380586

Công văn 1924/TXNK- DTQLT năm 2018 về vướng mắc trong quản lý nợ thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

380586
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1924/TXNK- DTQLT năm 2018 về vướng mắc trong quản lý nợ thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 1924/TXNK-DTQLT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 19/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1924/TXNK-DTQLT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu
Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 19/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1924/TXNK-DTQLT
V/v vướng mắc trong quản lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 30/03/2018, Cục Thuế XNK-Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 646/HQLS-TXNK của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn báo cáo về những nội dung vướng mắc phát sinh trong công tác lập hồ sơ, theo dõi và quản lý nợ thuế tại đơn vị. Vấn đ này, Cục Thuế XNK-Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phối hợp thu hồi nợ thuế giữa cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan:

- Điểm 2 mục I phần II về chế độ kiểm tra hoàn thuế GTGT ban hành kèm theo Quyết định số 2404/QĐ-BTC ngày 27/09/2012 của Bộ Tài chính quy định: "2. Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm đối chiếu s nợ tiền thuế, tiền phạt (bao gồm cả số nợ tiền thuế, tiền phạt thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Hải quan) của người nộp thuế tại thời điểm hoàn thuế trên ứng dụng (có sử dụng chữ ký số) theo dõi thông tin nợ tiền thuế, tiền phạt liên kết với Tổng cục Hải quan và phải bù trừ số tiền thuế, tiền phạt còn nợ (nếu có) với s tiền thuế được hoàn khi ra quyết định hoàn thuế theo quy định”

- Điều 12 Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế ban hành kèm theo Quyết định số 2412/QĐ-BTC ngày 23/11/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Cơ quan Thuế trong quá trình giải quyết hoàn thuế GTGT cho Doanh nghiệp phải thực hiện bù trừ số thuế được hoàn với số tiền nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do cơ quan Hải quan quản lý”.

- Tiết c bước 3 điểm 1 mục II phần II Quy trình quản lý nợ thuế, nợ tiền chậm nộp, nợ phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-TCHQ ngày 02/04/2014 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn: “Trường hợp khi thu thập thông tin với cơ quan thuế, xác định người nộp thuế có nợ số tiền thuế GTGT còn được hoàn, Chi cục Hi quan có văn bản gửi cơ quan thuế đề nghị thực hiện việc bù trừ s thuế GTGT được cơ quan thuế giải quyết hoàn vi số nợ thuế do Chi cục Hải quan quản lý”.

Theo quy định trên, đề nghị đơn vị nghiên cứu thực hiện theo quy định.

2. Về theo dõi nợ phạt VPHC:

Cục Thuế XNK-Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của đơn vị và sẽ phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan xây dựng hệ thống cho phù hợp.

3. Về công khai thông tin các trường hợp doanh nghiệp không nộp thuế:

Điều 74 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định: Cơ quan quản lý thuế được công khai các thông tin vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế trên phương tiện thông tin đại chúng trong các trường hợp sau đây:

- Trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế đúng thời hạn;

- Vi phạm pháp luật về thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế của tổ chức, cá nhân khác;

- Không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật”.

Theo quy định trên, việc công khai thông tin Doanh nghiệp liên quan đến vi phạm pháp luật về thuế còn được thực hiện trên phương tiện thông tin đại chúng, đề nghị đơn vị nghiên cứu thực hiện theo quy định.

4. Về xử lý nợ quá 10 năm, không thể thực hiện các biện pháp cưỡng chế:

Đề nghị đơn vị tiếp tục theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh tình trạng hoạt động của Doanh nghiệp, trên cơ sở đó thực hiện phân loại nợ thuế, lập hồ sơ theo dõi nợ thuế, thu hồi nợ thuế theo hướng dẫn tại Quyết định số 1074/QĐ-TCHQ và công văn số 2150/TCHQ-TXNK ngày 31/03/2017 của Tổng cục Hải quan về công tác quản lý nợ.

5. Về xử lý nợ thuế mặt hàng sợi Acrylic:

Theo biên bản kiểm tra về công tác quản lý nợ thuế tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ngày 30/06/2016, đoàn kiểm tra đã đề nghị “Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị xác minh thực trạng các Doanh nghiệp (đã giải thể, phá sản, chuyển đi cphần hóa) với Bộ chủ quản hoặc UBND tỉnh, thành phố để lập hồ sơ xóa nợ thuế theo quy định ”

Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị xác minh rõ tình trạng hoạt động của Doanh nghiệp, trên cơ sở đó đối chiếu vi quy định tại Điều 32, Điều 55 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ, Điều 136 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 và Thông tư 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/07/2007 để lập hồ sơ xóa nợ theo quy định.

Cục Thuế XNK-Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Trang-DTQLT(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê M
ạnh Hùng

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản