Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4346/LĐTBXH-VP
V/v thống kê ĐKKD và công bố TTHC được bãi bỏ, đơn giản hóa

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: ................................................................

Thực hiện việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh (ĐKKD), thủ tục hành chính (TTHC) trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chính phủ và Bộ đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật nhằm cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, bãi bỏ, đơn giản hóa TTHC trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ (Danh mục cụ thể tại Phụ lục 01 kèm theo), trong đó có Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Bộ yêu cầu đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ: (i) Tiến hành rà soát, thống kê số lượng các ĐKKD đã được cắt giảm, đơn giản hóa (mẫu tại Phụ lục 02 kèm theo); (ii) Xây dựng trình Bộ quyết định công bố các TTHC được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ có liên quan thuộc phạm vi quản lý (theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ); (iii) Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật còn lại để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD, bãi bỏ, đơn giản hóa TTHC theo Quyết định số 889/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2018 của Bộ.

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ (qua Văn phòng Bộ) thời hạn trước ngày 17/10/2018 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ (bản điện tử gửi vào hộp thư: caicachhanhchinh@molisa.gov.vn)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Văn phòng Bộ; Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ BAN HÀNH
(Phụ lục kèm theo Công văn số 4346/LĐTBXH-VP ngày 16/10/2018)

TT

TÊN, SỐ HIỆU VĂN BẢN QPPL ĐÃ BAN HÀNH

TRÁCH NHIỆM ĐƠN VỊ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC

GHI CHÚ

1

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tổng cục GDNN;

- Các Cục: An toàn lao động; Bảo trợ xã hội; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Việc làm;

- Vụ Bảo hiểm xã hội.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành

2

Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

 

3

Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Cục Bảo trợ xã hội; Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo.

 

 

Phụ lục 02

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐIỀU KIỆN KINH DOANH ĐÃ ĐƯỢC CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA

Lĩnh vực: .................................................................

(Phụ lục kèm theo Công văn số 4346/LĐTBXH-VP ngày 16/10/2018)

TT

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

Điều kiện kinh doanh được cắt giảm

Điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa

Ghi chú

Số lượng ĐKKD cắt giảm

Diễn giải

Số lượng ĐKKD đơn giản hóa

Diễn giải

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản