125089

Công văn 879/TTg-KTN về tình hình thực hiện Nghị định 29/2008/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

125089
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 879/TTg-KTN về tình hình thực hiện Nghị định 29/2008/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 879/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 03/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 879/TTg-KTN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 03/06/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 879/TTg-KTN
V/v tình hình thực hiện Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 48/BKHĐT-QLKKT ngày 06 tháng 01 năm 2011); ý kiến của Bộ Tài chính (văn bản số 2615/BTC-CST ngày 25 tháng 02 năm 2011), Bộ Nội vụ (văn bản số 217/BNV-TCBC ngày 24 tháng 01 năm 2011), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 334/LĐTBXH-PC ngày 29 tháng 01 năm 2011) và Thanh tra Chính phủ (văn bản số 1198/TTCP-PC ngày 19 tháng 5 năm 2011) về tình hình thực hiện Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tổng kết, đánh giá kết quả 20 năm đầu tư xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế; trên cơ sở đó thống nhất kiến nghị về mô hình tổ chức quản lý nhà nước ở cấp Trung ương và địa phương theo nguyên tắc quản lý “một cửa, tại chỗ”, trong đó xác định cụ thể chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế tại các địa phương; các cơ chế, chính sách đảm bảo cho các khu công nghiệp, khu kinh tế hoạt động có hiệu quả và sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ để trình Chính phủ xem xét, quyết định trong quý I năm 2012.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QL các KCN, KKT các tỉnh, thành phố;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, NC, TCCV, KNTN, PL, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản