597978

Công văn 771/VPCP-DMDN năm 2024 báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành

597978
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 771/VPCP-DMDN năm 2024 báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 771/VPCP-DMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 31/01/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 771/VPCP-DMDN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 31/01/2024
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 771/VPCP-DMDN
V/v Báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại DN năm 2022

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 157/BC-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2023 báo cáo về việc tổng hợp báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm: Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng:

a) Nghiêm túc rút kinh nghiệm việc không gửi báo cáo và báo cáo không đầy đủ kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.

b) Khẩn trương báo cáo đầy đủ các nội dung theo quy định và gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 05 tháng 02 năm 2024.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp:

a) Thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng, hàng năm và đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp bảo đảm đúng nội dung, đúng biểu mẫu, đầy đủ số liệu và gửi về Bộ Tài chính đúng thời hạn theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 200/2015/TT- BTC và Thông tư số 77/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính để Bộ Tài chính kịp thời tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

b) Chịu trách nhiệm về kết quả giám sát và tăng cường công tác giám sát tài chính đối với doanh nghiệp được giao quản lý theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Khoản 2 công văn số 353/VPCP-ĐMDN ngày 18 tháng 01 năm 2023 về báo cáo kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022.

3. Bộ Tài chính hoàn thiện Báo cáo trên cơ sở báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương tại Khoản 1 nêu trên; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 02 năm 2024; trong đó:

- Làm rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền xử lý đối với kiến nghị về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm về việc ban hành các văn bản mật đối với các báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại của các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đại diện chủ sở hữu.

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Minh Khái;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu : VT, ĐMDN (3)
NT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản