103407

Công văn 1679/NHNN-HTQT sửa đổi Hiệp định Tài trợ Dự án Quỹ Đầu tư phát triển địa phương do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

103407
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1679/NHNN-HTQT sửa đổi Hiệp định Tài trợ Dự án Quỹ Đầu tư phát triển địa phương do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1679/NHNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 04/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1679/NHNN-HTQT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước
Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 04/03/2010
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1679/NHNN-HTQT
V/v sửa đổi Hiệp định Tài trợ Dự án Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Ngân hàng Nhà nước nhận được công văn số 1263/BTC-TCHQ ngày 28/1/2010 của Bộ Tài chính thông báo về việc 3 hoạt động chưa hoàn thành theo mốc thời gian đã được thống nhất tại Phụ lục 2, Mục 2 của Hiệp định Tài trợ (HĐTT) Dự án Quỹ Đầu tư phát triển địa phương vay (ĐTPTĐP vốn Ngân hàng Thế giới (WB); đồng thời đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục để đề nghị WB gia hạn đối với 3 hoạt động này.

Về việc này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Lý do và nội dung sửa đổi:

HĐTT của Dự án Quỹ Đầu tư phát triển địa phương đã được ký giữa Việt Nam và WB ngày 12/8/2009. Hiện nay, các hoạt động của Dự án đang được Bộ Tài chính triển khai. Theo quy định tại Phụ lục 2, Mục 2 của HĐTT, phía Việt Nam phải hoàn tất 3 hoạt động theo mốc thời gian đã đặt ra. Tuy nhiên, theo thông báo của Bộ Tài chính cho đến nay cả 3 hoạt động vẫn chưa được hoàn thành, cụ thể như sau:

1. Chậm nhất vào ngày 29/01/2010, tư vấn sẽ được thuê để thực hiện công việc giám sát việc tuân thủ của các Quỹ ĐTPTĐP về An toàn Môi trường và Xã hội (Gói A05);

2. Chậm nhất vào ngày 31/3/2010, tư vấn sẽ được thuê để thực hiện công việc: (i) hỗ trợ BQLDA đánh giá năng lực các ĐTPTĐP hàng năm (Gói A03); (ii) đánh giá các tiểu dự án đề xuất và giám sát việc thực hiện các Dự án được đầu tư (Gói A04); và

3. Chậm nhất vào ngày 31/3/2010, tư vấn sẽ được thuê để thực hiện công việc định kỳ đánh giá các hoạt động mua sắm thuộc các Tiểu dự án được lựa chọn tài trợ từ Dự án (Gói A04).

Theo ý kiến của Bộ Tài chính, thời hạn cam kết nêu trên khó có thể thực hiện được. Để đảm bảo tính khả thi của Dự án, Bộ Tài chính đã tiến hành xem xét lại thời hạn triển khai công tác đấu thầu các gói thầu trên cũng như các hoạt động mua sắm đấu thầu dịch vụ và hàng hóa liên quan. Căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ Tài chính đề nghị xin gia hạn thời gian hoàn thành các hoạt động này như sau:

1. Chậm nhất vào ngày 29/04/2010, tư vấn sẽ được thuê để thực hiện công việc giám sát việc tuân thủ của các Quỹ ĐTPTĐP về An toàn Môi trường và Xã hội (Gói A05).

2. Chậm nhất vào ngày 31/5/2010, tư vấn sẽ được thuê để thực hiện công việc: (i) hỗ trợ BQLDA đánh giá năng lực các ĐTPTĐP hàng năm (Gói A03); (ii) đánh giá các tiểu dự án đề xuất và giám sát việc thực hiện các Dự án được đầu tư (Gói A04); và

3. Chậm nhất vào ngày 31/5/2010, tư vấn sẽ được thuê để thực hiện công việc định kỳ đánh giá các hoạt động mua sắm thuộc các Tiểu dự án được lựa chọn tài trợ từ Dự án (Gói A04).

2. Ý kiến của các Bộ, ngành:

Căn cứ vào các quy định của Luật Ký kết, Gia nhập và Thực hiện Điều ước quốc tế (Điều 80, 81 và 82); Nghị định của Chính phủ số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (Điều 31); Thông tư 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (Phần IV, Điều III), Thông tư 01/2008/TT-BNG ngày 4/2/2008 hướng dẫn trình tự, thủ tục ký kết các điều ước quốc tế về ODA, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số 901/NHNN-HTQT đề nghị các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao và Bộ Tư pháp có ý kiến bằng văn bản về việc gia hạn thời gian thực hiện 3 hoạt động nói trên như đề xuất của Bộ Tài chính.

Đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã nhận được các công văn số 369/BTP-PLQT ngày 11/2/2010 của Bộ Tư pháp, công văn số 536/BNG-LPQT ngày 24/02/2010 của Bộ Ngoại giao và số 1015/BKH-KTĐN ngày 10/2/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhất trí với đề nghị của Bộ Tài chính.

3. Kiến nghị:

Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ:

- Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành 3 hoạt động thuộc Phụ lục 2, Mục 2 (a), (b), và (c) theo đề xuất nêu trên của Bộ Tài chính;

- Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục để sửa đổi Hiệp định Tài trợ với WB; và

- Giao Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thành các hành động này theo thời gian đã được phê duyệt, tránh phải gia hạn nhiều lần làm ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện Dự án.

Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho chỉ thị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: TC, KHĐT; TP, và NG;
- Lưu: VT, HTQT-WB.
Đính kèm:
- CV số 369/BTP-PLQT;
- CV số 1263/BTC-TCNH;
- CV số 1015/BKH-KTĐN.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản