Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2996/BGDĐT-CTHSSV
V/v tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm học 2016-2017

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp.

 

Triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá năm học 2016- 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá với các nội dung như sau:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực thi nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, quy định về thực hiện môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc; quyền, nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại thuốc lá; nghĩa vụ của người hút thuốc; quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa Điểm cấm hút thuốc lá.

- Chỉ đạo đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ.

- Thực hiện cơ quan không khói thuốc lá với nội dung: treo biển báo cấm hút thuốc tại các khu vực có quy định cấm theo quy định của Luật; thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và tại các địa Điểm có quy định cấm; Đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị; thực hiện kiểm tra, đánh giá tình hình thực thi quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các buổi nói chuyện về tác hại của thuốc lá/thuốc lào/thuốc lá điện tử; tình hình thực thi môi trường không khói thuốc, chia sẻ kinh nghiệm bỏ thuốc thành công và có hình thức động viên khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại thuốc lá.

3. Thống kê số liệu về số lượng người hút thuốc, bỏ thuốc trong năm 2016 và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/12/2016.

4. Các thông tin về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, tài liệu truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá được đăng trên trang thông tin điện tử của Chương trình Phòng, chống tác hại của thuốc lá: www.vinacosh.gov.vn

Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp triển khai, báo cáo kết quả thực hiện trong năm học 2015- 2016 và kế hoạch thực hiện trong năm học 2016-2017 trước ngày 30/6/2016 (Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Bộ Y tế (đ
ph/h);
- Website của Bộ GD&ĐT;
- Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Lưu VT, CTHSSV.

TL. B TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HSSV
Ngũ Duy Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản