Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 25/CV/KN-KNCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thành lập Hội đồng tư vấn khuyến nông cấp tỉnh

Số hiệu: 25/CV/KN-KNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Tống Khiêm
Ngày ban hành: 24/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 25/CV/KN-KNCN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Tống Khiêm
Ngày ban hành: 24/01/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/CV/KN-KNCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2005 

 

Hướng dẫn: Thành lập hội đồng tư vấn khuyến nông cấp tỉnh

 

Theo công văn số 3094 BNN/NN ngày 16/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc xúc tiến thành lập Hội đồng tư vấn khuyến nông cấp tỉnh (HĐTVKN) của 20 tỉnh tham gia Chương trình Phát triển ngành Nông nghiệp (ASDP), theo cam kết giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân Hàng Châu Á (ADB). Trung tâm Khuyến nông Quốc gia được Bộ ủy nhiệm giao cho triển khai công việc này, được sự trợ giúp của Dự án TA-4105, sau khi đi làm việc với một số Tỉnh, xin lưu ý các đơn vị trong việc triển khai thành lập HĐTVKN như sau:

1. Về thành phần tham gia Hội đồng, theo Hướng dẫn của Bộ cần phải bao gồm đại diện của các Ban, Ngành, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khuyến nông. Tuy nhiên, vừa qua một số tỉnh đưa vào thành phần HĐ nhiều đại diện các Ban, Ngành ở cấp tỉnh; các đơn vị, cá nhân ở Huyện, ở HTX, các doanh nghiệp trực tiếp tiếp xúc với nông dân còn rất thiếu, do đó đề nghị các tỉnh lưu ý hơn đến các thành phần ở cơ sở, trực tiếp cung cấp dịch vụ cho nông dân.

2. Các bước chuẩn bị ra mắt HĐ: Đề nghị các tỉnh tham khảo tài liệu đã gửi cho các tỉnh trong cuộc họp ngày 9/12/2004 tại Bộ NN&PTNT.

+ Về nhân sự: Trung tâm Khuyến nông tỉnh cần trình Sở các thành viên HĐ và Bộ phận Thường trực Hội đồng - nếu có thể cả nhân sự, để Sở xem xét và trình UBND tỉnh ra Quyết định.

+ Dựa theo hướng dẫn của Bộ để xây dựng Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động HĐTVKN tỉnh. Trong vấn đề này cần lưu ý địa Điểm của Văn phòng Thường trực HĐ. Kinh nghiệm các tỉnh đã triển khai, nên đặt ở văn phòng thường trực hội đồng tại TTKN tỉnh vì cán bộ trong Thường trực HĐ phải làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; đây lại là bộ phận trực tiếp giúp việc cho HĐ: đề xuất các ý tưởng ban đầu về các vấn đề tư vấn khuyến nông theo chức năng của HĐ, dự thảo các văn bản về chiến lược, cơ chế, chính sách, kế hoạch khuyến nông, chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐ… Theo đó, cũng có thể mở tài Khoản và dùng con dấu của TTKN Tỉnh.

+ Xây dựng kế hoạch khuyến nông 2 năm 2005 và 2006 của HĐTVKN. Nội dung kế hoạch cần đánh giá được công tác khuyến nông thời gian qua, các Mục tiêu chiến lược phát triển công tác khuyến nông giai đoạn 2005-2006 và kế hoạch hành động công tác khuyến nông thời gian tới. Phần kế hoạch hành động cần nêu rõ các vấn đề về tăng cường và nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống khuyến nông của tỉnh (tăng cường cơ sở vật chất, đào tạo huấn luyện cán bộ khuyến nông và nông dân, tăng cường đội ngũ khuyến nông viên cơ sở); công tác xã hội hoá khuyến nông; tăng cường vai trò của các dịch vụ khuyến nông tham gia xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp, sản xuất tổng hợp theo hướng sản xuất hàng hoá, các dịch vụ khuyến nông tới các vùng nghèo, vùng khó khăn...; tổng hợp nhu cầu kinh phí 2 năm 2005-2006 và công tác tổ chức thực hiện, chọn các thứ tự, chương trình hành động cần ưu tiên.

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí hoạt động của HĐ trong 2 năm 2005- 2006. Dự toán căn cứ theo Quyết định số 112/2001/QĐ-BTC ngày 9/11/2001 của Bộ Tài Chính v/v "Ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các Dự án có sử dụng vốn vay ODA"

+ Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên trong HĐ và thường trực Hội đồng. Cơ chế phối hợp giữa các thành viên.

3. Chương trình sẽ tăng thêm ngân sách cho địa phương bằng cách cho thuê thêm 3000 khuyến nông viên (KNV) cho 20 tỉnh trong giai đoạn I. Các tỉnh cần tổng hợp các yêu cầu về KNV cho các xã trong tỉnh, đặc biệt các xã vùng sâu, vùng xa. Ưu tiên phụ nữ và người dân tộc chiếm 10% số KNV. Tỉnh cần có tiêu chí để hướng dẫn cơ sở chọn lọc nhằm đảm bảo chất lượng của KNV cơ sở.

Kế hoạch công tác khuyến nông 2005-2006 và yêu cầu về thuê cán bộ khuyến nông cơ sở của Tỉnh cần gửi về Trung tâm Khuyến nông Quốc gia- Tổ Dự án ADB- để tổng hợp và phân phối chỉ tiêu và kinh phí cho các tỉnh ngay trong năm 2005.

4. Tiến hành lễ ra mắt HĐTVKN tỉnh sau khi có Quyết định của UBND tỉnh

Trên đây là một số Điểm TTKNQG xin lưu ý các Tỉnh để có thể hoàn thành việc thành lập HĐTVKN chậm nhất 31/3/2005 theo yêu cầu chỉ đạo của Bộ.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-TT Bùi Bá Bổng (để b/c)
-BQL Dự án NN
-Lưu VT, KNCN

GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA
 
Tống Khiêm

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản