599271

Công văn 653/BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

599271
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 653/BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 653/BGDĐT-KHCNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Hoàng Hoa Cương
Ngày ban hành: 20/02/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 653/BGDĐT-KHCNMT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Hoàng Hoa Cương
Ngày ban hành: 20/02/2024
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 653/BGDĐT-KHCNMT
V/v hướng dẫn tổ chức xét tặng Giải thưởng KHCN dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học

Căn cứ Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là Thông tư 45);

Căn cứ Kế hoạch số 109/KH-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024,

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chi tiết công tác triển khai xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024 như sau:

1. Về lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng: gồm 06 lĩnh vực và các chuyên ngành cụ thể của từng lĩnh vực.

a) Khoa học tự nhiên: Toán học và thống kê, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, Vật lý, Hóa học, Khoa học trái đất, Khoa học môi trường, Sinh học, Khoa học tự nhiên khác.

b) Khoa học kỹ thuật và công nghệ: Kỹ thuật dân dụng, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử và viễn thông, Kỹ thuật thông tin, Kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy, cơ khí động lực, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật vật liệu và luyện kim, Kỹ thuật y học, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ sinh học môi trường, Công nghệ sinh học công nghiệp, Công nghệ nano, Kỹ thuật chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống, Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác.

c) Khoa học y, dược: Y học cơ sở, Y học lâm sàng, Dược học, Công nghệ sinh học trong y học, Khoa học y, dược khác.

d) Khoa học nông nghiệp: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, Lâm nghiệp, Thủy sản, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Khoa học nông nghiệp khác.

e) Khoa học xã hội: Tâm lý học, Kinh tế và kinh doanh, Khoa học giáo dục, Xã hội học, Pháp luật, Khoa học chính trị, Địa lý kinh tế và xã hội, Thông tin đại chúng và truyền thông, Khoa học xã hội khác.

g) Khoa học nhân văn: Lịch sử và khảo cổ học, Ngôn ngữ học, văn học và văn hóa, Triết học, Báo chí và thông tin, Đạo đức học và tôn giáo, Nghệ thuật, Khoa học nhân văn khác.

2. Điều kiện đối với công trình tham gia xét Giải thưởng

Công trình của giảng viên trẻ tham gia xét Giải thưởng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Mỗi công trình do 01 giảng viên trẻ chịu trách nhiệm thực hiện chính (là giảng viên cơ hữu của đơn vị tham gia Giải thưởng) và số lượng thành viên tham gia không quá 05 người.

b) Công trình đã được nghiệm thu theo quy định.

c) Công trình được công bố hoặc được ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ Giải thưởng.

d) Công trình chưa nhận hoặc chưa đồng thời gửi tham gia bất kỳ Giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế khác tính đến thời điểm nộp hồ sơ Giải thưởng.

Lưu ý:

- Bài báo khoa học là sản phẩm của công trình tham gia Giải thưởng cần có lời cảm ơn hoặc chú thích là sản phẩm của công trình.

- Không gửi bài báo khoa học tham gia Giải thưởng.

- Giấy xác nhận ứng dụng công trình cần ghi rõ thời gian công trình bắt đầu được đưa vào ứng dụng và phải có xác nhận của đơn vị.

- Biên bản nghiệm thu công trình phải có xác nhận của đơn vị.

3. Hồ sơ Giải thưởng hợp lệ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

3.1. Gửi đầy đủ hồ sơ dưới dạng hồ sơ điện tử gồm:

a) Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dưới dạng file PDF (Mẫu 01a - Thông tư số 45).

- Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng chỉ ghi tên các tác giả là giảng viên (chỉ tính giảng viên cơ hữu của đơn vị; không tính nghiên cứu viên, giảng viên thỉnh giảng, giảng viên tập sự,...) và không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng, đồng thời cần ghi rõ ngày tháng năm sinh của từng tác giả.

- Đối với các đồng tác giả trên 35 tuổi hoặc tác giả đủ độ tuổi tham gia nhưng không phải là giảng viên thì cần gửi Bản cam kết/giấy xác nhận đồng ý cho tác giả/nhóm tác giả đủ điều kiện được gửi hồ sơ tham gia xét Giải thưởng và được hưởng mọi quyền lợi nếu công trình đạt Giải thưởng (cần có đủ chữ ký của tất cả các đồng tác giả, các đồng tác giả ở xa có thể gửi xác nhận đồng ý qua email).

b) Báo cáo tổng kết công trình tham gia xét Giải thưởng dưới dạng file Word và PDF (Mẫu 04 - Thông tư số 45).

c) Bộ tài liệu minh chứng liên quan đến việc công bố (đối với công trình đã được công bố) hoặc văn bản xác nhận ứng dụng công trình của cơ quan có thẩm quyền (đối với công trình đã được ứng dụng trong thực tiễn); bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN đối với công trình đề nghị xét Giải thưởng có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước (nếu có) theo mẫu 10 tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ; bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến công trình (nếu có) dưới dạng file PDF.

3.2. Không hiển thị thông tin về giảng viên trẻ, tên cơ sở giáo dục đại học trong báo cáo tổng kết và các tài liệu khoa học liên quan (nếu có), trừ danh mục tài liệu tham khảo. Trong trường hợp đặc biệt, tên cơ sở giáo dục đại học là một phần trong tên công trình hoặc nội dung nghiên cứu, hồ sơ được coi là hợp lệ.

3.3. Gửi bản điện tử Công văn (file PDF có dấu đỏ), danh mục công trình tham gia Giải thưởng theo mẫu tại Phụ lục kèm theo (mẫu 01 gửi PDF có dấu đỏ và file Excel; mẫu 02 gửi file Excel) và hồ sơ Giải thưởng đúng thời hạn quy định.

3.4. Đảm bảo quy định về đối tượng, lĩnh vực khoa học và công nghệ, điều kiện đối với công trình tham gia xét Giải thưởng tại khoản 3 Điều 1, Điều 3 và Điều 4 của Quy chế Giải thưởng (cần ghi rõ tên 01 trong 06 lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng và chuyên ngành của từng công trình gửi tham gia xét Giải thưởng).

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ Giải thưởng:

a) Thời gian nộp bản điện tử Công văn, danh mục công trình tham gia Giải thưởng và hồ sơ Giải thưởng kèm theo: Trước ngày 30 tháng 5 năm 2024.

b) Địa chỉ gửi hồ sơ điện tử: phonghtqlkh@ou.edu.vn, bao.lq@ou.edu.vn.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Bà Trần Thị Việt Hà, CVC Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐT: 0904213774, email: tvha@moet.gov.vn.

- Ông Lâm Quốc Bảo, Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, ĐT: 0707275760, email: bao.lq@ou.edu.vn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác triển khai xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ năm 2024 để các cơ sở giáo dục đại học biết và thực hiện đúng quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Nguyễn Văn Phúc (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu VT, KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Hoa Cương

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 653/BGDĐT-KHCNMT ngày 20 tháng 02 năm 2024)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tên đơn vị...
-------

Mẫu 01

 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DÀNH CHO GIẢNG VIÊN TRẺ NĂM 2024

TT

Tên công trình

Đơn vị

Họ tên giảng viên chịu trách nhiệm chính

Họ tên các thành viên tham gia Giải thưởng

Xác nhận của các đồng tác giả không tham gia Giải thưởng (nếu có ghi rõ họ tên)

Biên bản nghiệm thu công trình (có xác nhận của đơn vị)

Giấy xác nhận ứng dụng (có xác nhận của đơn vị)

Thời gian công trình được công bố/ ứng dụng trong thực tiễn (để xác định công trình đủ điều kiện tham gia Giải thưởng)

Tổng số thành viên thực hiện công trình (tính cả các đồng tác giả không tham gia Giải thưởng)

Lĩnh vực KHCN của Giải thưởng (chuyên ngành)

Thời gian công trình được ứng dụng trong thực tiễn

Thời gian công trình được công bố

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Danh mục gồm ... công trình)

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Mỗi công trình trình bày trong 1 dòng Excel để thuận tiện cho công tác tổng hợp; Cột 4 và 5 cần ghi rõ học vị, chức danh của từng thành viên theo Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng; Cột 6 cần ghi rõ họ tên các đồng tác giả đã xác nhận đồng ý (nếu các đồng tác giả ở bên ngoài đơn vị cần ghi rõ tên đơn vị) và hình thức xác nhận như ký tên trong giấy xác nhận hay xác nhận qua email; Cột 7 và 8 nếu có thi đánh dấu X; Cột 12 ghi 01 trong 06 lĩnh vực KHCN của Giải thưởng và tên chuyên ngành cụ thể thuộc lĩnh vực theo hướng dẫn tại Công văn.

 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tên đơn vị...
-------

Mẫu 02

 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DÀNH CHO GIẢNG VIÊN TRẺ NĂM 2024

TT

Tên công trình

Đơn vị

Tên giảng viên chịu trách nhiệm chính

Ngày tháng năm sinh

Tên các thành viên tham gia Giải thưởng (ghi rõ ngày tháng năm sinh)

Lĩnh vực KHCN của Giải thưởng

Chuyên ngành

Báo cáo tổng kết

Tài liệu khác có liên quan đến công trình (liệt kê nếu có)

Số lượng công bố khoa học là sản phẩm của công trình

Các công bố khoa học (có lời cảm ơn hoặc chú thích là sản phẩm của công trình)

Các sản phẩm ứng dụng và sản phẩm khác

Thông tin liên hệ của GV chịu trách nhiệm chính (ĐT, email)

Thông tin liên hệ của đơn vị (tên cán bộ phụ trách, ĐT, email)

Tổng số

Công bố quốc tế có uy tín (WoS và Scopus)

Sách tham khảo, sách chuyên khảo

Công bố khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Danh mục gồm ... công trình)

Ghi chú: Mỗi công trình trình bày trong 1 dòng Excel để thuận tiện cho công tác tổng hợp; Cột 4 và 6 cần ghi rõ học vị, chức danh và ngày tháng năm sinh của từng thành viên (nếu thành viên ở bên ngoài đơn vị cần ghi rõ tên đơn vị); Cột 9 nếu có thì đánh dấu X; Cột 12,13 và 14 ghi số lượng từng loại công bố (chỉ tính các công bố khoa học có lời cảm ơn hoặc chú thích là sản phẩm của công trình); Cột 15 cần liệt kê đầy đủ thông tin từng công bố khoa học, các bài báo cần có đường link; Cột 16 liệt kê tên từng sản phẩm của công trình.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản