206858

Công văn 6258/BTP-VP năm 2013 thực hiện Thông tư quy định quy trình ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành của Bộ Tư pháp

206858
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 6258/BTP-VP năm 2013 thực hiện Thông tư quy định quy trình ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành của Bộ Tư pháp

Số hiệu: 6258/BTP-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 09/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 6258/BTP-VP
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 09/09/2013
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6258/BTP-VP
V/v triển khai thực hiện Thông tư quy định quy trình ra thông cáo báo chí về VBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

 

Thực hiện Khoản 2 và Khoản 3 Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật về việc giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành (sau đây gọi tắt là Thông cáo báo chí), ngày 07/8/2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BTP quy định quy trình ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành (có hiệu lực thi hành từ ngày 23/9/2013). Thông tư đã quy định cụ thể trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc phối hợp, cung cấp thông tin về văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho việc xây dựng Thông cáo báo chí.

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc việc ra Thông cáo báo chí theo đúng quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đề nghị Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quan tâm phối hợp, thực hiện các nội dung sau đây:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Thông tư đến các đơn vị trực thuộc có liên quan để tổ chức thực hiện, đặc biệt là những quy định về phối hợp cung cấp thông tin xây dựng Thông cáo báo chí theo quy định tại Điều 2 Thông tư.

2. Xác định đơn vị đầu mối phụ trách thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin xây dựng Thông cáo báo chí để thuận tiện cho việc thực hiện và phối hợp trong quá trình xây dựng Thông cáo báo chí.

Thông tin về đơn vị đầu mối và cá nhân phụ trách thực hiện, bao gồm: Tên đơn vị, cá nhân; địa chỉ trụ sở, email, số điện thoại cố định và di động, số fax, gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 20/9/2013.

3. Để kịp thời phục vụ cho việc xây dựng và ban hành Thông cáo báo chí tháng 9/2013, đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do mình chủ trì soạn thảo đã và sẽ được ban hành trong tháng 9/2013 (nếu có) theo quy định tại Điều 2 Thông tư, gửi đến Bộ Tư pháp bằng hình thức công văn và thư điện tử trước ngày 05/10/2013.

4. Đề nghị Văn phòng Chính phủ chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Báo Điện tử Chính phủ xây dựng chuyên mục "THÔNG CÁO BÁO CHÍ" tại vị trí phù hợp, thuận lợi để các tổ chức và cá nhân tiếp cận, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nêu trên kịp thời đăng tải Thông cáo báo chí theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư.

Trong quá trình triển khai các nội dung nêu trên, đề nghị Quý cơ quan liên lạc qua đơn vị đầu mối của Bộ Tư pháp là: Văn phòng Bộ Tư pháp, địa chỉ 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - số điện thoại: 04.62739326, số fax: 04.62739357; email: ltqhcc@moj.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, LTQHCC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Hồng Sơn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản