364940

Công văn 4825/BNV-TCBC năm 2017 rà soát, đánh giá về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Bộ Nội vụ ban hành

364940
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 4825/BNV-TCBC năm 2017 rà soát, đánh giá về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 4825/BNV-TCBC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành: 08/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4825/BNV-TCBC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành: 08/09/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4825/BNV-TCBC
V/v rà soát, đánh giá về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại văn bản s 293/TB-VPCP ngày 06/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mi và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) báo cáo, đánh giá các nội dung sau:

1. Đối với các tỉnh đã thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

a) Báo cáo tổng quát về Trung tâm

- Hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, cơ chế, chính sách đối với Trung tâm.

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

- Cơ cấu tổ chức, biên chế, trong đó nêu cụ thể số viên chức được cấp có thẩm quyền giao, hợp đồng chuyên môn theo cơ chế tự chủ, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hp đng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi tắt là hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP).

- Phương thức hoạt động: Việc thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, (làm rõ việc thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đu thu...), quy chế phối hợp giữa Trung tâm với các Sở, Ban ngành có liên quan.

- Phân công quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của Trung tâm (làm rõ trách nhiệm các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

- Cơ chế tài chính: Báo cáo tổng hợp các nguồn kinh phí hoạt động; việc phân bổ ngân sách nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; mức độ tự chủ; phân tích khả năng và lộ trình tự đảm bảo chi phí thường xuyên của Trung tâm.

b) Đánh giá kết quhoạt động của Trung tâm

- Kết quả đạt được,

- Thuận lợi; khó khăn về tổ chức và hoạt động của Trung tâm, trong đó làm rõ tính hợp lý hiệu quả hoc hạn chế khi hợp nhất 03 lĩnh vực (xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch) vào một đầu mi tổ chức thực hiện là Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách, mô hình tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch (nếu có).

2. Đối với các tỉnh đang giữ mô hình Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Xúc tiến Du lịch thuộc các Sở quản lý theo ngành, lĩnh vực:

a) Báo cáo đối với tng Trung tâm:

- Hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, cơ chế, chính sách đối với từng Trung tâm.

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

- Cơ cấu tổ chức, biên chế, trong đó nêu cụ thể số viên chức được cấp có thẩm quyền giao, hợp đồng chuyên môn theo cơ chế tự chủ, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

- Phương thức hoạt động: Việc thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, (làm rõ việc thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đu thầu...), quy chế phối hợp giữa Trung tâm với các Sở, Ban ngành có liên quan.

- Cơ chế tài chính: Báo cáo tổng hợp các nguồn kinh phí hoạt động; việc phân bổ ngân sách nhà nước đối với tng lĩnh vực (đầu tư, thương mại, du lịch); mức độ tự chủ; phân tích khả năng và lộ trình tự đảm bảo chi phí thường xuyên của từng Trung tâm.

b) Đánh giá kết quả hoạt động của từng Trung tâm

- Kết quả đạt được.

- Thuận lợi, khó khăn về tổ chức và hoạt động, trong đó, làm rõ ưu điểm và hạn chế của mô hình Trung tâm Xúc tiến được tổ chức theo từng lĩnh vực (đầu tư, thương mại, du lịch) thuộc các Sở.

- Kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách, mô hình tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch (nếu có).

3. Đối với một số địa phương đã thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở sáp nhập 03 Trung tâm (Xúc tiến Đầu tư, Xúc tiến Thương mại, Xúc tiến Du lịch) thuộc Sở, Ban ngành, tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động đã giải thể, đề nghị nêu rõ lý do, nguyên nhân của việc giải thể này.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo (có phụ lục kèm theo) về Bộ Nội vụ trước ngày 30/9/2017 để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (đề b/c);
- PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (đp/hợp);
- Bộ trưởng (
để b/c);
- Thứ tr
ưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT
, TCBC (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương……………………………..

BÁO CÁO VỀ TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI, DU LỊCH
(Tính đến 31/7/2017)

TT

Tên tổ chức

Cơ quan quyết định thành lập

Cơ quan quản lý trực tiếp

Cơ cấu tổ chức

Công chức

Viên chức

HĐ 68

Hợp đồng chuyên môn thực hiện theo cơ chế tự chủ

Mức độ tự chủ (*)

Kinh phí hoạt động (tính theo tỷ lệ %)

Ghi chú

Số lượng cấp phó của người đứng đầu Trung tâm

Số phòng chuyên môn thuộc Trung tâm

Biên chế được cấp có thẩm quyền giao

Số có mặt (tính đến 31/7/2017)

Biên chế được cấp có thẩm quyền giao

Số có mặt (tính đến 31/7/2017)

Số được cấp có thẩm quyền giao

Số có mặt (tính đến 31/7/2017)

Ngân sách nhà nước cấp(%)

Thu từ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công (%)

Nguồn khác (nếu có) (%)

Trung ương

Địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mức độ tự chủ được phân loại theo 04 mức độ (Tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư, tự bảo đảm chi thường xuyên, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, ngân sách nhà nước đảm bảo).

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản