yêu cầu về phạm vi cung ứng dịch vụ; dự kiến số lượng thẻ và cơ cấu nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

+ Phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh;

+ Quyền và trách nhiệm của các bên;

+ Thời hạn hợp đồng;

+ Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

+ Điều kiện thay đổi, thanh lý, chấm dứt hợp đồng.

- Việc thỏa thuận về điều kiện thay đổi, thanh lý, chấm dứt hợp đồng quy định tại điểm e khoản 2 Điều 25 Luật bảo hiểm y tế 2008  phải bảo đảm không làm gián đoạn việc khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế.

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quy định mẫu hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Đề xuất bổ sung quy định mới về ký kết, thực hiện, sửa đổi, bổ sung, tạm dừng, chấm dứt hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Tại khoản 16 Điều 1 dự thảo Luật đề xuất bổ sung Điều 25a vào sau Điều 25 Luật Bảo hiểm y tế 2008 quy định về ký kết, thực hiện, sửa đổi, bổ sung, tạm dừng, chấm dứt hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau:

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh phải cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân và ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh có nhu cầu ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội. Cơ quan bảo hiểm xã hội phải hoàn thành ký hợp đồng sau 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm ký kết và không xác định thời hạn. Trường hợp có thay đổi các nội dung trong hợp đồng đã ký thì các bên thống nhất để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hợp đồng, phụ lục hợp đồng. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có các thay đổi thông tin liên quan đến nội dung hợp đồng mà không thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh thì hợp đồng tiếp tục có hiệu lực đến khi các bên thống nhất để điều chỉnh, sửa đổi hợp đồng hoặc bổ sung hợp đồng, phụ lục hợp đồng.

- Trường hợp có sự thay đổi của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do chia tách, sáp nhập, tổ chức lại thì cơ sở mới được kế thừa các quyền và trách nhiệm của cơ sở cũ theo nội dung của hợp đồng và nguyên tắc của pháp luật dân sự.

- Trường hợp thỏa thuận bổ sung, sửa đổi, tạm dừng, đình chỉ, chấm dứt hợp đồng, cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bảo đảm không làm gián đoạn việc khám bệnh, chữa bệnh và ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam công khai danh mục các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã ký hợp đồng bảo hiểm y tế.

- Hợp đồng bị đình chỉ một phần trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đủ điều kiện thực hiện một, một số phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh theo giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và hợp đồng đã ký.

- Hợp đồng bị đình chỉ toàn bộ trong thời gian không quá 12 tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị đình chỉ hoạt động hoặc tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh có thời hạn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

+ Vi phạm các điều khoản của Hợp đồng tới mức phải đình chỉ hợp đồng;

+ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạm dừng hoạt động trong thời gian không quá 12 tháng.

- Hợp đồng chấm dứt toàn bộ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

+ Vi phạm các điều khoản của Hợp đồng tới mức phải chấm dứt hợp đồng;

+ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chấm dứt hoạt động;

+ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạm dừng hoạt động quá 12 tháng.

+ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị đình chỉ hoạt động hoặc tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh có thời hạn trên 12 tháng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Xem thêm dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Tô Quốc Trình

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

130 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;