Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9845/BTC-TCHQ
v/v  hướng dẫn việc hoàn thuế (không thu thuế) đối với nguyên liệu NK

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải Quan Tp. Hà Nội

Trả lời công văn số 285 HQHN-NV ngày 3/3/2005 của Cục Hải quan TP. Hà Nội và công văn số 08/CV-BW ngày 18/2/2005 của Công ty TNHH Beewoo Phú Thọ về vướng mắc việc hoàn thuế (không thu thuế) đối với nguyên liệu nhập khẩu để thêu mũ vải xuất khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1- Trường hợp của Công ty TNHH Beewoo Phú Thọ nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình sản xuất hàng xuất khẩu để thêu mũ vải theo hợp đồng kinh tế với Công ty Wooricap Hàn Quốc, nguyên liệu vải mũ chưa thêu do Công ty CP May Vĩnh Phú cung cấp (theo chỉ định của Wooricap Hàn Quốc), sau khi thêu xong chuyển vải mũ đã thêu cho Công ty CP May Vĩnh Phú để tiếp tục sản xuất và xuất khẩu mũ thành phẩm cho Công ty Wooricap Hàn Quốc được xem xét hoàn thuế (không thu thuế) nguyên liệu để thêu sản phẩm mũ đã thực xuất khẩu.

2- Khi chuyển giao vải mũ chưa thêu và nhận lại vải mũ đã thêu hai Công ty CP May Vĩnh Phú và Công ty Beewoo phải mở sổ theo dõi trong đó ghi rõ số lượng, thời gian, tên sản phẩm, tên nguyên liệu để sản xuất sản phẩm thực tế giao nhận của từng lần, hợp đồng giao nhận của Công ty Wooricap Hàn Quốc.

3- Thủ tục hồ sơ để cơ quan Hải quan xét hoàn thuế (không thu thuế) nguyên liệu thêu mũ xuất khẩu:

+ Công văn yêu cầu hoàn lại thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, trong đó giải trình cụ thể về: mặt hàng, số lượng, trị giá nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; số thuế nhập khẩu đã nộp; số lượng sản phẩm đã xuất khẩu; số thuế nhập khẩu yêu cầu hoàn lại;

+ Bản kê định mức tiêu hao thực tế nguyên liệu, vật tư nhập khẩu của Công ty Beewoo đã sản xuất một đơn vị sản phẩm giao cho Công ty CP May Vĩnh Phú và Bản kê định mức tiêu hao thực tế vải mũ đã thêu để may mũ xuất khẩu của Công ty May Vĩnh Phú.

+ Tờ khai nhập khẩu nguyên liệu;

+ Tờ khai xuất khẩu sản phẩm của Công ty CP May Vĩnh Phú;

+ Hợp đồng kinh tế giữa Công ty Beewoo và Công ty Wooricap Hàn Quốc;

+ Chứng từ nộp thuế nhập khẩu (nếu đã nộp) hoặc thông báo thuế (nếu chưa nộp)

+ Chứng từ thanh toán qua ngân hàng của Công ty Wooricap Hàn Quốc cho Công ty Beewoo;

+ Sổ theo dõi số lượng chuyển giao vải mũ chưa thêu và vải mũ đã thêu giữa hai Công ty Beewoo và Công ty CP May Vĩnh Phú.

4) Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ hồ sơ quy định tại điểm 2 nếu xác nhận được số nguyên liệu do Công ty Beewoo nhập khẩu đã đưa vào sản xuất, hàng xuất khẩu, không tiêu thụ tại thị trường Việt Nam thì thực hiện hoàn thuế (không thu thuế) nhập khẩu cho Công ty Beewoo. Sau khi thực hiện hoàn thuế (không thu thuế) phải có văn bản thông báo cho đơn vị Hải quan nơi quản lý hợp đồng gia công của Công ty CP May Vĩnh Phú được biết để tránh hoàn thuế (không thu thuế) hai lần cho cùng một lượng nguyên liệu, vật tư.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội, Công ty Beewoo được biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

 

 

Nơi nhận
- Như trên
- Công ty TNHH Beewoo Phú Thọ (108 Hùng Vương - Phường Nông Trang - Việt Trì)
-Lưu VT, TCHQ (8)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
.Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản