124877

Công văn 1725/LĐTBXH-PCTNXH về hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2011 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

124877
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1725/LĐTBXH-PCTNXH về hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2011 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1725/LĐTBXH-PCTNXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 01/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1725/LĐTBXH-PCTNXH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 01/06/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1725/LĐTBXH-PCTNXH
V/v hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2011

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” (từ 01/06/2011 đến 30/06/2011) và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (26/6/2011), đề nghị quý Sở chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động cụ thể của địa phương với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung thực hiện:

a) Công tác tuyên truyền, giáo dục

- Nội dung tuyên truyền:

+ Các văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác cai nghiện phục hồi: Luật Phòng chống ma túy và Luật sửa đổi một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Nghị định 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy, Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng; các Thông tư hướng dẫn về lĩnh vực cai nghiện phục hồi.

+ Các chương trình cai nghiện đang được triển khai tại địa phương, kết quả, hiệu quả các điển hình xã phường, cá nhân, tập thể.

- Hình thức tuyên truyền:

+ Tổ chức mit-tinh, diễu hành, nói chuyện chuyên đề.

+ Tuyên truyền bằng băng-rôn, pano, áp-phích …

+ Tăng cường hệ thống phát thanh tuyên truyền.

+ Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc thi tìm hiểu.

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người nghiện ma túy cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng.

b) Công tác cai nghiện và quản lý sau cai:

- Tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động tại các trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội: các hoạt động điều trị cắt cơn, tư vấn dự phòng tái nghiện, dạy văn hóa, dạy nghề, tạo việc làm cho học viên.

- Đẩy mạnh công tác cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng; tổng kết các mô hình thí điểm, biểu dương nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả.

c) Tăng cường công tác phối hợp liên ngành về cai nghiện phục hồi.

- Tổ chức các hội thảo đánh giá công tác cai nghiện phục hồi và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả.

- Tổ chức các đội công tác liên ngành thăm và làm việc với các trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và các xã phường nhằm tăng cường hỗ trợ và giải quyết các vướng mắc trong thực hiện công tác cai nghiện tại địa phương.

2. Tổ chức thực hiện

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan: Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Kết thúc tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2011, yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố gửi báo cáo kết quả hoạt động về Bộ (qua Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội - Số 2, Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 15/7/2011 để tổng hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Chi cục PCTNXH, Phòng PCTNXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu VT, PCTNXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản