Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2847/CV-BCĐ
V/v htrợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kthuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam đlàm việc.

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Chtịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố

Thực hiện ý kiến chđạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 15/5/2020 (Thông báo số 182/TB-VPCP của Văn phòng chính phủ ngày 15/5/2020), để tạo điều kiện và htrợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kthuật, lao động tay nghề cao, nhà qun lý doanh nghiệp (sau đây gọi là chuyên gia) được nhập cảnh nhưng vn phi đảm bảo thực hiện nghiêm an toàn phòng, chng dịch bệnh, Ban Chđạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đề nghị Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố (Ủy ban nhân dân cấp tnh) thực hiện các nội dung sau:

1. Căn cứ theo nhu cầu của các cơ quan, tchức đóng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân cấp tnh quyết định danh sách chuyên gia sđược vào làm việc, gửi danh sách cho Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cnh) để xem xét giải quyết.

2. Chđịnh, lựa chọn các cơ sở cách ly tập trung dành riêng cho các chuyên gia trên địa bàn (sau đây gọi là cơ sở cách ly) theo hướng dn tại Quyết định s 878/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 12/3/2020 ban hành “Hướng dn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chng dịch COVID-19” hoặc Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 20/3/2020 ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chng dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”. Tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ scách ly và lây nhiễm ra cộng đồng.

3. Tchức lấy mẫu xét nghiệm 02 lần kể từ khi nhập cảnh theo Công văn số 1905/CV-BCĐ ca Ban Chđạo quốc gia ngày 16/4/2020 về việc thực hiện xét nghiệm COVID-19. Sau thời gian cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục giám sát y tế thêm 14 ngày đđảm bảo không lây nhiễm ra cộng đồng.

4. Giao cho Công an tnh, thành phlàm đầu mối phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ việc đưa đón chuyên gia bằng xe riêng từ sân bay hoặc cửa khẩu, cảng biển về cơ s cách ly; tchức, quản lý các cơ sở cách ly; triển khai công tác đảm bo an ninh trật tự, theo dõi y tế và các nội dung liên quan nhm đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh.

5. Thông báo cho các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn có nhu cầu mời các chuyên gia đến Việt Nam làm việc các nội dung sau:

- Thông tin về cơ s cách ly đã được Ủy ban nhân dân cấp tnh chđịnh, lựa chọn;

- Đăng ký danh sách và đề xuất phương án, phương tiện đưa đón, cách ly cụ thể cho các chuyên gia để trình Ủy ban nhân dân cấp tnh phê duyệt;

- Nộp hồ sơ đề nghị giải quyết cho chuyên gia nhập cảnh (lập danh sách riêng đối với số chuyên gia đã có thị thực còn hạn; số chuyên gia cần cấp thị thực) kèm theo văn bn phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tnh tại Bộ Công an (Cục Qun lý xuất nhập cnh) để xem xét giải quyết.

Trân trọng cm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg.V
ũ Đức Đam (đ báo cáo);
- Thành vi
ên BCĐ Quốc gia PCD COVID-19;
- Các Thứ trư
ng;
- S
Y tế 63 tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, MT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thanh Long
Thứ trưởng Bộ Y tế

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản