Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1711/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế nhập khẩu hàng đầu tư  nước ngoài tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 187/CHQTTH-NV ngày 21/4/2005 về những vướng mắc về thuế nhập khẩu, thuế GTGT theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Căn cứ điểm 8, mục I, phụ lục số II, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, thì: “Máy móc, thiết bị cần thiết cho thiết kế sản phẩm hoặc trang thiết bị văn phòng phục vụ cho quản lý sản xuất được miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định”. Vì vậy, Công ty TNHH Quốc tế Kugler được thành lập theo Giấy phép đầu tư của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhập khẩu hàng hóa là trang thiết bị văn phòng phục vụ cho quản lý sản xuất phù hợp với Giấy phép đầu tư đã cấp thì được miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định. Việc xét duyệt Danh mục mặt hàng miễn thuế thuộc thẩm quyền của Bộ Thương mại hoặc cơ quan được ủy quyền, cơ quan Hải quan căn cứ Danh mục mặt hàng miễn thuế đã được duyệt làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp.

2- Căn cứ điểm 4, mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, thì: “Thiết bị, máy móc, phương tiện vận chuyển nằm trong dây chuyền công nghệ… nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế Giá trị Gia tăng”. Căn cứ mục B, phần II, phụ lục số II, ban hành kèm theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thì Danh mục các nhóm trang thiết bị chỉ được miễn thuế nhập khẩu một lần, không áp dụng cho trường hợp thay thế được miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định”. Vì vậy, Công ty Liên doanh Khách sạn Kinh Thành thành lập theo Giấy phép đầu tư của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhập khẩu hàng hóa trong Danh mục B, mục II, phụ lục số II, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP nêu trên phù hợp với Giấy phép đầu đã cấp thuộc đối tượng không chịu thuế Giá trị Gia tăng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu VP(2), KTTT(4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản