Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1962TCT/TS
V/v: Chính sách thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời Công văn số 189/CT-TTr ngày 27/5/2005 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang hỏi về chính sách thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về giá tính thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đất.

Căn cứ vào quy định tại Điểm 2c, Công văn số 723 TC/TCT ngày 19/01/2005 của Bộ Tài chính về việc giải quyết các hồ sơ về nhà, đất tiếp nhận trước ngày 01/01/2005: “Trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chưa tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện thu các khoản liên quan đến nhà, đất trước ngày 01/01/2005 thì giá tính các khoản thu liên quan đến nhà, đất là giá đất do UBND tỉnh, thành phố quy định theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ...” và quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ: “Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định theo khung giá đất của Chính phủ tại thời điểm tính lệ phí trước bạ” thì:

Trường hợp đối tượng nộp thuế được cơ quan Nhà nước có tham quyền giao đất ngày 09/7/1997, nhưng đến ngày 12/4/2005 mới làm thủ tục kê khai nộp tiền sử dụng đất tại cơ quan Thuế thì thực hiện thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đối với đất được giao theo Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định tại thời điểm làm thủ tục kê khai nộp tiền sử dụng đất.

2/ Về quy định tại Khoản 2, Điều 4, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ “Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất tại thời điểm giao đất do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của Chính phủ”.

Khái niệm “giá đất tại thời điểm giao đất” nêu trong quy định trên có nghĩa là giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại cùng thời điểm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra Quyết định giao đất (theo quy định của Luật Đất đai năm 2003) cho người sử dụng đất và được thực hiện từ ngày 24/12/2004 (ngày Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ có hiệu lực thi hành).

Trường hợp người sử dụng đất không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chậm nộp tiền sử dụng đất theo quy định trên (nộp sau thời điểm có Quyết định giao đất) thì người sử dụng đất còn phải nộp thêm khoản phạt chậm nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên.  
- Lưu VP (HC), TS.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản