8807

Công văn số 267/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc trích khấu hao TSCĐ là công trình xây dựng không có đủ hóa đơn, chứng từ

8807
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 267/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc trích khấu hao TSCĐ là công trình xây dựng không có đủ hóa đơn, chứng từ

Số hiệu: 267/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 267/TCT-DNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 267/TCT-DNK
V/v: KHTSCĐ là công trình XD không có đủ hóa đơn, chứng từ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Quảng Nam 

 

Trả lời công văn số 1084/CT-TT2 ngày 11/10/2005 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam hỏi về việc trích khấu hao TSCĐ là công trình xây dựng không có đủ hóa đơn, chứng từ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 11 Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12/6/1999 quy định:

“1. Hợp đồng phục vụ cho việc thành lập doanh nghiệp có thể được thành viên sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của nhóm thành viên sáng lập ký kết.

2. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập, thì doanh nghiệp là người tiếp nhận quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 điều này”.

- Theo quy định tại Điểm 1.1, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: “TSCĐ được trích khấu hao vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các điều kiện sau:

a. TSCĐ sử dụng vào SXKD.

b. TSCĐ phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh TSCĐ thuộc quyền sơ hữu của cơ sở kinh doanh.

c. TSCĐ phải được quản lý, theo dõi, hạch toán kế toán hiện hành”.

- Theo quy định tại Điểm 4, Mục IV, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính nêu trên thì: không được tính vào chi phí hợp lý “các khoản chi không có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định hoặc chứng từ không hợp pháp”

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty xây dựng khách sạn để phục vụ SXKD, giá trị xây dựng được hạch toán vào nguyên giá TSCĐ phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Trường hợp trước khi thành lập Công ty có ủy quyền cho một cá nhân thực hiện thì các chứng từ liên quan đến đầu tư xây dựng cũng được xác định là hợp lệ, các chi phí liên quan đến đầu tư xây dựng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp thì không được hạch toán giá trị TSCĐ để trích khấu hao.

Tuy nhiên xét thực tế chi phí đầu tư xây dựng là có thật, khách sạn thực tế đã sử dụng vào hoạt động SXKD của công ty và Công ty đã có đủ thủ tục chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà. Để tránh thiệt thòi cho Công ty Tổng cục Thuế đồng ý với đề nghị của Cục thuế cho Công ty được thuê cơ quan chức năng đánh giá lại làm căn cứ để hạch toán và tính khấu hao đối với khách sạn do Công ty xây dựng trước ngày đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Giá trị đánh giá lại phải phù hợp với giá cả thời điểm xây dựng và chất lượng thực tế của công trình. Nếu kết quả đánh giá lại không phù hợp với thực tế cơ quan thuế được quyền yêu cầu giám định lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản