Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 189/ATLĐ-CSQP
v/v: việc thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi:  Thư viện Hà Tĩnh 

 

Trả lời công văn ngày 26/7/2005 của Thư viện tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ, Cục An toàn lao động, Bộ lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

I. Theo quy định tại Khoản 1, và 2 Điều 72 của Bộ Luật Lao Động:

1- Mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 1 ngày (24 giờ liên tục). Người sử dụng lao động có thể sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần vào chủ nhật hoặc vào một ngày cố định khác trong tuần;

- Theo quy định tại Điều 2 Quyết định 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ Tuần tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày thì các đơn vị thực hiện phải: Hoàn thành khối lượng công việc được giao, bảo đảm số lượng chất lượng và hiệu quả; không được tăng chí phí hành chính; không tăng biên chế; không tăng quỹ lương trừ một số trường hợp đặc biệt; Đối với các đơn vị do tính chất công việc không thực hiện nghỉ hàng tuần vào ngày thứ 7 và chủ nhật thì sắp xếp vào ngày nghỉ khác trong tuần.

2- Cách bố trí của Thư viện tỉnh Hà Tĩnh cho các cán bộ phòng phục vụ thực hiện tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày, nghỉ thứ 6 và thứ 7 đã được bàn bạc và thống nhất giữa cấp ủy, chuyên môn, công đoàn và đã có nghị quyết của tập thể là hoàn toàn phù hợp với các quy định nêu tại Khoản 1, 2 Điều 72 Bộ Luật Lao Động và Quyết định 188/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, không áp dụng chế độ trả lương làm thêm giờ khi sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần từ chủ nhật sang thứ sáu trong trường hợp này.

Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để Thư viện tỉnh Hà Tĩnh biết, giải thích cho người lao động hiểu và thực hiện đúng quy định của Pháp luật.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Vụ tiền lương, Bộ Nội Vụ;
-Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh;
-Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh;
-Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Hà Tĩnh;
-Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh;
-Vụ TL – TC, Bộ LĐTBXH;
-Lưu HCTC, CSQP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Như Văn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản