221245

Công văn 205/QLCL-TTPC năm 2014 xử lý kiến nghị của tỉnh Bình Định do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

221245
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 205/QLCL-TTPC năm 2014 xử lý kiến nghị của tỉnh Bình Định do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 205/QLCL-TTPC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 14/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 205/QLCL-TTPC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 14/02/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 205 /QLCL-TTPC
V/v xử lý kiến nghị của địa phương

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 80/BNN-VP ngày 10/01/2014 về việc giao nhiệm vụ xử lý kiến nghị của các địa phương tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2014 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Bình Định, như sau:

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Đề nghị Bộ có chương trình kiểm soát tận gốc chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm.

TRẢ LỜI:

Để kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN) và vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), theo thẩm quyền của Bộ trưởng đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo tập trung triển khai một số giải pháp thực hiện như sau:

1. Ban hành Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản; chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đánh giá, công khai kết quả phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản theo Thông tư 14 trên phạm vi cả nước theo các mức độ A/B/C. Các cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn và kiểm tra lại các cơ sở loại C (chưa đạt) về việc khắc phục các sai lỗi, yếu kém để trở thành cơ sở loại B (đạt) và A (tốt); nếu cơ sở không khắc phục sẽ đề nghị cơ quan chức năng thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh.

2. Ngày 27/12/2013, Bộ đã phê duyệt Đề án: “Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm trên phạm vi toàn quốc”, với nội dung cốt lõi là đổi mới tổ chức sản xuất và phương thức quản lý, đảm bảo phát triển sản xuất bền vững, an toàn thực phẩm và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.

3. Chỉ thị 167/CT-BNN-TTr ngày 20/011/2014 về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thuỷ sản; chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ theo hệ thống ở địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN, sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành; lấy mẫu kiểm tra chất lượng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật ATTP.

4. Năm 2014 và các năm tiếp theo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo tập trung triển khai một số các giải pháp sau:

a) Đổi mới phương thức quản lý: rà soát điều chỉnh, cải tiến quy trình, thủ tục về đăng ký lưu hành, thử nghiệm, khảo nghiệm VTNN để đưa vào danh mục được phép lưu hành theo hướng đơn giản hóa, hài hòa với chuẩn mực, thông lệ quốc tế.

b) Rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các văn bản quy phạm pháp luật tạo cơ sở pháp lý kỹ thuật triển khai kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm.

c) Tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật về chất lượng, vệ sinh ATTP, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát và kiểm tra việc triển khai thực hiện của các địa phương.

d) Triển khai toàn diện, thực chất Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT (thống kê kiểm tra hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh; tập trung kiểm tra cơ sở loại C, xử lý cơ sở loại C kể cả đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh nếu không sửa chữa, nâng cấp).

đ) Xây dựng cơ chế và chương trình phối hợp giám sát chất lượng VTNN nhằm huy động giám sát bởi người dân và các đoàn thể tại các cấp, đặc biệt là cấp xã (Mặt trận tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, ...); phát hiện và kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng thanh tra/ điều tra xử lý vi phạm đối với VTNN kém chất lượng, hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ...

e) Tổ chức thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch, đột xuất, điều tra xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng; các sản phẩm nông lâm thủy sản không đảm bảo ATTP.

g) Xây dựng lực lượng, tăng cường năng lực.

- Tổ chức đào tạo/tập huấn cơ bản và nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ trong Ngành làm công tác quản lý, kiểm tra, kiểm nghiệm, thanh tra chuyên ngành chất lượng VTNN; hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức kiểm tra.

- Triển khai xây dựng, nâng cấp một số phòng kiểm nghiệm của Bộ để có thể phân tích trên tất cả các nền mẫu VTNN đối với hầu hết các chỉ tiêu chất lượng chính. Tăng cường chủ trương xã hội hóa hoạt động kiểm nghiệm theo Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT. Duy trì hoạt động quản lý, đánh giá giám sát đối với các phòng kiểm nghiệm đã được chỉ định cũng như đánh giá chỉ định các phòng kiểm nghiệm đăng ký mới.

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin cảm ơn sự quan tâm của UBND tỉnh Bình Định trong công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bình Định (để b/c);
- Bộ NNPTNT (VP Bộ - để b/c);
- Lưu: VT, TTPC.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản