456415

Công văn 4288/LĐTBXH-TTr năm 2020 về hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

456415
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 4288/LĐTBXH-TTr năm 2020 về hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4288/LĐTBXH-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Tiến Tùng
Ngày ban hành: 30/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4288/LĐTBXH-TTr
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký: Nguyễn Tiến Tùng
Ngày ban hành: 30/10/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4288/LĐTBXH-TTr
V/v hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để công tác thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là LĐTBXH) được thực hiện thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc, bên cạnh việc triển khai thanh tra theo chức năng quản lý nhà nước phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương, Bộ LĐTBXH hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021 của ngành LĐTBXH như sau:

1. Công tác thanh tra

Trên cơ sở Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ LĐTBXH và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Sở) xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra phù hợp với kế hoạch công tác giai đoạn 2021-2026 của địa phương theo các nội dung cụ thể sau:

1.1. Thanh tra hành chính

Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ được giao; trách nhiệm của người đứng đầu, của công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; công tác tổ chức cán bộ, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản.

1.2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

1.2.1. Lĩnh vực lao động

- Thực hiện chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực xây dựng với trọng tâm là thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của con người.

- Tiếp tục triển khai, hướng dẫn tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trên trang thông tin điện tử http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn, qua đó phân tích, đánh giá kết quả tự kiểm tra trực tuyến và gửi kiến nghị đến doanh nghiệp; tổng hợp tình hình tự kiểm tra tại các cơ sở lao động đóng trên địa bàn gửi Thanh tra Bộ LĐTBXH.

1.2.2. Lĩnh vực người có công: Tiếp tục thanh tra toàn diện việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng trong phạm vi toàn quốc, đảm bảo đến hết năm 2021, toàn bộ hồ sơ đối tượng này được kiểm tra, rà soát và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

1.2.3. Lĩnh vực trẻ em: Thanh tra ngành LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tập trung thanh tra việc trẻ em bị bạo lực, xâm hại theo Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 và Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

1.2.4. Lĩnh vực giảm nghèo: Tiếp tục thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo đến hết năm 2022, 100% số hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương được thanh tra.

1.2.5. Lĩnh vực người nước ngoài làm việc tại địa phương: Quản lý chính xác số lượng, tình hình hoạt động của người nước ngoài làm việc tại địa phương, thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quy định.

1.2.6. Lĩnh vực bảo hiểm xã hội: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với các cơ quan bảo hiểm xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, chú trọng thanh tra các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài, số tiền nợ bảo hiểm xã hội lớn.

1.2.7. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp trong đó trọng tâm là thanh tra việc gắn giáo dục nghề nghiệp với giải quyết việc làm.

1.2.8. Các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành LĐTBXH: Lựa chọn những vấn đề, nội dung đang gây bức xúc, được dư luận quan tâm để xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021 cho phù hợp.

2. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, đảm bảo hoạt động tiếp công dân hiệu quả; chú trọng lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; chủ động đối thoại, tháo gỡ triệt để khiếu kiện, bức xúc của nhân dân. Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

3. Công tác phòng chống tham nhũng

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong đó chú trọng việc rà soát, nhận diện các vị trí có nguy cơ tham nhũng và giải pháp phòng ngừa, coi đây là một khâu quan trọng cần phải thực hiện nghiêm; điều chuyển, luân chuyển vị trí việc làm theo quy định của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

4. Công tác giám sát, xử lý sau thanh tra

Thực hiện giám sát hoạt động của các đoàn thanh tra, đảm bảo các cuộc thanh tra đều được giám sát theo quy định của pháp luật. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; xử lý nghiêm các đối tượng không thực hiện, thực hiện không đầy đủ quyết định thanh tra, quyết định xử lý, xử phạt vi phạm hành chính, kết luận thanh tra.

5. Công tác xây dựng lực lượng

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng thanh tra viên, công chức được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành nhằm tăng cường hiệu quả, chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra; từng bước xây dựng đội ngũ thanh tra chuyên nghiệp; giữ vững kỷ cương, liêm chính, đạo đức nghề nghiệp trong công tác thanh tra.

6. Công tác thông tin, báo cáo

Thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các nội dung có liên quan; nội dung báo cáo, thông tin đảm bảo chất lượng, theo biểu mẫu quy định.

Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ LĐTBXH, Giám đốc Sở chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 bảo đảm yêu cầu công tác quản lý nhà nước của Sở và tình hình thực tế của địa phương, đồng thời tránh chồng chéo, trùng lặp trong công tác thanh tra, kiểm tra theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo kế hoạch thanh tra, kiểm tra với Bộ LĐTBXH (qua Thanh tra Bộ LĐTBXH)./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (để phối hợp);
- Bộ Xây dựng (để phối hợp);
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (để phối hợp);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp);
- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, TTr.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Tiến Tùng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản