394193

Công văn 5930/BHXH-BT năm 2017 về tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

394193
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 5930/BHXH-BT năm 2017 về tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 5930/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Mai Đức Thắng
Ngày ban hành: 29/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5930/BHXH-BT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Người ký: Mai Đức Thắng
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5930/BHXH-BT
V/v tham gia BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Hộ kinh doanh cá thể Hương Linh; địa chỉ: Xóm 6, thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được kiến nghị của Hộ kinh doanh cá thể Hương Linh do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 13439/VPCP-ĐMDN ngày 18/12/2017, với nội dung đề nghị BHXH Việt Nam xem xét việc thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ; Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Luật BHXH năm 2006; Khoản 1, Khoản 3 Điều 2 Luật BHXH năm 2014, chủ hộ kinh doanh cá thể không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Về vấn đề này, trong thời gian qua BHXH Việt Nam nhận được kiến nghị của một số chủ hộ kinh doanh cá thể tương tự như trường hợp của Hộ kinh doanh cá thể Hương Linh, BHXH Việt Nam đã xin ý kiến và đề xuất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 4677/BHXH-BT ngày 04/11/2016 về việc thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể. Tuy nhiên đến nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vẫn chưa có ý kiến nên BHXH Việt Nam chưa có căn cứ để thực hiện. Đề nghị chủ hộ kinh doanh cá thể Hương Linh liên hệ với BHXH huyện để đăng ký tham gia BHXH tự nguyện nếu có nhu cầu.

BHXH Việt Nam trả lời để Hộ kinh doanh cá thể Hương Linh được biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VCCI;
- Cổng TT điện tử Chính phủ
;
- PTGĐ Trần Đình Liệu (để b/c);
- BHXH tỉnh Quảng Ngãi (để biết);
- Lưu: VT,
BT.

TL. TỔNG GIÁN ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THU
PHÓ TRƯỞNG BAN
Mai Đức Thắng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản