Chi hội Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam do ai quyết định thành lập và có các nhiệm vụ gì?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 24/12/2022

Chi hội Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam do ai quyết định thành lập và có các nhiệm vụ gì? Ban Kiểm tra Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có thể họp bất thường khi có yêu cầu của ai? Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có trách nhiệm thế nào?

Mong nhận được giải đáp sớm, tôi cảm ơn.

  • Chi hội Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam do ai quyết định thành lập và có các nhiệm vụ gì?

   Về chi hội Hội căn cứ theo Điều 18 Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021 quy định, cụ thể:

   Chi hội, ban chuyên môn và các tổ chức thuộc Hội

   1. Chi hội là tổ chức cơ sở thuộc Hội không có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, do Ban Thường vụ Hội quyết định thành lập. Chi hội hoạt động theo Quy chế do Ban Thường vụ Hội ban hành và phê duyệt. Chi hội được thành lập trên cơ sở có từ 10 (mười) hội viên chính thức trở lên. Chi hội bầu Ban Chấp hành Chi hội (Chi hội trưởng, Chi hội phó và một số Ủy viên). Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội từ 03 (ba) người trở lên.

   2. Chi hội có nhiệm vụ:

   a) Quản lý hội viên, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình công tác của Hội;

   b) Tập hợp, phản ánh các nguyện vọng, kiến nghị của hội viên với lãnh đạo Hội;

   c) Thực hiện Quy chế về tổ chức và hoạt động của Chi hội do Ban Chấp hành Hội quy định.

   3. Căn cứ vào nhu cầu hoạt động và tình hình thực tế để thực hiện các công việc mang tính chất chuyên môn, Ban Chấp hành Hội quyết định thành lập các ban chuyên môn. Trưởng các ban chuyên môn do Ban Thường vụ Hội quyết định. Các ban chuyên môn có nhiệm vụ triển khai hoạt động thuộc nghiệp vụ chuyên môn và đề xuất, tham mưu cho Ban Chấp hành về phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp, biện pháp thực hiện, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội.

   4. Các tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc Hội:

   a) Khi cần thiết và trên cơ sở Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội quyết định việc thành lập tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc Hội để thực hiện các nhiệm vụ của Hội;

   b) Hồ sơ, điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập các tổ chức có tư cách pháp nhân trực thuộc Hội được thực hiện theo quy định của pháp luật;

   c) Việc giải thể, sáp nhập, chia tách; quản lý và hoạt động; bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các chức danh lãnh đạo của các tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc Hội thực hiện theo quy định của pháp luật, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội.

   Theo đó, chi hội Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam do Ban Thường vụ Hội quyết định thành lập.

   Chi hội có các nhiệm vụ sau đây:

   - Quản lý hội viên, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình công tác của Hội;

   - Tập hợp, phản ánh các nguyện vọng, kiến nghị của hội viên với lãnh đạo Hội;

   - Thực hiện Quy chế về tổ chức và hoạt động của Chi hội do Ban Chấp hành Hội quy định.

   Hình từ Internet

   Ban Kiểm tra Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có thể họp bất thường khi có yêu cầu của ai?

   Theo Điều 16 Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021 có nêu như sau:

   1. Ban Kiểm tra Hội do Đại hội toàn quốc bầu trên cơ sở ứng cử, đề cử tại Đại hội. Ban Kiểm tra gồm: Trưởng ban, 01 Phó trưởng ban và một số Ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Kiểm tra Hội do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

   2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra:

   a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, Nghị quyết Đại hội; Nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các quy chế của Hội trong hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội, hội viên;

   b) Kiểm tra việc thu, chi tài chính của Hội;

   c) Xem xét, giải quyết đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, hội viên và công dân gửi đến Hội theo quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật; kiến nghị Ban Chấp hành ban hành hình thức kỷ luật.

   3. Ban Kiểm tra hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

   4. Ban Kiểm tra mỗi năm họp 01 (một) lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Trưởng ban Kiểm tra hoặc trên 1/2 (một phần hai) tổng số Ủy viên Ban Kiểm tra.

   5. Các quyết định của Ban Kiểm tra được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số Ủy viên Ban Kiểm tra dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Trưởng ban Kiểm tra.

   Như vậy, Ban Kiểm tra Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam mỗi năm họp 01 lần có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Trưởng ban Kiểm tra hoặc trên 1/2 tổng số Ủy viên Ban Kiểm tra.

   Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có trách nhiệm thế nào?

   Tại khoản 3 Điều 19 Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021 quy định:

   Chủ tịch và các Phó Chủ tịch

   3. Phó Chủ tịch Hội là Ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành bầu trong số các Ủy viên Ban Chấp hành Hội. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.

   Phó Chủ tịch Hội giúp Chủ tịch Hội chỉ đạo, điều hành công tác của Hội theo sự phân công của Chủ tịch Hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Hội phân công hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch Hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội phù hợp với Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

   4. Trường hợp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội vi phạm pháp luật, Điều lệ, quy định, Quy chế hoạt động của Hội, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, quyết định đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp kể cả hình thức miễn nhiệm theo quy định của Điều lệ Hội và quy định pháp luật.

   Theo quy định nêu trên thì Phó Chủ tịch Hội giúp Chủ tịch Hội chỉ đạo, điều hành công tác của Hội theo sự phân công của Chủ tịch Hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Hội phân công hoặc ủy quyền.

   Phó Chủ tịch Hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội phù hợp với Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn