Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3656/TCHQ-KTTT
V/v: không thu thuế NK hàng
xuất khẩu bị trả về

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Nông trường Sông Hậu
(Ô môn. Cần Thơ)

Trả lời công văn số 353/NTSH ngày 1.8.2005 của Nông trường Sông Hậu về việc đề nghị không thu thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu không đạt chất lượng bị trả về; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1.8, mục I, phần E Thông tư 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính thì hàng hóa đã xuất khẩu nhưng vì lý do nào đó buộc phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu. Trong các loại giấy tờ tài liệu phải gửi đến cơ quan Hải quan để được xét không thu thuế, đơn vị phải gửi chứng từ thanh toán hàng hóa nhập khẩu, nhập khẩu và tờ khai hàng hóa nhập khẩu trở lại phải ghi rõ hàng hóa nhập khẩu này trước đây đã được xuất khẩu theo bộ hồ sơ xuất khẩu nào, kết quả kiểm hóa cụ thể của cơ quan Hải quan xác nhận là hàng hóa nhập khẩu trở lại Việt Nam là hàng hóa đã nhập khẩu trước đây của Doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo trình bày của Nông trường Sông Hậu và qua xem xét bộ hồ sơ xin không thu thuế nhập khẩu do Nông trường gửi. Tổng cục Hải quan thấy không có cơ sở để xử lý không thu thuế nhập khẩu đối với lô hàng của Nông trường Sông Hậu vì:

- Tờ khai hàng nhập khẩu không có xác nhận của Hải quan là hàng nhập khẩu của tờ khai xuất khẩu nào.

- Công ty không cung cấp được chứng từ thanh toán của hàng xuất khẩu trong khi hợp đồng mua bán giữa hai bên là thanh toán trước khi nhận hàng. Trường hợp có thay đổi thời hạn thanh toán thì Nông trường phải xuất trình bản thỏa thuận hoặc phụ lục hợp đồng giữa Nông trường và bên mua nước ngoài về việc thanh toán đó. Do đó, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xử lý không thu thuế nhập khẩu đối với lô hàng của Nông trường.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Nông trường Sông Hậu biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT,KTTT (3b)

                                


 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản