9519

Công văn số 1276/BKH-HTX của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2006

9519
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1276/BKH-HTX của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2006

Số hiệu: 1276/BKH-HTX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 01/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1276/BKH-HTX
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 01/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1276/BKH-HTX
V/v: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2006

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
- Liên minh hợp tác xã việt nam

Thực hiện Quyết định 272/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006-2010); tiếp theo công văn số 529/BKH-HTX ngày 25/01/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn triển khai kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006-2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2006 như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Liên minh HTX Việt Nam và các bộ quản lý ngành đối với kinh tế tập thể: Nông nghiệp - phát triển nông thôn, Thương mại, Xây dựng, Công nghiệp, Giáo dục - Đào tạo, Thủy sản, Giao thông vận tải và Ngân hàng nhà nước Việt Nam được quy định tại Điểm b và c, Mục 2 Điều 24 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.

2- Các bộ, ngành được phân công chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo phân công tại Khoản 1, 3, 4 và 5 Mục II Công văn số 529/BKH-HTX, 25/1/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn triển khai thực hiện QĐ 272/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006-1010.

II- NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH

1- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2005

Đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2005 tập trung vào các nội dung sau đây:

1.1 Đánh giá về kết quả

)Đánh giá về số lượng HTX, LH HTX, quỹ TDND, tổ hợp tác và mức tăng/ giảm so với nắm trước, trong đó phân theo các tiêu chí:

+ Thành lập mới, chuyển đổi, hợp nhất, sáp nhật;

+ Giải thể, phá sản, chuyển thể sang các hình thức tổ chức kinh tế khác;

+ Theo ngành;

+ Số xã viên hợp tác xã, thành viên LH HTX, tổ hợp tác;

+ Lao động làm việc trong HTX, LH HTX, tổ hợp tác (trong đó lao động là xã viên HTX, thành viên tổ hợp tác);

+ Lao động Bình quân trong HTX, LH HTX, tổ hợp tác.

b) Đánh giá hiệu quả theo số tuyệt đối và mức tăng, giảm so với năm trước:

+ Đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, trong đó có phần đóng góp của riêng HTX, LH HTX và tổ hợp tác và phần đóng góp của kinh tế xã viên HTX, kinh tế thành viên LH HTX và tổ hợp tác được tổ chức kinh tế tập thể phục vụ;

+ Hàng xuất khẩu chủ yếu và giá trị xuất khẩu (trong đó có xuất khẩu trực tiếp);

+ Tỷ lệ cán bộ, xã viên được đào tạo, bồi dưỡng;

+ Tỷ suất lợi nhuận bình quân, có chia ra theo ngành, lĩnh vực;

+ Thu nhập bình quân của xã viên HTX, thành viên tổ hợp tác;

+ Thu nhập bình quân của lao động trong HTX, tổ hợp tác;

+ Đánh giá xếp loại hợp tác xã theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2006/TT-BKH ngày 19/1/2006 về đánh giá, phân loại hợp tác xã;

c) Đánh giá các hoạt động của HTX:

+ Dịch vụ của HTX cung cấp cho xã viên (số lượng, chất lượng, tỷ trọng trong tổng giá trị doanh thu của HTX);

+ Hoạt động đổi mới công nghệ;

+ Huy động vốn (từ xã viên, các tổ chức tín dụng,…);

+ Các hoạt động liên doanh, liên kết giữa các hợp tác xã với nhau và giữa các HTX với các loại hình tổ chức khác phân theo ngành, lĩnh vực.

1.2- Đánh giá về tồn tại và nguyên nhân tồn tại

- Đánh giá tồn tại chủ yếu về các mặt: của các tổ chức kinh tế tập thể: của cơ chế, chính sách và tổ chức Điều hành thực hiện cơ chế, chính sách và của cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, hoạt động của Liên minh HTX.

- Nêu nguyên nhân chính đối với các tồn tại.

2- KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2006

2.1- Xác định Mục tiêu phát triển kinh tế tập thể năm 2006

Căn cứ Mục tiêu chung phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 5 năm 2006-2010 đã được xác định tại QĐ 272/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 về phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006-2010, các địa phương, bộ, ngành, dự kiến Mục tiêu cụ thể mang tính khả thi cho năm 2006 về:

1) Mức tăng trưởng số lượng tổ chức kinh tế tập thể (HTX, LH HTX, tổ hợp tác); số lượng thành viên.

2) Mức tăng giá trị sản xuất và giá trị gia tăng của khu vực kinh tế tập thể và tỷ trọng trong tổng giá trị sản xuất, giá trị gia tăng của địa phương, ngành.

3) Tỷ lệ cán bộ được đào tạo trung cấp, đại học, bồi dưỡng.

4) Mức tăng thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong tổ chức kinh tế tập thể.

Tổng hợp Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể theo mẫu KHHTX-1 và KHHTX-3.

2.2- Định hướng phát triển theo ngành

Căn cứ định hướng chung phát triển các ngành nêu tại Mục III QĐ 272/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005, các địa phương, bộ, ngành cụ thể hóa một cách phù hợp và mang tính khả thi định hướng phát triển kinh tế tập thể cho năm 2006.

2.3- Các giải pháp phát triển kinh tế tập thể

1) Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã theo quy định của NĐ 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005.

Các Bộ, ngành theo sự phân công của Chính phủ khẩn trương hướng dẫn thực hiện NĐ 88/2005/NĐ-CP làm căn cứ để các tổ chức, Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX năm 2006.

Trường hợp chưa có hướng dẫn về tài chính của Bộ Tài chính cũng như các Bộ, ngành để triển khai NĐ 88/2005/NĐ-CP, các địa phương, Bộ, ngành căn cứ vào kinh phí thực hiện năm trước và tình hình thực tế, dự toán nguồn ngân sách hỗ trợ của địa phương và trung ương cho phát triển kinh tế tập thể trên cơ sở mang tính khả thi, hiệu quả và tiết kiệm, sau đó sẽ Điều chỉnh cho phù hợp khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan.

Tổng hợp các nội dung và biện pháp hỗ trợ theo mẫu KHHTX-2, KHHTX-4.

2) Triển khai thực hiện hỗ trợ về:

a/ Công tác tuyên truyền pháp luật về hợp tác xã: Căn cứ dự án tuyên truyền pháp luật về hợp tác xã cho giai đoạn 5 năm, Bộ Văn hóa – Thông tin chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh hợp tác xã Việt Nam cùng các bộ, ngành phân bổ nội dung công tác tuyên truyền và kinh phí và kế hoạch triển khai thực hiện cho năm 2006.

b/ Tổng kết điển hình và xây dựng mô hình hợp tác xã: Căn cứ dự án tổng kết điển hình và xây dựng mô hình hợp tác xã cho giai đoạn 5 năm 2006-2010, các bộ, ngành quản lý nhà nước chuyên ngành về hợp tác xã, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Liên minh hợp tác xã Việt Nam phân bổ nội dung công tác tổng kết điển hình và xây dựng mô hình hợp tác xã, kinh phí thực hiện và kế hoạch triển khai thực hiện cho năm 2006.

c/ Tăng cường năng lực bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể:

c.1) Tổ chức đào tạo chính quy về kinh tế tập thể tại một số trường đại học trọng Điểm tại 3 miền:

c.2) Cử cán bộ trẻ đi nghiên cứu, học tập chính quy về hợp tác xã tại một số nước có phong trào HTX mạnh;

Căn cứ dự án đối với nội dung c.1) và c.2) được xác định cho giai đoạn 5 năm 2006-2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ, ngành liên quan xây dựng và triển khai thực hiện dự án cho năm 2006.

c.3) Nghiên cứu về phát triển dịch vụ tư vấn hỗ trợ HTX, phát triển cơ chế và hình thức đào tạo, bồi dưỡng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự án và triển khai thực hiện.

c.4) Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước: Căn cứ dự án về tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể cho giai đoạn 5 năm 2006-2010, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng và triển khai thực hiện dự án cho năm 2006.

c.5) Khảo sát và đánh giá toàn diện khu vực kinh tế tập thể: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Tổng cục Thống kê, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương xây dựng và triển khai thực hiện dự án “Khảo sát và đánh giá toàn diện khu vực kinh tế tập thể”, hoàn thành trong năm 2006;

c.6) Xây dựng hệ thống chỉ tiêu mang tính khoa học và thực tiễn về kinh tế tập thể, cập nhật định kỳ số liệu: Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự án về số liệu về kinh tế tập thể.

Tổng hợp các nội dung và biện pháp hỗ trợ theo mẫu KHHTX-2 và KHHTX-4.

3) Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể

a- Lập kế hoạch và tiến hành giải thể số HTX chưa chuyển đổi theo luật hoặc không có khả năng chuyển đổi, HTX đã chuyển đổi nhưng không hoạt động hoặc hoạt động hình thức.

b- Vận động xã viên HTX, thành viên tổ hợp tác nâng mức vốn góp; vận động HTX, tổ hợp tác thu hút thêm xã viên, thành viên, hợp nhất, sáp nhập đối với loại cùng ngành nghề, cùng địa bàn, để tăng tiềm lực vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động.

4) Tăng cường quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể

Thực hiện ngay trong năm 2006 các giải pháp đã được quy định tại Điểm 4, Mục IV Điều 1 QĐ 272/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005.

5) Phát triển hợp tác quốc tế về kinh tế tập thể

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ được giao, địa phương, bộ, ngành chủ động phát triển quan hệ quốc tế, huy động các nguồn hỗ trợ quốc tế thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể.

6) Kiến nghị về bổ sung, sửa đổi cơ chế chính sách phát triển hợp tác xã

Trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản pháp luật, pháp quy về hợp tác xã, các địa phương, bộ, ngành nghiên cứu, kiến nghị cụ thể bổ sung, sửa đổi cơ chế, chính sách về phát triển hợp tác xã, nếu có.

III- TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VÀ TỔNG HỢP KẾ HOẠCH

1- Các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2006 của mình về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 3 năm 2006.

2- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2006 của cả nước trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 3 năm 2006.

Trong quá trình tổng hợp, xây dựng kế hoạch, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban kinh tế TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố;
- Lưu: Vụ HTX, VT.

BỘ TRƯỞNG
 Võ Hồng Phúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản