567612

Công văn 863/UBDT-TCCB năm 2023 về lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

567612
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 863/UBDT-TCCB năm 2023 về lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 863/UBDT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Cầm Văn Thanh
Ngày ban hành: 26/05/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 863/UBDT-TCCB
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc
Người ký: Cầm Văn Thanh
Ngày ban hành: 26/05/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 863/UBDT-TCCB
Về việc ly ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

 

Kính gửi: Cơ quan Công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức. Ủy ban Dân tộc đã xây dựng dự tho Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc, cụ thể như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh, đi tượng áp dụng, khung danh mục vị trí việc làm, khung mô tả và khung năng lực (Điều 1, Điều 2 và Điều 4 Dự thảo Thông tư).

Dự tho Thông tư đã được tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, xin ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ bng văn bản (5 lần). Bộ Nội vụ đã nhất trí phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, khung danh mục vị trí việc làm, khung mô tả và khung năng lực của công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc; khung danh mục vị trí việc làm được Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý bn chế tại Văn bn số 242-CV/BCSĐ ngày 18/02/2022.

Dự thảo Thông tư này không hướng dẫn danh mục vị trí việc làm của công chức vị trí lãnh đạo, quản lý hoặc công chức ở vị trí việc làm chuyên môn dùng chung (như Thanh tra, Hợp tác quốc tế, Pháp chế, T chức cán bộ, Văn phòng, Kế hoạch tài chính) và vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ (những vị trí việc m này đã được quy đnh tại Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ).

2. Các nội dung xin ý kiến

a) Về nguyên tắc xác định vị trí việc làm (Điều 3 của Dự thảo Thông tư)

Để đảm bảo cơ s cho các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công tác dân tộc xây dựng, bảo vệ Đề án vị trí việc làm với các cấp có thẩm quyền, dự thảo Thông tư quy định:

- “Danh mục vị trí việc làm chi tiết, bản mô tả và năng lực chi tiết vị trí việc làm trên cơ s chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công tác dân tộc do cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định” (Khoản 1 Điều 3);

- “Công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc là công chức tham mưu thực hiện các nhiệm vụ: Tổng hợp; nghiên cứu; xây dựng; thực hiện chính sách dân tộc; tuyên truyền vận động chính sách dân tộc; quản lý địa bàn vùng dân tộc thiu số và miền núi” (Khoản 4 Điều 3);

b) Về Điều khoản chuyển tiếp (Điều 5 của Dự tho Thông )

Đối với trường hợp công chức đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại Thông tư này thì được bo lưu cho đến khi có hướng dn mới về chế độ tin lương theo quy định. Đối với trường hợp công chức đang giữ ngạch công chức thấp hơn theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại Thông tư này t trong thời gian 5 năm phi đm bo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại Thông tư này

Ủy ban Dân tộc đề nghị quý cơ quan nghiên cu, tham gia ý kiến đối với dự tho Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác n tộc (Dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cng Thông tin điện t của y ban Dân tộc). Văn bn góp ý đề nghị gi về Ủy ban Dân tộc trước ngày 02/6/2023 (qua Vụ Tổ chức cán bộ) s 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; file điện t gửi đến hộp thư nguyenthuhuong@cema.gov.vn. Sau thời hạn này, cơ quan không có ý kiến góp ý coi như đồng ý với dự tho Thông tư.

Ủy ban Dân tộc trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Ch
nhiệm UBDT (đ b/c);
- Vụ Tổ chức Biên chế, Bộ Nội vụ (đ b/c);
- Vụ Pháp chế (đ ph/h);
- Cổng Th
ông tin điện t của Ủy ban Dân tộc (để đăng ti xin ý kiến);
- Lưu
: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Cầm Văn Thanh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản