9541

Công văn số 1601/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc học tập, quán triệt kết luận Hội nghị lần thứ Mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

9541
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1601/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc học tập, quán triệt kết luận Hội nghị lần thứ Mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

Số hiệu: 1601/TLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Đỗ Đức Ngọ
Ngày ban hành: 09/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1601/TLĐ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Người ký: Đỗ Đức Ngọ
Ngày ban hành: 09/09/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1601/TLĐ
V/v Học tập, quán triệt kết luận Hội nghị lần thứ Mười BCH TW Đảng khoá IX

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố
 - Các công đoàn ngành Trung ương
 - Công đoàn tổng công ty trực thuộc TLĐ

 

Thực hiện hướng dẫn số 23 /HD/TTVH ngày 12 tháng 7 năm 2004 của Ban Tưởng-Văn hóa TW về việc tổ chức học lập, quán triệt kết luận Hội nghị lần thứ Mười BCHTW Đảng khóa IX, về tiếp tục thực hiện NQTW5 (khóaVIII) “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc”rong những năm liếp theo. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các cấp Công đoàn thực hiện một số nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

l. Việc học tập, quán triệt Kết luận Hội nghị lần thứ Mười BCH TW Đảng khóa IX, phải lạo được sự thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về sự khẳng định những thành tựu mà nhân dân ta đã đạt được trên lĩnh vực văn hóa trong những năm qua, đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế và ổn định chính trị xã hội của đất nước.

2. Làm cho CNVC-LĐ hiểu sâu hơn; xây dựng văn hóa là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó đội ngũ cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ, trí thức có vị trí rất quan trọng.

3. Phải tiến hành phát triển văn hóa một cách toàn diện và sâu sắc trong toàn dân, gắn kết chặt chẽ, đồng bộ hơn nữa giữa nhiệm vụ phát triển văn hóa và nhiệm vụ phát triển kinh tế; trong đó nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt.

II. NỘI DUNG

Cần làm rõ cho cán bộ Công đoàn và CNVC-LĐ thấy được 6 ưu điểm lớn và 3 nhiệm vụ trọng tâm:

6 ƯU ĐIỂM

a. Nhận thức về vai trò của văn hóa được nâng lên.

b. Truyền thống vãn hóa của dân tộc được khôi phục.

c. Coi trọng việc xây dựng các thiết chế văn hóa và đã phát huy được những thiết chếvăn hóa trong việc phục vụ nhân dân.

d. Hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và văn học nghệ thuật đã có những tác phẩm tốt, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tinh thần của nhân dân.

e. Các nhân tố mới lrong hoạt động văn hóa nghệ thuật được phát hiện cổ vũ và nhân lên.

g. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVC-LĐ ngày càng được cũng cố và phát triển.

3. nhiêm vu trong tâm

a. Xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, trong Đảng, lrong nhân dân, trong CNVC-LĐ là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài.

b. Nâng cao chất lượng và cụ thể hóa 5 đức tính của con người Việt Nam

c. Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phát hiện và bồi dưỡng tài năng văn hóa mới.

III. TỔ CHỨC TIẾN HÀNH

l. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy cùng cấp, tổ chức các lớp học tập, quán triệt Kết luận Hội nghị lần thứ Mười, cho cán bộ chủ chốt của Công đoàn ngành và địa phương.

2. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương ngành, đơn vị, xây dựng chương trình hành động cụ thể để phát động phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong CNVC-LĐ ngày càng có hiệu quả.

3. Tuyên truyền ,'cổ vũ, động viên các nhân tố điển hình trên lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa trong CNVC-LĐ.

4. Phối hợp với Sở văn hóa thông tin, Sở Thể dục thể thao, kiểm tra việc thực hiện chương trình phối hợp hành động về ''Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVC-LĐ'' từ đó đề ra những nhiệm vụ cụ thể, lổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao lạo không khí vui tươi sôi nỗi cho CNLĐ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kinh tế năm 2004.

IV TÀI LIỆU.

Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy cùng cấp để mua các tài liệu sau:

l. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. (Ban Tư tưởng -Văn hóa TW xuất bản tháng 8 năm 2004).

2. Tài liệu phục vụ nghiên cứu kết luận Hội nghị lần thứ Mười BCHTW Đảng khóa IX. (Ban Tư tưởng-Văn hóa TTW xuất bản tháng 8/2004/.

3. Tài liệu nghiên cứu kết luận Hội nghị lần thứ Mười BCHTW Đảng khóa X (Dùng cho cán bộ chủ chốt và Báo cáo viên) Ban Tư tưởng -Văn hóa TW xuất bản tháng 8 năm 2004.

Nhận được văn bản này yêu cầu các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn Ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tuyên giáo).

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TLĐLĐ VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH 
Đỗ Đức Ngọ

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản