Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 302/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc giải thích một số nội dung về quản lý dự án đầu tư XDCT

Số hiệu: 302/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 27/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 302/BXD-XL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 27/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 302/BXD-XL
V/v: Giải thích một số nội dung về quản lý dự án đầu tư XDCT.

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Văn phòng Bộ Nội vụ

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 17/VP-BNV ngày 19/01/2006 của Văn phòng Bộ Nội vụ đề nghị giải thích, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Bộ Nội vụ. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về chủ đầu tư xây dựng công trình:

Căn cứ Điều 11 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ thì người có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Nội vụ là Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng thời tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP quy định đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì chủ đầu tư xây dựng công trình là do người quyết định đầu tư quyết định trước khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Do vậy, việc giao cho đơn vị nào làm chủ đầu tư là thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, trong thực tế Văn phòng Bộ Nội vụ là đơn vị sẽ quản lý sử dụng công trình sau này, do đó nên giao cho Văn phòng Bộ làm chủ đầu tư để quản lý dự án ngay từ giai đoạn đầu tư xây dựng công trình là phù hợp.

Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Bộ Nội vụ thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ là người quyết định đầu tư, có thể giao cho một Thứ trưởng thay mặt mình ký các quyết định thuộc trách nhiệm của người quyết định đầu tư như phê duyệt dự án đầu tư, hình thức quản lý dự án, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu, phê duyệt những nội dung thay đổi của dự án thuộc thẩm quyền theo quy định của Nghị định số 16/CP.

2. Về thành lập Ban quản lý dự án:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP hiện nay có hai hình thức quản lý dự án, đó là hình thức thuê tư vấn quản lý dự án và hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. Việc lựa chọn hình thức quản lý dự án nào là do người quyết định đầu tư quyết định tuỳ thuộc vào năng lực cụ thể của chủ đầu tư.

Trong trường hợp cụ thể này, chủ đầu tư có thể thành lập Ban điều hành dự án (các nơi vẫn thường gọi là Ban quản lý dự án) để thực hiện một số chức năng do chủ đầu tư giao theo quy định tại khoản 2 Điều 36 của Nghị định số 16/CP như lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn giám sát để trình người quyết định đầu tư phê duyệt, thực hiện các thủ tục thanh quyết toán, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, kiến nghị những thay đổi, đồng thời lựa chọn và thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình trụ sở Bộ Nội vụ.

Đối với các dự án có quy mô nhỏ, vốn đầu tư dưới 1 tỷ đồng thì theo quy định tại điểm 3.1. mục 3 của Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng chủ đầu tư không nhất thiết phải thành lập Ban quản lý dự án nhưng phải được sự chấp thuận của người quyết định đầu tư. Chủ đầu tư phải cử người quản lý dự án và thuê các tổ chức tư vấn thiết kế, giám sát thi công xây dựng để giúp thực hiện. Trường hợp này, những người kiêm nhiệm tham gia quản lý dự án được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định, nhưng tổng chi phí cho việc quản lý dự án không được vượt quá định mức chi phí theo quy định tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

3. Về điều chỉnh dự án:

Theo giải trình của Quý Văn phòng thì việc điều chỉnh dự án có thay đổi về thiết kế, quy mô, tổng mức đầu tư so với nội dung dự án đã được phê duyệt. Do vậy, căn cứ theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số 16/CP chủ đầu tư giải trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, quyết định. Trường hợp nếu nội dung điều chỉnh thay đổi nhiều hoặc thay đổi hẳn mục tiêu đầu tư hoặc địa điểm xây dựng thì phải lập lại dự án, còn nếu nội dung điều chỉnh không thay đổi nhiều hoặc không thay đổi mục tiêu, địa điểm đầu tư so với dự án đã được duyệt thì không nhất thiết phải lập lại dự án mà chỉ cần lập lại những phần thay đổi cho phù hợp với nội dung điều chỉnh. Những nội dung thay đổi phải được thẩm định lại trước khi quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Quý Văn phòng nghiên cứu và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét quyết định theo thẩm quyền.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ XL (NLĐ - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
 Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản