Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1889/TTg-TH năm 2016 triển khai Quy chế làm việc của Chính phủ gắn với tăng cường kỷ cương, trách nhiệm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1889/TTg-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 27/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1889/TTg-TH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 27/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1889/TTg-TH
V/v triển khai Quy chế làm việc của Chính phủ gắn với tăng cường k cương, trách nhiệm

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Để triển khai kịp thời Quy chế làm việc của Chính phủ và tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ ơng hành chính, nâng cao tinh thn trách nhiệm của lãnh đạo các bộ, cơ quan trong việc tham gia công việc chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ. Trong đó, phải quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định về nguyên tắc làm việc, thẩm quyền, chế độ trách nhiệm, quan hệ công tác, cách thức, quy trình giải quyết công việc thuộc trách nhiệm của bộ, cơ quan, địa phương.

2. Rà soát, xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của bộ, cơ quan, địa phương mình phù hợp với Quy chế làm việc của Chính phủ và tình hình thực tiễn. Thời hạn hoàn thành trong năm 2016.

Giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc tình hình xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của các bộ, cơ quan, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tham gia công việc chung của Chính phủ:

- Yêu cầu lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 980/TTg-TH ngày 07 tháng 6 năm 2016 về việc chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ (văn bản đã gửi cho các bộ, cơ quan, địa phương).

- Khi được mời dự họp, tiếp khách cùng Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo bộ, cơ quan phải tham dự đúng thành phn được mời, tham dự đy đủ theo ni dung chương trình, không tự ý vắng mặt hoặc cử người không đủ thẩm quyền dự thay, đặc biệt là trong việc tham gia các cuộc họp, hội đàm, tiếp khách quốc tế và nước ngoài phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc và nghi lễ ngoại giao. Trường hợp không tham dự được hoặc tham dự không đy đủ theo nội dung chương trình phải báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng chủ trì cuộc họp, tiếp khách đó và ủy quyền cho người có đủ thẩm quyền dự thay nếu được Thủ tướng, Phó Thủ tướng đồng ý.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Ch tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm các yêu cầu trên và triển khai thiết thực các vấn đề có liên quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bộ, cơ quan mình, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đ
ng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nư
c;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- V
ăn phòng Quốc hội;
- Tòa án nh
ân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát tri
n Việt Nam;
- UBTW M
t trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH(02b). KhT
.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản