103202

Công văn 2895/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

103202
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2895/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 2895/BGDĐT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Chiến
Ngày ban hành: 07/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2895/BGDĐT-TTr
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Nguyễn Văn Chiến
Ngày ban hành: 07/04/2009
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2895/BGDĐT-TTr
V/v: Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2009

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
 - Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;
 - Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng;
 - Các Trưởng đoàn thanh tra thi tốt nghiệp THPT

 

Thực hiện Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008-2009, Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2009 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Hoạt động thanh tra thi nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm đồng thời giúp các cơ quan quản lý thu thập thông tin chính xác, kịp thời để đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, ứng phó với mọi tình huống bất thường có thể xảy ra, bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế.

2. Yêu cầu

Hoạt động thanh tra thi phải bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời; đúng nội dung, đối tượng ghi trong Quyết định thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức cá nhân tham gia kỳ thi.

II. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA THI CỦA CÁC SỞ GD&ĐT, CỤC NHÀ TRƯỜNG - BỘ QUỐC PHÒNG

Các Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, thực hiện nghiêm túc kỳ thi, tiếp tục tạo bước chuyển biến mới trong công tác quản lý, chỉ đạo thi. Công tác thanh tra, kiểm tra thi năm 2009 thực hiện theo Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 và văn bản số 405/BGDĐT ngày 16/01/2007 về hướng dẫn thanh tra thi; Thông tư số: 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cần tập trung vào các hoạt động chủ yếu sau đây:

1. Kiểm tra công tác chuẩn bị thi, việc tổ chức in sao đề thi.

2. Cử cán bộ thanh tra tại các hội đồng coi thi (HĐCT), cứ 15 phòng thi bố trí ít nhất 1 cán bộ thanh tra. Cán bộ thanh tra có trách nhiệm giám sát, đôn đốc các thành viên HĐCT và thí sinh chấp hành Quy chế thi (thực hiện theo mục 2 điểm c và mục 3 phần III - Tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra Bộ GD&ĐT).

3. Tổ chức các đoàn thanh tra lưu động đến các HĐCT để kịp thời nắm vững tình hình tổ chức kỳ thi, chú ý những nơi gặp khó khăn về cơ sở vật chất, địa điểm không an toàn, dễ xảy ra sự cố.

4. Cử cán bộ phối hợp với lãnh đạo đoàn thanh tra Bộ ủy quyền đến thanh tra tại địa phương và tạo điều kiện cho đoàn hoàn thành nhiệm vụ.

5. Tổ chức đoàn thanh tra để thanh tra công tác chấm thi, đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện quy chế của hội đồng chấm thi (HĐChT) và trực tiếp chấm thanh tra từ 5% đến 10% tổng số bài thi của thí sinh (bài đã được hai giám khảo chấm độc lập và đã thống nhất điểm) để phát hiện những trường hợp vận dụng hướng dẫn chấm, biểu điểm chưa chính xác, chấm sai, bỏ qua dấu hiệu vi phạm quy chế thi.

6. Liên hệ với trưởng đoàn thanh tra và các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cử cán bộ, giảng viên tham gia đoàn thanh tra tại địa phương để thống nhất kế hoạch tiếp đón khi đoàn đến địa phương.

7. Thanh tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi

a) Giải quyết khiếu nại về thi: khi có đơn khiếu nại của thí sinh về điểm bài thi, các sở GD&ĐT xem xét giải quyết theo quy chế.

 b) Giải quyết tố cáo về thi: trong và sau kỳ thi, nếu có tố cáo về các hiện tượng tiêu cực trong kỳ thi, Thanh tra sở đề xuất phương án với lãnh đạo sở GD&ĐT giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

III. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH TRA BỘ GD&ĐT

1. Tổ chức các đoàn thanh tra

a) Trách nhiệm của các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009, Bộ GD&ĐT điều động cán bộ, giảng viên các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tham gia thanh tra, giám sát công tác in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng. Đoàn thanh tra gồm có Trưởng đoàn, thư ký và các thành viên.

- Căn cứ vào số lượng cán bộ, giảng viên của đơn vị do Bộ điều động tham gia đoàn thanh tra, Thủ trưởng đơn vị ra Quyết định cử số cán bộ, giảng viên tham gia thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2009 trước ngày 10/5/2009 và gửi Quyết định đến Thanh tra Bộ, Sở GD&ĐT nơi đến thanh tra và đơn vị có Trưởng đoàn thanh tra. Mỗi đơn vị cử 01 cán bộ làm đầu mối liên hệ với Trưởng đoàn thanh tra và Sở GD&ĐT nơi đến thanh tra để nắm bắt việc phân công, lịch làm việc cụ thể của đoàn trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

- Cán bộ, giảng viên tham gia đoàn thanh tra thi phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao

+ Nắm vững Quy chế thi tốt nghiệp THPT và các văn bản có liên quan đến kỳ thi

+ Nắm được nghiệp vụ thanh tra thi tốt nghiệp THPT

+ Đã được tập huấn về công tác thanh tra thi tốt nghiệp THPT

+ Đã hoặc đang giảng dạy tại các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

- Tổ chức tập huấn Quy chế, nghiệp vụ thi, nghiệp vụ thanh tra cho những người tham gia thanh tra thi và 10% số cán bộ thanh tra dự phòng để bổ sung kịp thời khi có yêu cầu (nếu không được tập huấn sẽ không được tham gia thanh tra thi).

- Chuẩn bị đủ tài liệu, các văn bản có liên quan cho thành viên đoàn thanh tra (mỗi cán bộ thanh tra có 1 Quyết định và 1 bộ tài liệu).

- Về chấm thi và phúc khảo: có 01cán bộ giám sát khâu làm phách, 01cán bộ giám sát đối với mỗi môn tự luận và 01 cán bộ giám sát chấm trắc nghiệm (đối với thanh tra phúc khảo cần liên hệ với Sở GD&ĐT nơi đến thanh tra để nắm được những môn phúc khảo).

- Chuẩn bị kinh phí cho cán bộ, giảng viên của trường tham gia đoàn thanh tra theo chế độ hiện hành.

- Bộ GD&ĐT gửi kèm theo Quyết định mỗi cán bộ 01 phù hiệu thanh tra thi- cách ghi số trong phù hiệu: Số QĐ của Bộ + QĐ của trường + STT trong danh sách).

b) Trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra Bộ

- Trước ngày 10/5/2009, các Sở GD&ĐT gửi số liệu cụ thể về số phòng thi theo từng HĐCT của tỉnh, thành phố cho đơn vị có Trưởng đoàn đến thanh tra (bằng công văn chuyển phát nhanh) để các Trưởng đoàn làm căn cứ phân công.

- Trên cơ sở số thành viên đoàn thanh tra do các đơn vị chuyển đến và số lượng phòng thi trong từng HĐCT của tỉnh, thành phố nơi đến thanh tra, Trưởng đoàn chịu trách nhiệm phân công cán bộ của đoàn theo quy định sau:

 Ban Chỉ đạo thi (BCĐT) cấp tỉnh: Trưởng đoàn và 01 thư ký;

 Hội đồng in sao đề thi: 01cán bộ giám sát;

 HĐCT: đối với cụm trường gồm 3 trường THPT hoặc 3 TTGDTX, mỗi HĐCT trong cụm bố trí 01cán bộ giám sát khoảng 06 phòng thi; cụm trường hỗn hợp gồm 02 trường THPT và 02 TT GDTX, mỗi HĐCT trong cụm và HĐCT riêng lẻ bố trí 01cán bộ giám sát khoảng 05 phòng thi.

HĐChT và Hội đồng phúc khảo (HĐPK): 01 cán bộ thanh tra giám sát khâu làm phách, 01cán bộ thanh tra chấm trắc nghiệm và mỗi môn thi tự luận bố trí 01 cán bộ thanh tra giám sát;

Mỗi HĐCT, HĐChT, HĐPK cử 01 nhóm trưởng chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn về toàn bộ hoạt động thanh tra tại hội đồng đó.

- Liên hệ với các trường có cán bộ, giảng viên tham gia đoàn thanh tra, Sở GD&ĐT nơi đến thanh tra để thống nhất kế hoạch của đoàn khi đến địa phương

thực hiện nhiệm vụ.

Chú ý: đối với cán bộ giám sát in sao đề thi, thanh tra chấm thi, phúc khảo cần liên hệ với sở GD&ĐT nơi đến thanh tra để nắm được lịch làm việc cụ thể.

2. Kiểm tra công tác chuẩn bị thi

a) Lãnh đạo đoàn làm việc với BCĐT cấp tỉnh.

- Thông báo Quyết định thành lập đoàn thanh tra Bộ và kế hoạch thanh tra tại địa phương.

- Nghe BCĐT báo cáo công việc chuẩn bị cho kỳ thi và phương án tổ chức kỳ thi.

- Kiểm tra thực tế:

+ Kiểm tra việc ban hành các văn bản chỉ đạo về kỳ thi của UBND tỉnh, thành phố; văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện kỳ thi của Sở GD&ĐT và các văn bản khác có liên quan đến kỳ thi. Các phương án phối hợp với các ngành liên quan (Công an, Y tế, Điện lực, Bưu điện, Giao thông...) và chính quyền địa phương các cấp trong quá trình tổ chức thi.

+ Kiểm tra việc sắp xếp các cụm trường, HĐCT trong cụm, lập danh sách thí sinh dự thi theo quy định. Xem xét phương án đảm bảo an toàn của Hội đồng in sao đề thi, HĐCT, HĐCh. Việc cách ly tuyệt đối của cơ sở in sao đề thi, công tác bảo mật đề thi và đảm bảo an toàn trong giao nhận đề thi.

 + Các biện pháp phòng ngừa hành vi gây rối và ngăn chặn các sai phạm, nhất là việc thi hộ, mang tài liệu vào phòng thi, trao đổi, quay cóp bài của thí sinh và vi phạm của người điều hành, coi thi, phục vụ thi.

+ Kiểm tra xác suất một số HĐCT (nếu cần) để nắm bắt việc chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, lực lượng tham gia và phương án đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

b) Kiểm tra Hội đồng in sao đề thi (Kiểm tra trước khi Hội đồng tiến hành in sao đề thi)

Cán bộ giám sát in sao đề thi kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị (kể cả máy phát điện dự phòng, các phương tiện phòng chống cháy nổ, lụt bão), văn phòng phẩm; việc bố trí khu vực in sao đề thi cách ly theo 3 vòng độc lập; phương tiện liên lạc; việc bảo quản, bảo mật đề thi gốc, lực lượng tham gia, phối hợp tại sơ sở in sao đề thi. Phương án đảm bảo an toàn khi chuyển đề thi tới các HĐCT.

c) Kiểm tra tại các HĐCT.

Thành viên của đoàn thanh tra đến thanh tra cắm chốt tại các HĐCT theo Quyết định điều động (mỗi HĐCT có 01 nhóm trưởng do Trưởng đoàn chỉ định) thực hiện các công việc sau đây:

- Kiểm tra việc bố trí các phòng thi, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ kỳ thi. Tổ chức bảo vệ kỳ thi, phương án phòng ngừa việc phá rối trật tự xung quanh và trong khu vực thi, biện pháp đảm bảo an toàn cho HĐCT và thí sinh.

- Danh sách thí sinh các phòng thi; việc thực hiện sắp xếp thí sinh trong mỗi phòng thi theo quy chế.

- Việc đảm bảo điều kiện y tế, chăm sóc sức khoẻ cho thí sinh.

- Kiểm tra hồ sơ thi (học bạ, giấy khai sinh, văn bằng, các loại giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích, đặc biệt lưu ý diện thí sinh được xếp loại giỏi, hồ sơ thí sinh tự do). Việc đánh giá xếp loại học lực, hạnh kiểm của thí sinh lớp cuối cấp. Quyết định thành lập HĐCT, danh sách thí sinh và bảng ghi tên dự thi, các loại biên bản và giấy tờ khác có liên quan của HĐCT. Phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp quản lý lỏng lẻo để giáo viên tự ý sửa chữa, bổ sung điểm, tẩy xoá, thay đổi học bạ để thay đổi kết quả học tập của thí sinh. Yêu cầu HĐCT bổ sung kịp thời hồ sơ thi nếu còn thiếu.

Chú ý: khi kiểm tra điều kiện dự thi cần chú ý những yêu cầu khác nhau giữa giáo dục THPT, GDTX, thí sinh tự do.

- Kiểm tra việc tổ chức bảo quản đề thi và bài thi của HĐCT.

Để đảm bảo kỳ thi thực sự nghiêm túc, chính xác và tuyệt đối an toàn, đoàn, cán bộ thanh tra phải kiểm tra việc quán triệt quy chế thi và quan điểm chỉ đạo kỳ thi của Bộ GD&ĐT đến cán bộ, giáo viên, nhân viên bảo vệ, phục vụ kỳ thi và thí sinh cũng như công tác tuyên truyền về kỳ thi đối với xã hội.

 3. Thanh tra công tác coi thi

- Kiểm tra việc thực hiện quy định về lịch thi các môn của Bộ GD&ĐT.

- Giám sát công tác điều hành của Chủ tịch HĐCT và các thành viên trong ban lãnh đạo HĐCT.

- Giám sát việc mở bì đựng đề thi và quy trình giao nhận đề thi theo đúng quy định (lưu ý phòng ngừa việc mở nhầm đề thi hoặc gặp tình huống hội đồng in sao vào bì nhầm đề thi).

- Kiểm tra việc sắp xếp chỗ ngồi của thí sinh cho từng môn thi theo quy định.

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ coi thi của giám thị và các lực lượng tham gia kỳ thi.

- Giám sát việc thực hiện Quy chế của thí sinh (việc sử dụng giấy nháp, các vật dụng được phép mang vào phòng thi, phát hiện và yêu cầu xử lý vi phạm).

- Kiểm tra các biện pháp bảo đảm an toàn cho kỳ thi, trật tự trong và ngoài phòng thi, khu vực thi, biện pháp khắc phục các sự cố.

Chú ý: nhóm trưởng phân công mỗi cán bộ thanh tra phụ trách một số phòng thi, khu vực hành lang xung quanh để giám sát (giám thị ngoài phòng thi, công an, bảo vệ, nhân viên phục vụ không được vào khu vực hành lang phòng thi và xung quanh phòng thi khi thí sinh đang làm bài, trừ trường hợp cần thiết do Chủ tịch HĐCT cho phép).

 - Giám sát việc thu bài của giám thị, quy trình giao nhận bài của HĐCT và vận chuyển, bảo quản bài thi.

- Giám sát việc xử lý các biên bản vi phạm Quy chế của thí sinh, giám thị, cán bộ quản lý và nhân viên bảo vệ, phục vụ trong các buổi thi.

4. Thanh tra công tác chấm thi

- Về chấm trắc nghiệm: giám sát cán bộ thực hiện quy định không được mang theo vật dụng bị cấm khi xử lý phiếu trả lời trắc nghiệm;giám sát quá trình quét và xử lý, niêm phong phiếu trả lời trắc nghiệm và đĩa CD ghi các dữ liệu và kết quả bài thi…

- Về bộ phận làm phách: giám sát việc thực hiện quy trình đánh phách; việc bảo mật phách của trưởng bộ phận làm phách, nhân viên máy tính trong bộ phận phách; việc bộ phận làm phách thực hiện cách ly theo quy định…

- Về chấm tự luận: giám sát việc điều hành của lãnh đạo HĐChT, giữ bí mật phân công giám khảo chấm vòng 1, vòng 2; việc thực hiện quy chế chấm thi, giao nhận bài thi, quy trình chấm 2 vòng độc lập; việc ghi điểm vào phiếu chấm và bài thi; việc xử lý bài thi có dấu hiệu bất thường, bài thi chênh lệch điểm…

5. Tổng kết đợt thanh tra thi

Sau khi kết thúc công việc coi thi, Trưởng đoàn thanh tra họp thống nhất kết luận đánh giá tình hình tổ chức kỳ thi của BCĐT và các HĐCT của địa phương. Sau đó, làm việc với đại diện BCĐT của tỉnh, thành phố, Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng để thông qua bản báo cáo kết quả thanh tra thi (theo mẫu số 1).

 6. Lề lối làm việc

a) Khi phát hiện thí sinh vi phạm quy chế, cán bộ thanh tra phải kiên quyết yêu cầu giám thị xử lý theo quy định, lập biên bản ghi nhớ và theo dõi việc xử lý (theo mẫu số 4).

b) Khi phát hiện giám thị, giám khảo, cán bộ, nhân viên của HĐCT, HĐChT, HĐPK vi phạm quy chế hoặc có hành vi thiếu trách nhiệm thì yêu cầu lãnh đạo Hội đồng lập biên bản xử lý theo quy định và lập biên bản ghi nhớ (theo mẫu số 5), chuyển biên bản về BCĐT của tỉnh, thành phố yêu cầu xử lý và báo cáo về Bộ GD&ĐT (qua Thanh tra Bộ) .

IV. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA ĐOÀN THANH TRA BỘ VÀ BAN CHỈ ĐẠO THI CẤP TỈNH VÀ CÁC HĐCT, HĐChT

1. Đoàn thanh tra Bộ có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở tất cả các khâu của kỳ thi: công tác chuẩn bị thi, in sao đề thi,coi thi, chấm thi, phúc khảo. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cán bộ thanh tra, đoàn thanh tra Bộ hoạt động độc lập, không làm thay công tác chỉ đạo của BCĐT, các HĐCT, HĐChT, phúc khảo và hoạt động thanh tra, kiểm tra thi của địa phương. Khi thấy cần thiết, cán bộ thanh tra, đoàn thanh tra có quyền kiến nghị với người có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề cần khắc phục (mẫu số 3), đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế đồng thời xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm và thông báo kịp thời với sở GD&ĐT.

2. Khi xảy ra những sự việc phức tạp mà ý kiến của cán bộ thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra không thống nhất với ý kiến của BCĐT địa phương, HĐCT, HĐChT, phúc khảo thì lập biên bản, ghi rõ kiến nghị và báo cáo về Thanh tra Bộ (bằng điện thoại hoặc FAX). Trong khi chờ ý kiến giải quyết của Bộ, mọi công việc vẫn tiến hành theo sự điều hành của BCĐT địa phương, không được để ảnh hưởng đến công việc của các HĐCT, HĐChT.

3. Các Sở GD&ĐT tạo điều kiện làm việc, thông tin liên lạc, sinh hoạt, đưa, đón các thành viên của đoàn thanh tra từ Sở đến các HĐCT (kinh phí thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT)

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Đối với Sở GD&ĐT

a) Trong những tình huống đặc biệt cần có ý kiến chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Thanh tra các sở phải kịp thời báo cáo bằng phương tiện thông tin nhanh nhất để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết, nội dung báo cáo cần chính xác, ngắn gọn, chú ý yêu cầu bảo mật thông tin liên quan đến nội dung đề thi khi chưa thi xong.

b) Báo cáo nhanh về công tác coi thi sau khi kết thúc buổi thi thứ 5 (theo mẫu số 11): FAX về Thanh tra Bộ trước 15 h ngày 4/6/2009.

c) Báo cáo tổng hợp về kỳ thi (coi thi, chấm thi) chậm nhất là ngày 20/6/2009 (theo mẫu 1 và mẫu 6).

2. Đối với đoàn thanh tra Bộ

a) Sau mỗi buổi thi từng môn, nhóm trưởng thanh tra tại các HĐCT phải báo cáo nhanh bằng điện thoại về tình hình tổ chức thi tại HĐCT với Trưởng đoàn thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra tổng hợp số liệu báo cáo nhanh (theo mẫu số 12) FAX về Bộ GD&ĐT (qua Thanh tra Bộ).

 b) Khi có tình huống đặc biệt, dù đã thống nhất biện pháp giải quyết cũng phải báo cáo ngay về Bộ (qua Thanh tra Bộ) bằng phương tiện thông tin nhanh nhất.

c) Trong trường hợp xảy ra tình huống ngoài dự kiến (giao nhầm đề thi, phát hiện nội dung đề thi có sai sót, có dấu hiệu lộ đề thi, khu vực thi bị mất trật tự nghiêm trọng... ) đoàn thanh tra phải báo cáo với Bộ GD&ĐT để chỉ đạo xử lý kịp thời, hạn chế hậu quả tiêu cực. Đoàn thanh tra Bộ phải chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo cũng như việc không báo cáo hoặc báo cáo không chính xác, kịp thời.

d) Ngoài các báo cáo nhanh, khi kết thúc kỳ thi các đoàn thanh tra Bộ phải gửi các báo cáo: Giám sát in sao đề thi (mẫu số 9), coi thi (mẫu số 1), chấm thi (mẫu số 6), phúc khảo (mẫu số 10) qua đường bưu điện để bộ phận trực thi tổng hợp.

Trên đây là hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2009. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo với Thanh tra Bộ để kịp thời xem xét, giải quyết.

Kèm theo hướng dẫn có mẫu báo cáo và biên bản thanh tra để thực hiện.

Điện thoại trực của Thanh tra Bộ: 0438684763; FAX: 0438693145; 0438684763.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg - Bộ trưởng (để báo cáo );
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đoàn TTr (để thực hiện);
- Các Vụ GDTrH, GDTX,
 TTr, Cục KT-KĐCLGD (để thực hiện);
- Lưu VT, TTr.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Văn Chiến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản