Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5720/TCT-CNTT
V/v thông báo kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT hỗ trợ lập Bộ thuế Hộ khoán, Bộ Môn bài và Bộ thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp 2017.

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 12/8/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế, trong đó tại Điều 4 có quy định “Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế SDĐPNN phải nộp hàng năm (sau khi trừ đi số thuế được min, giảm (nếu có) theo quy định của Luật thuế SDĐPNN và các văn bản hướng dẫn) từ năm mươi nghìn đồng trở xuống. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì việc miễn thuế SDĐPNN theo quy định tại điều này được tính trên tng sthuế phải nộp của tất cả các thửa đất”“Điều 4 của Thông tư này áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2016". Mặt khác năm 2017 là năm đầu tiên của chu kỳ ổn định lập bộ thuế SDĐPNN (2017 - 2021), các tỉnh/thành phố đều rà soát, cập nhật lại giá tính thuế SDĐPNN cho chu kỳ ổn định mới, vì vậy các cơ quan Thuế cũng phải rà soát lại toàn bộ việc khai thuế, tính thuế để lập Bộ thuế SDĐPNN và xác định người nộp thuế được miễn thuế theo Thông tư 130/2016/TT-BTC.

Ngày 04/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài, trong đó có quy định: Mức thu phí môn bài đối với tổ chức căn cứ vào vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, mức thu phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình được căn cứ vào doanh thu hàng năm (trước đây căn cứ vào thu nhập) và không thu phí Môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình có doanh thu năm 100 triệu đồng trở xuống.

Như vy, ngay trong tháng 12/2016 và các tháng đầu năm 2017, các Chi cục Thuế phải thực hiện:

- Lập Bộ thuế hkhoán ổn định năm 2017 theo Thông tư 92/2015/TT-BTC và quy trình quản lý thuế hộ khoán.

- Lập Bộ Môn bài năm 2017 theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP

- Về thuế SDĐPNN:

+ Xác định NNT được miễn thuế hoặc hoàn thuế SDĐPNN năm 2016 theo thông tư 130/2016/TT-BTC.

+ Xác định NNT được miễn thuế SDĐPNN năm 2017 theo thông tư 130/2016/TT-BTC.

+ Lập Bộ thuế SDĐPNN năm 2017 theo chu kỳ ổn định 5 năm (2017 - 2021) theo Thông tư 153/2011/TT-BTC và Thông tư 130/2016/TT-BTC.

Đhỗ trợ các Chi cục Thuế thu thập thông tin quản lý thuế, tính thuế, miễn thuế và lập các Sổ bộ thuế năm 2017 nêu trên, Tổng cục đã và đang tiến hành các công việc nâng cấp ứng dụng và các phần mềm công cụ hỗ trợ đi kèm. Tổng cục thông báo kế hoạch triển khai CNTT hỗ trợ lập Bộ thuế Hộ khoán, Bộ Môn bài và Bộ thuế SDĐPNN năm 2017 như sau:

1. Các ứng dụng CNTT sẽ được nâng cấp và triển khai gồm:

- ng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS) với các chức năng quản lý thuế hộ khoán, quản lý phí Môn bài và quản lý thuế SDĐPNN.

- Bộ phần mềm công cụ hỗ trợ Chi cục Thuế nhập, hiệu chỉnh dữ liệu tờ khai hộ khoán 2017 (với số lượng tờ khai phải hiệu chỉnh lớn):

+ File Excel chuẩn để Chi cục Thuế rà soát và hoàn thiện tờ khai khoán 2017 theo mẫu và các chỉ tiêu rủi ro, khác năm 2016 có thêm các chỉ tiêu về Môn bài.

+ Công cụ kiểm tra file excel tờ khai khoán (viết tắt: Tool_KiemTra), khác năm 2016 có thêm các chỉ tiêu về Môn bài.

+ Công cụ chuyển đổi dữ liệu tờ khai khoán và Môn bài từ excel sang XML để chuyển dữ liệu vào TMS (viết tắt: Tool_HoKhoan), khác năm 2016 có thêm các chỉ tiêu về Môn bài.

- Bộ phần mềm công cụ hỗ trợ Chi cục Thuế nhập, hiệu chỉnh dữ liệu tờ khai thuế SDĐPNN (với số lượng tờ khai phải hiệu chỉnh lớn):

+ Công cụ chuyển đi và kiểm tra dliệu tờ khai thuế SDĐPNN (viết tắt: Tool_PNN)

+ File Excel chuẩn để Chi cục Thuế rà soát, hoàn thiện tờ khai PNN 2017.

2. Thời gian nâng cấp ứng dụng TMS và các phần mềm công cụ hỗ trợ:

Do khối lượng và nội dung công việc nâng cấp ứng dụng rất lớn và phải thực hiện trong thời gian rất ngắn, nên Tng cục không thnâng cấp tất cả các nội dung và các ứng dụng cùng một thời điểm. Tổng cục thông báo kế hoạch nâng cấp và triển khai các phần mềm ứng dụng theo thời gian như sau:

2.1. Hỗ trợ lập Bộ hộ khoán và Bộ Môn bài:

Ngày 14/12/2016:

- Nâng cấp TMS với các nội dung:

+ Nâng cấp chức năng Chuyn đi tờ khai khoán 2016 sang năm sau (2017) trên TMS: Áp dụng cho các Chi cục Thuế có số lượng cá nhân kinh doanh thay đi thông tin không nhiều so với tờ khai khoán 2016

Lưu ý: Nếu Chi cục Thuế sử dụng chức năng này thì toàn bộ việc rà soát hoàn thiện tờ khai khoán 2017, Chi cục Thuế phải thực hiện trên ứng dụng TMS, Chi cục không được sử dụng các chức năng Kết xut dữ liệu và Rà soát dữ liệu trên file Excel chuẩn nêu sau đây.

+ Nâng cấp chức năng Kết xuất dữ liệu tờ khai khoán 2016 (bao gồm cả Môn bài và tiêu chí rủi ro đã được đánh du) ra file Excel chuẩn đrà soát và hoàn thiện theo dữ liệu 2017: Hỗ trợ cho các Chi cục Thuế có số lượng lớn cá nhân kinh doanh thay đi thông tin so với năm 2016.

- Nâng cấp Công cụ kiểm tra file tờ khai Excel (Tool_KiemTra):

Tool_KiemTra hỗ trợ Chi cục Thuế nhận và kiểm tra file Excel chuẩn tờ khai khoán 2017 cán bộ Thuế đã rà soát và sửa hoàn chỉnh có giữ đúng cấu trúc file excel chuẩn ban đầu kết xuất từ TMS ra hay không và kiểm tra các ràng buộc dữ liệu trước khi nhận lại file tờ khai khoán 2017 vào Tool_HoKhoan.

- Nâng cấp Tool_HoKhoan với nội dung:

Hỗ trợ Chi cục Thuế sử dụng Tool_HoKhoan để thực hiện nhận file Excel dữ liệu tờ khai khoán 2017 đã hoàn chỉnh (bao gồm cả Môn bài và tiêu chí rủi ro) và đã qua Tool_KiemTra, sau đó hỗ trợ kết xuất lại dữ liệu tờ khai khoán 2017 và Môn bài ra 2 file XML: File XML dữ liệu tờ khai khoán 2017 (gồm cả tiêu chí rủi ro) và file XML dữ liệu Môn bài 2017 của hộ khoán.

Ngày 19/12/2016:

Nâng cấp TMS với các nội dung:

+ Nhận file XML tờ khai khoán 2017 (bao gồm cả Tiêu chí rủi ro) kết xuất từ Tool_HoKhoan

+ In danh sách niêm yết, công khai thông tin hộ khoán lần 1 mức dự kiến

+ Nâng cấp tờ khai Môn bài theo mẫu mới quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

+ Nhận file XML dữ liệu Môn bài 2017 của hộ khoán.

Ngày 28/12/2016:

Nâng cấp TMS với nội dung: Chuyển Môn bài sang năm sau dành cho đơn vị, tổ chức theo mức phí Môn bài 2017 xác định từ vốn điều lệ/vốn đầu tư theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

Ngày 13/01/2017:

- Nâng cấp ứng dụng TMS với các nội dung:

+ Chuyển tờ khai khoán trạng thái Dự kiến thành Quyết định

+ Lập và duyệt sổ bộ/In sBộ hộ khoán;

+ In Thông báo doanh thu và mức thuế khoán chính thức cho từng NNT (bao gồm cả lệ phí môn bài theo Nghị định 139/NĐ-CP) kèm theo Bảng công khai thông tin 200 NNT.

+ In danh sách niêm yết công khai thông tin lần 2 về doanh thu và mức thuế khoán chính thức.

+ Công khai thông tin hộ khoán lên website ngành Thuế.

+ In các Sổ Môn bài cho cá nhân và cho đơn vị, tổ chức

Tóm tắt các bước triển khai các ng dụng CNTT hỗ trợ qun lý thuế hộ khoán và Môn bài của hộ khoán năm 2017 nêu tại Phụ lục đính kèm công văn.

2.2. Hỗ trợ lập Bộ thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp:

Ngày 14/12/2016

- Nâng cấp ứng dụng TMS với nội dung:

+ Nâng cấp các chức năng danh mục PNN, đcơ quan Thuế cập nhật, sửa đổi danh mục và giá đất theo chu kỳ mới (2017-2021).

Ngày 19/12/2016

- Nâng cấp ứng dụng TMS với các nội dung:

+ Xây dựng chức năng Kết xuất Danh sách miễn thuế PNN năm 2016 cho NNT có số thuế phải nộp trong năm từ 50.000 đồng trở xuống (để phục vụ ra quyết định miễn thuế 2016 trước khi khóa sổ tháng 12/2016).

+ Kết xuất danh mục giá đất chu kỳ cũ ra file excel (để hỗ trợ cơ quan Thuế sửa giá đất chu kỳ mới - nếu danh mục giá đất phải sửa đổi nhiều)

+ Nhận file excel danh mục giá đất chu kỳ mới vào TMS

Ngày 13/01/2017:

- Nâng cấp ứng dụng TMS với các nội dung:

+ Bổ sung chức năng Xác nhận hoàn thành các bước lập bộ PNN

+ Nâng cấp chức năng Chuyển đổi tờ khai 01/PNN, 02/PNN sang chu kỳ mới (2017-2021) trên ứng dụng TMS: Áp dụng cho các Cơ quan thuế có số lượng tờ khai PNN thay đổi thông tin không nhiều so với tờ khai chu kỳ ổn định 2012-2016

Lưu ý: Nếu cơ quan Thuế sử dụng chức năng này, thì toàn bộ việc rà soát hoàn thiện tờ khai PNN 2017, cơ quan Thuế phải thực hiện trên ứng dụng TMS, không được sử dụng các chức năng Kết xuất dữ liệu và Rà soát dữ liệu PNN trên file Excel chuẩn nêu sau đây.

Ngày 13/02/2017:

- Nâng cấp ứng dụng TMS với các nội dung:

+ Nâng cấp chức năng Kết xuất dữ liệu tờ khai PNN (được tính thuế theo danh mục mới) và dữ liệu danh mục mới ra file XML để hỗ trợ cơ quan Thuế rà soát, hiệu chỉnh thông tin tờ khai PNN 2017 cho nhiều NNT.

- Cung cấp Công cụ chuyển đi và kiểm tra dliệu tờ khai thuế SDĐPNN (viết tắt: Tool_PNN) với nội dung:

+ Hỗ trợ cơ quan Thuế sử dụng Tool_PNN để thực hiện nhận file XML dữ liệu tờ khai PNN kết xuất từ TMS.

+ Sử dụng Tool_PNN kết xuất ra file Excel chuẩn dữ liệu tờ khai PNN 2017 có đầy đủ các chỉ tiêu, đcác cơ quan Thuế rà soát và hoàn thiện dữ liệu trên file excel.

+ Sử dụng Tool_PNN nhận lại file Excel chuẩn dữ liệu tờ khai PNN 2017 đã được rà soát và hoàn thiện đkiểm tra các điều kiện ràng buộc dữ liệu (kiểu dliệu, định dạng dliệu, dữ liệu thuộc danh mục, ràng buộc gia các chỉ tiêu trên tờ khai...).

+ Sử dụng Tool_PNN kết xuất dữ liệu tờ khai PNN 2017 ra file XML.

Ngày 03/03/2017:

- Nâng cấp TMS với các nội dung:

+ Nhận file XML dliệu tờ khai PNN 2017 được kết xuất từ Tool_PNN.

+ Kết xuất Danh sách miễn thuế PNN năm 2017 cho NNT có số thuế phải nộp từ 50.000 đồng trở xuống.

+ In Sổ Theo dõi thu nộp thuế SDĐPNN, sổ bộ thuế SDĐPNN,

+ Thông báo thuế SDĐPNN, Danh sách thông báo thuế SDĐPNN

Trước những ngày nâng cấp ứng dụng theo từng phiên bản, Tổng cục sẽ có thông báo tới các Cục Thuế kèm theo nội dung nâng cấp chi tiết và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng.

Tổng cục thông báo để các Cục Thuế biết và chủ động có kế hoạch chỉ đạo, phân công, đôn đốc và hỗ trợ các Chi cục Thuế trực thuộc triển khai công việc lập Bộ thuế Hộ khoán, Bộ Môn bài và Bộ thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2017 theo các quy định tại văn bản pháp lý bổ sung, sửa đổi nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tng cục (để báo cáo);
- Vụ CS, TNCN, KK&KTT (để chỉ đạo địa phương triển khai);
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

PHỤ LỤC

TÓM TẮT CÁC BƯỚC QUY TRÌNH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CNTT HỖ TRỢ QUẢN LÝ THUẾ HỘ KHOÁN VÀ MÔN BÀI HỘ KHOÁN NĂM 2017
(Đính kèm công văn số
5720/TCT-CNTT ngày 09/12/2016)

Bước 1: Chi cục Thuế kết xuất file excel chuẩn từ TMS dữ liệu danh bạ hộ kinh doanh bao gồm thông tin chung của NNT (kcả các hộ kinh doanh vãng lai trên địa bàn) và đầy đủ chỉ tiêu, dữ liệu theo mẫu tờ khai khoán năm 2016, các chỉ tiêu phục vụ quản lý rủi ro và doanh thu dự kiến tính phí môn bài, phí môn bài năm 2017.

Bước 2: Chi cục Thuế rà soát/hiệu chỉnh hoàn thiện tờ khai hộ khoán và phí Môn bài 2017 trên file excel chuẩn được kết xuất từ TMS.

Bước 3: Chi cục Thuế dùng công cụ kiểm tra file excel (Tool_KiemTra) đkiểm tra cấu trúc và các ràng buộc dữ liệu trong file excel tờ khai khoán 2017 đã hoàn chỉnh.

Bước 4: Chi cục Thuế dùng Tool_HoKhoan nhận lại file excel tờ khai khoán 2017 đã hoàn chỉnh và đã được kiểm tra bng Tool_KiemTra tại bước 3, sau đó kết xuất ra file tờ khai khoán 2017 định dạng XML (gồm file XML tờ khai khoán 2017 và file XML Môn bài hộ khoán 2017).

Bước 5: Chi cục Thuế vào TMS nhận file (XML) tờ khai khoán 2017 và file (XML) Môn bài 2017 được kết xuất từ Tool_HoKhoan.

Bước 6: Chi cục Thuế vào TMS in Thông báo doanh thu và mức thuế khoán dkiến cho từng NNT kèm theo Bảng công khai thông tin 200 NNT; In danh sách niêm yết công khai thông tin lần 1 về doanh thu và mức thuế khoán dkiến gửi HĐTV xã/phường để niêm yết công khai (chậm nht 20/12/2016)

Bước 7: Chi cục Thuế vào TMS hiệu chỉnh lại tờ khai khoán 2017 của các hộ có kết quả tham vấn của HĐTV xã/phường và kết quả kiểm tra của Cục Thuế khác với danh sách dự kiến (ngay sau ngày 10/01/2017)

Bước 8: Lập và duyệt sổ bộ (chậm nhất 15/01/2017); In Thông báo doanh thu và mức thuế khoán chính thức cho từng NNT kèm theo Bảng công khai thông tin 200 NNT (chậm nhất 20/01/2017)

Bước 9: In danh sách niêm yết công khai thông tin lần 2 về doanh thu và mức thuế khoán chính thức (chậm nhất 30/01/2017)

Bước 10: Công khai thông tin hộ khoán lên website ngành Thuế (chậm nhất 30/01/2017)./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản