Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 447/TANDTC-TCCB
V/v tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc năm 2020

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao;
- Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao;
- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Thông báo số 08-TB/CĐTBDCB ngày 09/6/2020 của Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ-Ban Tổ chức Trung ương về việc tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc ở trong nước năm 2020.

Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, chỉ tiêu, thời gian, địa điểm học tập và kinh phí đào tạo cụ thể các ứng viên xem tại Thông báo số 08-TB/CĐTBDCB ngày 09/6/2020 được gửi kèm Công văn này.

Đề nghị Thủ trưởng đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo cho công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia đăng ký dự tuyển.

Đơn vị có công chức đăng ký dự tuyển gửi Công văn cử công chức và lý lịch trích ngang kèm theo Hồ sở đăng ký (theo hướng dẫn tại Mục 6, Thông báo số 08-TB/CĐTBDCB ngày 09/6/2020) gửi về Vụ Tổ chức-Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao trước ngày 25/6/2020 để báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

(Ngoài hồ sơ bản cứng, đề nghị gửi file mềm lý lịch trích ngang của công chức vào Email: daotaotoaan@gmail.com)./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Cổng Thông tin điện tử (để đăng thông báo);
- Lưu: Vụ TCCB.

TL. CHÁNH ÁN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC-CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Tú Hoa

 

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
CỤC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 08-TB/CĐTBDCB

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH CÁN BỘ ĐI BỒI DƯỠNG TIẾNG TRUNG QUỐC TRONG NƯỚC NĂM 2020

Kính gửi:

- Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, ban, ngành, đoàn thể TW
- Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy trực thuộc TW

Thực hiện Kế hoạch số 264-KH/BTCTW ngày 08/6/2020, Cục Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tổ chức khóa bồi dưỡng tiếng Trung Quốc trong nước cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong hệ thống chính trị năm 2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang làm việc trong các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng tiếng Trung Quốc.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện

- Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có đủ 03 năm công tác trở lên tính từ ngày vào biên chế.

- Tuổi đời không quá 40 tính đến ngày 01/7/2020.

- Không yêu cầu trình độ, chứng chỉ ngoại ngữ đầu vào.

- Đảm bảo đủ sức khỏe để tham gia khoá học.

- Cán bộ đã tham gia các khóa bồi dưỡng nâng cao tiếng Trung Quốc của Đề án 165 không thuộc đối tượng dự tuyển chương trình này.

Số lượng: 40 học viên.

3. Chỉ tiêu

Không giới hạn số lượng dự tuyển. Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sẽ thành lập hội đồng Tuyển sinh để xét duyệt các hồ sơ đăng ký dự tuyển, ưu tiên các cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang đảm nhiệm các công việc liên quan đến việc sử dụng tiếng Trung Quốc.

4. Thời gian, địa điểm bồi dưỡng và kỷ luật trong học tập:

Thời gian: 05 tháng trong nước, dự kiến bắt đầu từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020, học trong giờ hành chính và toàn thời gian. Trong suốt quá trình học tập, định kỳ hàng tuần/tháng có bài kiểm tra để đánh giá trình độ và tiến độ của học viên trong học tập; có sát hạch, phân loại, kiểm tra kỹ năng được học. Kết quả kiểm tra, sát hạch định kỳ sẽ được cơ sở đào tạo báo cáo cho Đề án 165.

Địa điểm tổ chức khóa bồi dưỡng: Trường Đại học Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Kỷ luật trong học tập: cơ sở đào tạo thực hiện điểm danh từng buổi học, hàng tháng thông báo chi tiết điểm danh đến Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nếu học viên nghỉ học quá 20% tiết học, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sẽ gửi văn bản thông báo đến cơ quan chủ quản, nếu học viên nghỉ quá 30% tiết học sẽ không được tiếp tục tham gia khóa học và phải bồi hoàn kinh phí. Trong trường hợp ốm đau hoặc lý do đặc biệt khác sẽ được xem xét giải quyết.

5. Kinh phí: Cơ quan cử cán bộ đi học chi trả chi phí đi lại của cán bộ trong nước. Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chi trả: phí đào tạo; tiền thuê chỗ ở; tiền hỗ trợ mỗi cán bộ 750.000đ/người/tháng.

6. Hồ sơ dự tuyển

- Công văn cử cán bộ đi học của vụ (ban) tổ chức cán bộ của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương (kèm lý lịch trích ngang theo mẫu).

- Đơn xin đi học bồi dưỡng ngoại ngữ của cán bộ (ghi rõ số điện thoại di động, địa chỉ email và nơi ở hiện nay).

- 02 bản khai lý lịch cán bộ theo mẫu 2C (dán ảnh 4x6, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cấp có thẩm quyền), phôtô chứng minh thư nhân dân.

Hồ sơ cán bộ cử đi học gửi về: Văn phòng Cục Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ, số 59 Phan Đình Phùng, Hà Nội, thời hạn nhận hồ sơ trước ngày 05/7/2020 (tính theo dấu bưu điện). ĐT: 080.43655; đ/c Hải Vân: 0933810588.

Lưu ý: Ngoài hồ sơ bản cứng gửi qua đường công văn, đề nghị các địa phương, đơn vị gửi thêm hồ sơ bản mềm gồm: Công văn cử và lý lịch trích ngang của cán bộ vào địa chỉ email tuyensinh165@gmail.com.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Quản Minh Cường, PTB (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu VP Cục.

K/T CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Trung Vinh

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và Tên

Ngày sinh (nam, nữ)

Chức vụ, đơn vị công tác

Ngày vào Đảng

Mã ngạch

Số di động, email

Ngày dự bị

Ngày chính thức

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản