326956

Công văn 4532/TCT-KK năm 2016 về đăng ký thuế khi chuyển đổi chi nhánh của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

326956
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 4532/TCT-KK năm 2016 về đăng ký thuế khi chuyển đổi chi nhánh của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4532/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 30/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4532/TCT-KK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 30/09/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4532/TCT-KK
V/v đăng ký thuế khi chuyển đổi chi nhánh của DN

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1232/MB AMC ngày 10/8/2016 và công văn số 1381/CV-MB AMC ngày 30/8/2016 của Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội về việc đề nghị hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh, chuyển đổi lại mã số thuế/mã số chi nhánh của Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Về vấn đề này, sau khi thống nhất với Cục Đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ các quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp:

+ Khoản 5 Điều 8 quy định về mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp;

+ Điều 33 quy định về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh;

+ Điều 60 quy định về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

- Căn cứ tại điểm h Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế thì chi nhánh được cấp mã số thuế 13 số;

- Căn cứ quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 1/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Căn cứ quy định tại Điều 9 và Điều 12 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 23/02/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hệ thống thông tin thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên thì trường hợp chi nhánh Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (sau đây gọi là Chi nhánh) có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh được cấp mã số chi nhánh 0100283873-033 theo mã số doanh nghiệp 0100283873 của Ngân hàng TMCP Quân Đội chuyển đổi thành Chi nhánh của Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (sau đây gọi là Công ty) thì Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh để được cấp mã số chi nhánh theo mã số doanh nghiệp 0105281799 của Công ty theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Ngân hàng TMCP Quân Đội thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh đối với mã số chi nhánh 0100283873-033 theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Theo trình bày và hồ sơ cung cấp của Công ty, Công ty đã thực hiện đăng ký hoạt động của Chi nhánh và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh là đơn vị trực thuộc của Công ty (đăng ký lần đầu ngày 3/17/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 8/12/2011) nhưng trên Giấy chứng nhận ghi mã số chi nhánh là 0100283873-033 theo mã số thuế 10 số của Ngân hàng TMCP Quân Đội, không theo mã số doanh nghiệp của Công ty là chưa đúng quy định.

Theo đề nghị của Công ty và xét thấy thực tế hiện nay chi nhánh đang thực hiện sản xuất kinh doanh theo ủy quyền của Công ty ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh một cách liên tục, Công ty được thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh để được cấp mã số chi nhánh mới theo mã số doanh nghiệp của Công ty, sau đó thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh (mã số chi nhánh 0100283873-033). Công ty phải có trách nhiệm hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, hóa đơn theo quy định của pháp luật về thuế, hóa đơn của chi nhánh có mã số 0100283873-033 với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đến thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh theo mã số chi nhánh mới trước khi gửi hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh mã số 0100283873-033 tại Cơ quan đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh khi nhận được hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh và hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh của Công ty, gửi thông tin cho Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh qua hệ thống ứng dụng theo quy định tại Điều 9, Điều 12 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC nêu trên để cấp mã số thuế mới và chấm dứt hiệu lực mã số thuế cũ cho chi nhánh của Công ty.Tổng cục Thuế trả lời để các Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLĐKKD-B
KHĐT;
- Cục Thuế TP HCM;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản