Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3790/TCT-ĐTNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 20537CT/ĐTNN ngày 4/10/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế GTGT đối với Nhà thầu dầu khí Công ty Maurel & Prom, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 1205 TC/TCT ngày 19/3/1999 của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế GTGT thì:

Nhà thầu dầu khí đước hoàn thuế GTGT đối với số thuế GTGT đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam phục vụ cho hoạt động thăm dò dầu, khí trên cơ sở hóa đơn GTGT ghi rõ tên nhà thầu dầu khí, mã số thuế… theo đúng qui định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn.

Đối với các hóa đơn GTGT không ghi tên nhà thầu, mã số thuế phát sinh trước khi được cấp mã số thuế từ ngày 1/1/1999 đến ngày 25/6/1999 của Nhà thầu ANZOIL, đề nghị Cục thuế Hà Nội kiểm tra và yêu cầu Công ty đầu tư và phát triển dầu khí – PIDC (đơn vị trực tiếp quản lý các nhà thầu ANZOIL và nhà thầu Maurel & Prom) xác nhận số thuế GTGT đầu vào phát sinh liên quan đến các chi phí phục vụ cho việc thăm dò khí tại Tiền Hải Thái Bình do nhà thầu ANZOIL thực hiện trước khi nhà thầu ANZOIL được cấp mã số thuế.

Trên cơ sở xác nhận của Công ty PIDC, nếu số thuế GTGT của các hoá đơn phát sinh tại thời điểm chưa được cấp mã số thuế phù hợp với số thuế GTGT mà Cục thuế Hà Nội đã hoàn thì sẽ không phải điều chỉnh lại số thuế GTGT đã hoàn. Trường hợp phát sinh chênh lệch thừa thì Công ty Maurel & Prom hoặc Tổng công ty dầu khí Việt Nam có trách nhiệm hoàn trả lại Ngân sách Nhà nước số thuế GTGT đã được hoàn thừa.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Hà Nội biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty dầu khí VN;
- Công ty đầu tư & phát triển dầu khí;
- Lưu: VT, ĐTNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản