402009

Công văn 6352/BTNMT-CNTT năm 2018 triển khai cơ chế Một cửa quốc gia và công khai Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

402009
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 6352/BTNMT-CNTT năm 2018 triển khai cơ chế Một cửa quốc gia và công khai Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 6352/BTNMT-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 19/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 6352/BTNMT-CNTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 19/11/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6352/BTNMT-CNTT
V/v triển khai cơ chế Một cửa quốc gia và công khai Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế Một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 4418/BTNMT-CNTT ngày 16 tháng 8 năm 2018 đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết tắt là các tỉnh, thành phố) chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhập đy đủ thông tin về các Giy xác nhận đđiều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (viết tắt là Giấy xác nhận) do địa phương đã cấp vào cơ sở dữ liệu để công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cổng thông tin Một cửa quốc gia. Tính đến thời điểm hiện nay đã có 42 tỉnh, thành phố có báo cáo và cập nhật thông tin dữ liệu, 21 tỉnh, thành phố chưa thực hiện công việc này (chi tiết tại Phụ lục kèm theo văn bản này).

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chthị số 27/CT-TTg, Quyết định số 1254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đôn đốc và chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

- Cập nhật thường xuyên, kịp thời danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất... trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cổng thông tin Một cửa quốc gia. Đối với 21 tỉnh, thành phố chưa thực hiện cập nhật và công khai các Giấy xác nhận đã cấp, khẩn trương thực hiện các nội dung công việc theo hướng dẫn tại văn bản 4418/BTNMT-CNTT, hoàn thành trong tháng 11 năm 2018.

- Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan phối hợp với đơn vị đầu mối của Bộ để tiếp nhận hệ thống Một cửa quốc gia triển khai tại địa phương, giải quyết các hồ sơ thuộc thẩm quyền được thực hiện theo Cơ chế Một cửa quốc gia cho các thủ tục hành chính liên quan đến cấp Giấy xác nhận khi hệ thng vận hành chính thức. Đi với các hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích phải được cập nhật và công khai đầy đủ thông tin Giấy xác nhận theo hướng dẫn tại văn bản số 4418/BTNMT-CNTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường là đơn vị đầu mi để phối hợp triển khai các công việc trên tại địa phương. Thông tin chi tiết như sau:

- Liên hệ để cập nhật và công khai Giấy xác nhận: ông Nguyễn Tuấn Anh, số điện thoại: 0978336989, email: ntanh_ccntt@monre.gov.vn;

- Liên hệ để triển khai hệ thống Một cửa Quốc gia/Một cửa ASEAN ngành tài nguyên và môi trường: Ông Đinh Hải Dương, số điện thoại: 0984585282, email: dhduong_ccntt@monre.gov.vn;

- Liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật: Số điện thoại (024) 37.548.925, email: dvctt@monre.gov.vn.

Đây là các công việc quan trọng, cấp bách để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Ủy ban 1899 (đ
báo cáo);
- Cục CNTT&DLTNMT, TC M
ôi trường;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

PHỤ LỤC:

TNG HỢP TÌNH HÌNH CẬP NHẬT, CÔNG KHAI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIN BẢO VMÔI TRƯỜNG TRONG NHP KHU PH LIU
(Kèm theo Công văn số 6352/BTNMT-CNTT ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Tên

Số lượng Giy xác nhn đã công khai

A

Các địa phương đã gi báo cáo và cập nhật dữ liệu

 

I

Các địa phương báo cáo chưa cấp Giấy xác nhận

 

1

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang

 

2

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La

 

3

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái

 

4

S Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

 

5

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

 

6

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

 

7

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum

 

8

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông

 

9

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng

 

10

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

 

11

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

 

12

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai

 

II

Các địa phương đã cấp và cập nhật, công khai thông tin Giấy xác nhận

 

13

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

04

14

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre

01

15

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định

01

16

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương

07

17

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận

02

18

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau

01

19

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

06

20

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lk

01

21

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp

02

22

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương

06

23

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng

05

24

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh

06

25

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thành phố Hồ Chí Minh

04

26

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

01

27

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên

05

28

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang

03

29

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

01

30

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

06

31

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

13

32

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

03

33

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

05

34

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

01

35

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh

02

36

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

02

37

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình

01

38

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

03

39

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

03

40

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

13

41

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

05

42

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nng

02

B

Các địa phương chưa báo cáo, chưa cập nhật

 

1

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

 

2

Sở Tài nguyên và Môi trưng tỉnh Cao Bằng

 

3

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

 

4

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

 

5

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên

 

6

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

 

7

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

 

8

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

 

9

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam

 

10

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An

 

11

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

 

12

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

 

13

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

 

14

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi

 

15

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

 

16

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước

 

17

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh

 

18

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai

 

19

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang

 

20

Sở Tài nguyên và Môi trường tnh Trà Vinh

 

21

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản