Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2705/TCT-GSQL
v/v trả lới vướng mắc CIO

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1687/HQTP-NV ngày 08/06/2005 của Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu đối với C/O cấp cho hàng hóa nhập khẩu thông qua nước thứ ba thực hiện theo quy định tại Điều 6 Phần III Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLB-BTM-TCHQ ngày 17/04/2000.

Đối với các trường hợp nhập khẩu thông qua nước thứ ba khác, nếu hàng hóa đã có C/O do nước sản xuất cấp kèm theo chứng từ xác nhận xuất xứ do nước thứ ba cấp phù hợp với C/O đó (trong trường hợp cụ thể nêu tại công văn trên thì chứng từ này là CONTINUATION CERTIFICATE OF ORIGIN) , cơ quan Hải quan chấp nhận làm thủ tục theo quy định hiện hành.

2. Chữ ký trên C/O số E016012/05/0020 nằm trong danh sách mẫu dấu, mẫu chữ ký của tổ chức và người có thẩm quyền ký C/O mẫu E của Trung Quốc đã được Tổng cục Hải quan sao gửi cho Hải quan các tỉnh, thành phố theo công văn số 1523/TCHQ-GSQL ngày 08/04/2004 (tên người ký là Liu Binshen). Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra đối chiếu lại hồ sơ lưu trữ tại đơn vị để thực hiện đúng quy định.

3. Trong trường hợp nghi ngờ về tính xác thực của C/O mẫu E, thực hiện đúng theo các quy định tại Điểm 4 Mục III Thông tư số 16/2004/TT-BTC ngày 10/03/2004 của Bộ Tài chính và Quy tắc 16 Phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 1727/2003/QĐ-BTM ngày 12/12/2003. Mức thuế suất ưu đãi hoặc thông thường sẽ được áp dụng phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VT, GSQL (2bản).
  

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản