Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3010/TCHQ-KTTT
V/v: Giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2005 

 

  Kính gửi:

- Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố
 - Công ty Lam Hồng - BQP
 - Công ty Dược – TTBYT Bình Định

Trả lời Công văn số 37/CV ngày 11/07/2005 của Công ty Lam Hồng – BQP, Công văn số 518/CV ngày 30/06/2005 và Công văn số 567/CV ngày 11/07/2005 của Công ty Dược – TTBYT Bình Định đề nghị giải tỏa cưỡng chế đối với số thuế nợ do truy thu qua nhãn mác xe Honda ES150 nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 172/2001/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/11/2001 về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 69 Luật Hải quan có hiệu lực từ ngày 01/01/2002 quy định về thẩm quyền của Tổng cục Hải quan trong việc tổ chức thu Thuế và các khoản thu khác.

Để giải quyết khiếu nại, trong thời gian chờ xác minh, xử lý việc truy thu thuế nhập khẩu theo Công văn số 3320/TCHQ-GSQL ngày 11/07/2003 của Tổng cục Hải quan, để tránh ách tắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đồng ý giải tỏa cưỡng chế cho các doanh nghiệp nợ thuế truy thu theo nhãn hiệu xe Honda ES150 đến ngày 30/09/2005 với các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp không có nợ Thuế của các lô hàng khác.

- Lô hàng nhập khẩu mới phát sinh phải hợp pháp.

- Doanh nghiệp phải nộp đủ Thuế của các lô hàng mới phát sinh trước khi nhận hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố và các doanh nghiệp biết để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thông báo cho Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn thêm.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản