53403

Công văn số 2432/TCT-PCCS về thu sử dụng vốn nhà nước góp liên doanh với nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành.

53403
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2432/TCT-PCCS về thu sử dụng vốn nhà nước góp liên doanh với nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2432/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2432/TCT-PCCS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/06/2007
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2432/TCT-PCCS
V/v: thu sử dụng vốn Nhà nước góp liên doanh với nước ngoài

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 272 CT/QLDNNN số I ngày 08/01/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc chính sách thu sử dụng vốn NSNN của Công ty quản lý bến xe Hà Nội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 4.b Mục II Thông tư số 19 TC/TCĐN ngày 09/06/1992 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ nhận nợ và hoàn trả vốn NSNN của các bên Việt Nam trong xí nghiệp liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài có quy định: Thời điểm bắt đầu hoàn trả vốn NSNN nêu tại Mục I Điểm 2.b (tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển là vốn NSNN) của bên Việt Nam trong liên doanh có thể chậm hơn nếu nguồn lợi nhuận bên Việt Nam được chia không đủ để hoàn trả vốn NSNN.

Tại Điểm 1.a Mục III Thông tư số 33 TC/TCT ngày 13/06/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ thu sử dụng vốn NSNN có quy định: Về nguyên tắc, các đơn vị thuộc diện nộp thu sử dụng vốn NSNN phải căn cứ vào số vốn NSNN có đến 31/12 của năm trước, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình nộp thu sử dụng vốn của năm trước và kế hoạch tài chính của đơn vị để xác định số tạm nộp thu sử dụng vốn năm kế hoạch; Các đơn vị có kết quả sản xuất kinh doanh năm trước bị lỗ và kế hoạch tài chính năm kế hoạch cũng bị lỗ thì tạm thời chưa thực hiện tạm nộp thu sử dụng vốn hàng tháng.

Tại Điểm 1 Mục I Thông tư số 30/2002/TT-BTC ngày 27/03/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn tạm thời sử dụng khoản tiền sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có quy định: Từ ngày 01/01/2002 Nhà nước không thu vào ngân sách khoản tiền sử dụng vốn Nhà nước có tại doanh nghiệp thuộc các đối tượng nêu tại Điểm 1 Mục I Thông tư này.

Trường hợp của Công ty quản lý bến xe Hà Nội được phép sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn liên doanh với nước ngoài theo GPĐT số 773/GP ngày 25/01/1994 do Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cấp, đã có Biên bản xác nhận nợ với NSNN ngày 01/08/1997.

Theo báo cáo của Cục thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 272 CT/QLDNNN số I nêu trên thì kể từ khi tham gia hoạt động liên doanh, Công ty quản lý bến xe Hà Nội chưa được chia lợi nhuận (vì liên doanh hoạt động chưa có lãi), vì vậy Công ty quản lý bến xe Hà Nội tạm thời chưa phải nộp khoản tiền thu sử dụng vốn NSNN đối với giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh nêu trên. Khi liên doanh có lãi, Công ty quản lý bến xe Hà Nội có trách nhiệm nộp số tiền thu sử dụng còn thiếu vào NSNN từ số lãi được chia của liên doanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
- Cục TCDN, Vụ TCĐN, Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 
 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản