903921

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 216:2003 về quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng - Hiệu lực của các loại phân bón đối với năng suất cây trồng, phẩm chất nông sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

903921
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 216:2003 về quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng - Hiệu lực của các loại phân bón đối với năng suất cây trồng, phẩm chất nông sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 10TCN216:2003 Loại văn bản: Tiêu chuẩn ngành
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: ***
Ngày ban hành: 05/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 10TCN216:2003
Loại văn bản: Tiêu chuẩn ngành
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: ***
Ngày ban hành: 05/05/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN NGÀNH

10TCN 216:2003

QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC CỦA CÁC LOẠI PHÂN BÓN ĐỐI VỚI NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG, PHẨM CHẤT NÔNG SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2003/QĐ-BNN ngày 5 tháng 5 năm 2003)

1. Nguyên tắc:

Quy phạm này quy định những nội dung và phương pháp chủ yếu để đánh giá hiệu lực nông học của các loại phân bón phải khảo nghiệm.

2. Nội dung khảo nghiệm:

Số lượng và thời gian khảo nghiệm cho một loại phân bón:

2.1. Đối với phân bón dùng cho nhiều loại cây trồng:

- Khảo nghiệm diện hẹp (thí nghiệm chính quy):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Khảo nghiệm diện rộng: tương đương với số cây trồng, vùng đất, tiến hành khảo nghiệm diện hẹp nhưng chỉ làm 1 vụ (với cây ngắn ngày), 1 năm (với cây dài ngày) và có đối chứng.

2.2. Đối với phân bón dùng cho một loại cây trồng (chuyên cây):

2.2.1. Khảo nghiệm diện hẹp:

- Đối với cây ngắn ngày: khảo nghiệm 2 vụ tại các địa bàn khác nhau trên 2 loại đất.

- Đối với cây dài ngày: khảo nghiệm 1 năm tại 3 vùng đất khác nhau.

2.2.2. Khảo nghiệm diện rộng: tương đương với số cây trồng, loại đất nơi đã tiến hành khảo nghiệm diện hẹp, làm 1 vụ (với cây ngắn ngày), 1 năm (với cây dài ngày) và có đối chứng.

3. Phương pháp khảo nghiệm:

3.1. Số công thức khảo nghiệm: Một đề tài khảo nghiệm không bố trí quá 5 công thức kể cả đối chứng [4 công thức phân bón khảo nghiệm cùng loại (bón gốc hoặc bón lá) + 1 đối chứng].

3.2.Công thức khảo nghiệm:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Công thức đối chứng: phun nước lã với lượng nước phun tương đương lượng nước phun ở công thức khảo nghiệm.

- Công thức khảo nghiệm: Phân bón khảo nghiệm phun theo khuyến cáo của nhà sản xuất về liều lượng, nồng độ và thời kỳ phun. Ngoài ra cũng có thể bố trí theo công thức của đơn vị khảo nghiệm đề xuất, song tổng số công thức không được vượt quy định ở mục 3.1.

3.2.2. Đối với phân bón rễ:

- Công thức đối chứng: theo mức bón khuyến cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT cho loại đất và cây trồng tại địa phương.

- Công thức khảo nghiệm: bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Ngoài ra cũng có thể bố trí theo công thức của đơn vị khảo nghiệm đề xuất, song tổng số công thức không được vượt quy định ở mục 3.1.

3.3. Phương pháp bố trí khảo nghiệm: tuân thủ theo tiêu chuẩn về phương pháp bố trí thí nghiệm đồng ruộng.

3.3.1. Khảo nghiệm diện hẹp: Số lần nhắc lại tối thiểu là 3 lần

- Đối với cây hàng năm: diện tích ô tối thiểu là 20 m2.

- Đối với cây lâu năm: diện tích ô tối thiểu là 100m2 (tương đương với diện tích cho 10 cây) đối với các loại cây ăn quả, cây công nghiệp có mật độ trồng dưới 1000 cây/ha, và tương đương với diện tích cho 50 cây đối với các loại cây có mật độ trồng trên 1000 cây/ha (như chè, cà phê).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Đối với cây hàng năm: diện tích một công thức khảo nghiệm tối thiểu là 5.000 m2 , tối đa là 10.000 m2.

- Đối với cây lâu năm: diện tích một công thức khảo nghiệm tối thiểu là 10.000 m2, tối đa là 20.000 m2.

3.4. Bón phân: liều lượng, tỷ lệ, thời gian, thời kỳ bón phân phải tuân thủ theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

3.5. Đối với những đối tượng đặc thù (hoa, cây cảnh, cỏ sân gôn…) nhà sản xuất phối hợp với đơn vị khảo nghiệm đề xuất phương pháp khảo nghiệm, báo cáo Cục Khuyến nông và khuyến lâm, khi được chấp nhận bằng văn bản mới được tiến hành khảo nghiệm.

4. Thu thập số liệu:

4.1. Nội dung thu thập số liệu:

4.1.1. Về đất:

- Nhóm đất, loại đất (theo phân loại của Việt Nam).

- Số liệu phân tích: pHKCl,, CEC, Hữu cơ, N tổng số, P2O5 và K2O tổng số và dễ tiêu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu phân bón với mục tiêu là bổ sung trung và vi lượng thì cần phân tích thêm các chỉ tiêu tương ứng (tổng số và dễ tiêu).

4.1.2. Số liệu khí tượng trung bình nhiều năm và của vụ thí nghiệm.

4.1.3. Về cây:

- Đối với cây hàng năm: các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất.

- Đối với cây lâu năm: số liệu về năng suất, riêng cây ăn qủa thu thập thêm trọng lượng và màu sắc qủa.

- Chất lượng nông sản: đối với các loại cây trồng mà phân bón ảnh hưởng nhiều tới chất lượng nông sản thì các chỉ tiêu chất lượng đặc trưng phải được phân tích theo yêu cầu được ghi trong giấy phép khảo nghiệm.

4.2. Phương pháp thu thập số liệu:

4.2.1. Đối với khảo nghiệm diện hẹp:

- Các yếu tố cấu thành năng suất: theo phương pháp quy định cho từng chỉ tiêu và cây trồng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Chỉ tiêu chất lượng nông sản (nếu có): theo phương pháp phân tích hiện hành.

4.2.2. Đối với khảo nghiệm diện rộng: chỉ thu thập số liệu năng suất thống kê tại 10 điểm.

- Cây ngắn ngày: 10m2/ điểm.

- Cây lâu năm: 5cây/ điểm.

5. Báo cáo kết quả khảo nghiệm và công bố kết quả:

5.1. Xử lý số liệu:

Các số liệu thu thập được trong các thí nghiệm diện hẹp phải được xử lý thống kê theo phương pháp thống kê sinh học thích hợp.

5.2. Nội dung báo cáo:

5.2.1. Trình bày trang bìa (từ trên xuống dưới):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Tên đơn vị, cá nhân đăng ký khảo nghiệm.

- Tên đơn vị tiến hành khảo nghiệm.

- Tên báo cáo kết qủa khảo nghiệm: ghi rõ tên của các sản phẩm khảo nghiệm

- Địa điểm, thời gian báo cáo kết qủa.

5.2.2. Phần nội dung:

5.2.2.1. Tên khảo nghiệm diện hẹp.

5.2.2.2. Mục đích, yêu cầu của khảo nghiệm.

5.2.2.3. Điều kiện và phương pháp khảo nghiệm:

- Địa điểm, thời gian khảo nghiệm (ghi rõ tên chủ hộ, lịch sử sử dụng đất 2-3 vụ trước về loại cây trồng và phân bón).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Công thức khảo nghiệm, số lần nhắc lại.

- Diện tích ô khảo nghiệm.

- Phương pháp bố trí khảo nghiệm.

- Phương pháp thu thập, xử lý số liệu.

5.2.2.4. Kết qủa khảo nghiệm diện hẹp:

- Ảnh hưởng của phân bón khảo nghiệm đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất cây trồng.

- Ảnh hưởng của phân bón khảo nghiệm đến chất lượng nông sản.

- Hiệu qủa kinh tế của phân bón khảo nghiệm.

5.2.2.5. Kết qủa khảo nghiệm diện rộng được trình bày ngay sau thí nghiệm diện hẹp đối với từng loại phân bón và cây trồng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.2.7. Xác nhận của đơn vị khảo nghiệm (ký tên, đóng dấu xác nhận).

5.2.3. Phụ lục kèm theo báo cáo:

- Bản sao giấy phép khảo nghiệm.

- Bản chứng nhận về độc tính của sản phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc cam đoan của đơn vị, cá nhân đăng ký khảo nghiệm về an toàn môi trường.

- Bản phân tích thành phần chất lượng của phân bón do cơ quan khảo nghiệm thực hiện.

- Các tài liệu về hiệu quả của phân bón khảo nghiệm được tiến hành trước đây và kết quả kinh doanh ở nước ngoài của phân bón (nếu là phân bón nhập).

- Bản xác nhận của địa phương về hộ nông dân khảo nghiệm và kết qủa khảo nghiệm diện rộng.

- Bản xác nhận của cơ quan quản lý khảo nghiệm (Cục Khuyến nông và khuyến lâm hoặc Sở Nông nghiệp và PTNT).

- Số liệu gốc của các khảo nghiệm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kết qủa khảo nghiệm phải được báo cáo nghiệm thu trước Hội đồng Khoa học công nghệ (chuyên ngành về phân bón) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản