Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1860/TCHQ-GSQL
V/v: gia công lại đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tây Ninh

Trả lời công văn số 615/CHQTN-NV ngày 29/4/2005 của Cục Hải quan Tây Ninh về việc gia công lại đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Về những trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thuê gia công lại đã được quy định tại Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, Bộ Thương mại hướng dẫn tại Thông tư 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 và giải thích cụ thể tại công văn số 1132/TM-KHĐT ngày 11/3/2005.

Quyết định 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã quy định thủ tục hải quan đối với việc gia công lại. Theo đó, cơ quan Hải quan chỉ quản lý hợp đồng gia công doanh nghiệp ký với nước ngoài, hàng hóa giao nhận giữa các doanh nghiệp Việt Nam với nhau khi thực hiện gia công lại không phải làm thủ tục hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan Tây Ninh căn cứ vào các văn bản này để thực hiện.

2- Đối với trường hợp nghi vấn doanh nghiệp tiêu thụ nội đại nguyên liệu gia công nêu tại công văn số 615/CHQTN-NV trên đây của Cục Hải quan Tây Ninh:

- Cục Hải quan Tây Ninh cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh và kết luận rõ doanh nghiệp có thực sự thuê gia công lại hay đem vải gia công đi tiêu thụ nội địa. Nếu kết luận được doanh nghiệp đưa nguyên liệu gia công đi tiêu thụ nội địa thì phải xử lý đúng quy định pháp luật.

- Khi doanh nghiệp có dấu hệiu tiêu thụ nội địa nguyên liệu gia công, thì phải đưa doanh nghiệp đó vào diện kiểm tra định mức gia công, kiểm tra thực tế toàn bộ đối với nguyên liệu khi làm thủ tục nhập khẩu và sản phẩm khi làm thủ tục xuất khẩu; khi kiểm tra cần đối chiếu kỹ mẫu lưu nguyên liệu, mẫu sản phẩm lấy khi kiểm tra định mức hoặc Bảng định mức gia công doanh nghiệp đã đăng ký với sản phẩm thực tế xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tây Ninh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lãnh đạo TC (để b/c)
- Lưu VT; GSQL (2 bản).

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 
 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản