Search Penalties of administrative violations

Hoạt động vi phạm:
Thẩm quyền:

LawNet .vn
Không có nội dung
 • Nhóm vi phạm: {{m.Group_Name}}

"Xử phạt vi phạm hành chính"

Là nơi chứa đựng thông tin pháp lý về Thẩm quyền, Mức phạt, Biện pháp khắc phục,... của các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Newly updated administrative violations
No content
Mostly view administrative violations
No content
Newly updated administrative violations documents
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Promulgation: {{m.News_Dates_Date}}
  Effect: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Status: {{m.TinhTrang}}
  Update: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Promulgation: {{m.News_Dates_Date}}
  Status: {{m.TinhTrang}}
  Update: {{m.Email_SendDate_Date}}
Quick support