10397

Công văn số 1098/TCHQ-ĐT của Tổng Cục Hải quan về việc đánh giá kết quả áp dụng Quyết định 2148/QĐ-TCHQ

10397
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1098/TCHQ-ĐT của Tổng Cục Hải quan về việc đánh giá kết quả áp dụng Quyết định 2148/QĐ-TCHQ

Số hiệu: 1098/TCHQ-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1098/TCHQ-ĐT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1098/TCHQ-ĐT
V/v: Đánh giá kết quả áp dụng Quyết định 2148/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Các cục hải quan tỉnh, thành phố  

 

Để hướng dẫn thực hiện thống nhất Quy chế áp dụng quản lý rủi ro trong quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định 2148/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2005 của Tổng cục trưởng tổng cục Hải quan Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổng hợp, đánh giá kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng quyết định 2148/QĐ-TCHQ từ ngày 01/01/2006 đến nay; và báo cáo theo các nội dung như sau:

1. Trong quá trình thực hiện, có bao nhiêu trường hợp doanh nghiệp được cấp thẻ ưu tiên nhưng qua hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý rủi ro kết quả phân loại, đánh giá là kiểm tra thực tế hàng hóa (phân luồng đỏ). Kết quả tổng hợp chi tiết theo mẫu sau:

STT

Tên Doanh nghiệp

Số TK

Ngày ĐK

Tên hàng

Thực tế đã áp dụng hình thực KT nào

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Có bao nhiêu trường hợp qua hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý rủi ro cho ra kết quả: kiểm tra thực tế hàng hóa (phân luồng đỏ), nhưng cơ quan hải quan áp dụng hình thức kiểm tra khác (luồng vàng hoặc xanh). Kết quả tổng hợp chi tiết theo mẫu sau:

STT

Tên Doanh nghiệp

Số TK

Ngày ĐK

Tên hàng

Thực tế đã áp dụng hình thực KT nào

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Có bao nhiêu trường hợp qua hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý rủi ro phân luồng xanh, nhưng cơ quan Hải quan vẫn áp dụng hình thức kiểm tra khác (luồng vàng hoặc luồng đỏ). Kết quả tổng hợp theo mẫu sau:

STT

Tên Doanh nghiệp

Số TK

Ngày ĐK

Tên hàng

Thực tế đã áp dụng hình thực KT nào

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế áp dụng quản lý rủi ro trong quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

5. Các kiến nghị, đề xuất về việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế áp dụng quản lý rủi ro trong quy trình thủ tục hải quan.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan trước ngày 25/03/2006 để tổng hợp.

Liên hệ điện thoại số: 04.822828, Fax số: 04.8730400.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT
- Lưu: VT; ĐT (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản