511269

Công văn 81/TANDTC-TH năm 2022 về thống kê số liệu sử dụng dữ liệu ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh phục vụ việc xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

511269
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 81/TANDTC-TH năm 2022 về thống kê số liệu sử dụng dữ liệu ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh phục vụ việc xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 81/TANDTC-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Phạm Công Tuyến
Ngày ban hành: 22/04/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 81/TANDTC-TH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Người ký: Phạm Công Tuyến
Ngày ban hành: 22/04/2022
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/TANDTC-TH
V/v thống kê số liệu sử dụng dữ liệu ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh phục vụ việc xét xử

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

 

Kính gửi:

- Đồng chí Vụ trưởng Vụ giám đốc, kiểm tra I Tòa án nhân dân tối cao;
- Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao;
- Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện việc phối hợp với Bộ Công an tổ chức sơ kết các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 110/2015/QH13 ngày 27/11/2015; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về hoạt động ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Đồng chí chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện việc thống kê số liệu các vụ án có sử dụng dữ liệu ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can (băng, đĩa) của Cơ quan điều tra để phục vụ việc xét xử kể từ năm 2012 đến hết năm 2021 theo biểu mẫu kèm theo Công văn.

(Đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh tổng hợp cả số liệu của các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc quyền quản lý),

Do thời gian gấp, đề nghị các đồng chí khẩn trương chỉ đạo thu thập số liệu và gửi về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Tổng hợp) chậm nhất là ngày 06/5/2022 qua hộp thư điện tử tatc.tonghop@toaan.gov.vn để tổng hợp.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Trí Tuệ, PCATT-TANDTC (để báo cáo);
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VP, Vụ TH-TANDTC.

TL. CHÁNH ÁN
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG HỢP
Phạm Công Tuyến

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN ………

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VỤ ÁN TÒA ÁN SỬ DỤNG BĂNG, ĐĨA GHI ÂM, GHI HÌNH CÓ TIẾNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC XÉT XỬ
(Số liệu từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 31/12/2021)

Năm

Đơn vị

Số vụ án sử dụng băng, đĩa ghi âm

Số vụ án sử dụng băng, đĩa ghi hình có tiếng

Số vụ án sử dụng cả băng, đĩa ghi âm và băng, đĩa ghi hình có tiếng

1

2

3

4

5

2012

Tòa án nhân dân cấp tỉnh

 

 

 

Tòa án nhân dân cấp huyện

 

 

 

2013

Tòa án nhân dân cấp tỉnh

 

 

 

Tòa án nhân dân cấp huyện

 

 

 

2014

Tòa án nhân dân cấp tỉnh

 

 

 

Tòa án nhân dân cấp huyện

 

 

 

…………

Tòa án nhân dân cấp tỉnh

 

 

 

Tòa án nhân dân cấp huyện

 

 

 

2021

Tòa án nhân dân cấp tỉnh

 

 

 

Tòa án nhân dân cấp huyện

 

 

 

Tổng cộng

Tòa án nhân dân cấp tỉnh

 

 

 

Tòa án nhân dân cấp huyện

 

 

 

 

NGƯỜI LÀM THỐNG KÊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Số điện thoại liên hệ của người làm thống kê

CHÁNH ÁN
(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản