481923

Công văn 5858/BYT-MT năm 2021 hướng dẫn phòng chống dịch tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Y tế ban hành

481923
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 5858/BYT-MT năm 2021 hướng dẫn phòng chống dịch tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 5858/BYT-MT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 21/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5858/BYT-MT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 21/07/2021
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5858/BYT-MT
V/v hướng dẫn PCD tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các chợ đầu mối, chợ bán lẻ; Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đối với các địa phương trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn).

Bộ Y tế đề nghị Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là UBND cấp tỉnh) chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Bộ Công Thương:

a) Chủ trì và phối hợp với Bộ Y tế tổ chức phổ biến, tập huấn Hướng dẫn cho các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ.

b) Đôn đốc UBND cấp tỉnh yêu cầu các chợ đánh giá an toàn COVID và cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn.

c) Tổ chức truyền thông về các qui định phòng, chống dịch tại Hướng dẫn.

d) Phối hợp với Bộ Y tế để chỉnh sửa, bổ sung Hướng dẫn khi cần thiết.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Tổ chức phổ biến, chỉ đạo triển khai, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Hướng dẫn. Tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, có thể điều chỉnh Hướng dẫn cho phù hợp.

b) Tổ chức, đôn đốc các chợ đánh giá an toàn COVID và cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn.

c) Tổ chức xét nghiệm SARS-COV-2 bằng Test nhanh kháng nguyên cho người quản lý, làm việc, bán hàng tại chợ hàng tuần.

d) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân về các qui định phòng, chống dịch khi đến và mua bán tại các chợ.

đ) Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các chợ trên địa bàn; dừng hoạt động ngay đối với những chợ không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo qui định.

e) Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công Thương, Bộ Y tế theo qui định.

Trân trọng cm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Đ/c Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các đ/c Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Bộ Công Thương;
- Vụ TTTN-Bộ CT;
- Cục YTDP, KCB, CNTT, VPB, Vụ TTTĐKT;
- Lưu: VT
, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

HƯỚNG DẪN

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CHỢ ĐỐI VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG THỜI GIAN ÁP DỤNG CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Công văn số 5858/BYT-MT ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế)

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

Hướng dẫn này áp dụng cho các chợ đầu mối, chợ bán lẻ (sau đây gọi tắt là chợ) hoạt động tại các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Tổ chức quản lý chợ (ban quản lý, tổ quản lý, doanh nghiệp/hợp tác xã kinh doanh, khai thác chợ), hộ kinh doanh/cá nhân quản lý chợ (sau đây gọi tắt là đơn vị quản lý chợ).

2. Hộ kinh doanh, người bán hàng, người lao động/làm việc tại chợ.

3. Khách hàng vào chợ.

III. ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CHỢ

1. Có kế hoạch/phương án phòng, chống dịch COVID-19 cho chợ. Kế hoạch/phương án qui định rõ người chịu trách nhiệm thực hiện, thời gian thực hiện; nội dung cần triển khai bao gồm cả phương án xử trí các trường hợp mắc, nghi mắc COVID-19; người chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát; kinh phí đảm bảo thực hiện. Căn cứ vào thực tế triển khai và kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh kế hoạch/phương án cho phù hợp.

2. Phân công và công khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại) của cán bộ đầu mối phụ trách về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại chợ để người lao động/làm việc, người bán hàng và khách hàng biết, liên hệ khi cần thiết.

3. Thực hiện ký cam kết với chính quyền địa phương về việc thực hiện, tuân thủ các qui định, khuyến cáo về phòng, chống dịch COVID-19 (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo).

4. Tổ chức mua hàng tại chợ theo qui định một chiều (chiều vào, chiều ra khác nhau).

5. Tạo mã QR điểm kiểm dịch tại cửa vào chợ, cung cấp đầy đủ khẩu trang và yêu cầu người lao động/làm việc, người bán hàng, khách hàng phải khai báo y tế qua quét mã QR điểm kiểm dịch hoặc trên ứng dụng VHD hoặc khai trên giấy hàng ngày khi vào chợ, thực hiện Thông điệp 5K đặc biệt luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với người khác theo qui định.

6. Tại khu vực cửa vào chợ, tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu người lao động/làm việc, người bán hàng, khách hàng vào chợ phải khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo qui định; bố trí biển báo qui định phòng, chống dịch đối với khách hàng, bố trí đầy đủ nước sát khuẩn tay; bố trí khu vực xếp hàng vào chợ có kẻ vạch giãn cách giữa các khách hàng theo qui định; thu, kiểm soát và quản lý Thẻ vào chợ; có biện pháp kiểm soát mật độ người vào chợ đảm bảo qui định phòng, chống dịch, giữ khoảng cách an toàn theo qui định.

7. Bố trí phòng/khu vực cách ly tạm thời cho người lao động/làm việc, người bán hàng có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc được xác định mắc bệnh hoặc được xác định là người tiếp xúc vòng 1 (F1) hoặc người tiếp xúc vòng 2 (F2) khi đang làm việc tại chợ. Phòng/khu vực cách ly tạm thời phải đảm bảo các yêu cầu (theo hướng dẫn tại Phụ lục 9 kèm theo). Trường hợp không thể bố trí phòng cách ly tạm thời thì phải bố trí một khu vực cách ly tạm thời tách biệt hoàn toàn với các khu vực bán hàng trong chợ.

8. Bố trí và chỉ định khu vực giao nhận hàng hóa gần cửa ra vào chợ; bố trí địa điểm, trang thiết bị, nhân lực để khử khuẩn phương tiện, hàng hóa tại khu vực giao nhận hàng hóa nếu cần thiết; hạn chế tiếp xúc giữa người giao hàng và người nhận hàng; yêu cầu đơn vị và người giao hàng thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K, các yêu cầu phòng, chống dịch theo qui định và ghi lại thông tin người giao hàng, người nhận hàng, thời gian giao nhận hàng...

9. Tổ chức theo dõi sức khỏe của người lao động/làm việc, người bán hàng hàng ngày; không được bố trí làm việc đối với người có một trong các triệu chứng như: mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở và người thuộc đối tượng F1, F2; yêu cầu người lao động/làm việc, người bán hàng tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe tại nhà trước khi đến nơi làm việc và không đi làm nếu có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở... và phải báo cho đơn vị quản lý, y tế địa phương để được tư vấn và xử trí theo qui định.

10. Phát loa trong thời gian họp chợ để nhắc nhở khách hàng, hộ kinh doanh thường xuyên thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (thực hiện Thông điệp 5K ...).

11. Tại các cửa hàng, gian hàng:

- Thực hiện giãn cách giữa các hộ kinh doanh, gian bán hàng, cửa hàng phù hợp tình hình thực tế tại chợ để bảo đảm khoảng cách an toàn phòng, chống dịch COVID-19; tốt nhất bố trí vách ngăn giữa các hộ kinh doanh, gian bán hàng, cửa hàng; giảm ít nhất 50% số người làm việc đối với gian hàng có trên 10 người làm việc, bán hàng hoặc theo qui định của chính quyền địa phương.

- Kẻ vạch giãn cách giữa khách hàng với người bán hàng và giữa các khách hàng theo qui định.

12. Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy; bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh và đảm bảo luôn có đủ nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay cho người lao động/làm việc, người bán hàng, hộ kinh doanh và khách hàng; nhà vệ sinh tại chợ phải có đủ nước sạch, xà phòng rửa tay, giấy vệ sinh.

13. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn (theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 kèm theo).

14. Yêu cầu các hộ kinh doanh phải ký cam kết thực hiện tuân thủ các qui định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo).

15. Khi phát hiện người có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở tại chợ, thực hiện xử trí (theo hướng dẫn tại Phụ lục 9 kèm theo).

16. Tổ chức thông tin, tuyên truyền cho tất cả hộ kinh doanh, người lao động/làm việc, người bán hàng tại chợ về việc thực hiện Hướng dẫn này.

17. Giảm số lượng người lao động/làm việc, người bán hàng tại chợ.

18. Thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 (theo mẫu tại Phụ lục 6 kèm theo).

IV. ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH

1. Chỉ bán các mặt hàng thiết yếu theo qui định, tuân thủ việc sắp xếp nơi bán hàng của đơn vị quản lý chợ bảo đảm khoảng cách an toàn phòng, chống dịch, đảm bảo các qui định về an toàn, vệ sinh thực phẩm.

2. Yêu cầu người bán hàng, người lao động/làm việc không đến chợ nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

3. Yêu cầu người bán hàng, người lao động/làm việc luôn thực hiện Thông điệp 5K và các qui định phòng, chống dịch theo hướng dẫn của đơn vị quản lý chợ.

4. Thông báo ngay cho cán bộ quản lý chợ, cán bộ đầu mối phụ trách phòng, chống dịch tại chợ nếu phát hiện bản thân hoặc khách hàng, người lao động/làm việc, người bán hàng có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở; hạn chế tiếp xúc, giữ khoảng cách tối thiểu và thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của người có thẩm quyền của chợ.

5. Nhắc nhở khách hàng luôn đeo khẩu trang, tuân thủ khoảng cách khi chờ mua hàng.

6. Quản lý người lao động/làm việc, người bán hàng về các thông tin như họ tên, năm sinh, số CMT/CCCD, địa chỉ nơi ở, số điện thoại, địa chỉ quê quán, yêu cầu người lao động/làm việc, người bán hàng thông báo khi có tiếp xúc với các trường hợp F0 hoặc F1, F2.

7. Đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch đối với cửa hàng, gian bán hàng: vệ sinh khử khuẩn hàng ngày, đảm bảo thông thoáng, đảm bảo khoảng cách an toàn cho người lao động/làm việc, người bán hàng, khách hàng khi tiếp xúc, có biển thông báo số điện thoại liên hệ khi có các biểu hiện, triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh...

8. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khác như hướng dẫn đối với người lao động/làm việc, người bán hàng.

9. Ký cam kết thực hiện tuân thủ các qui định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo).

10. Thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 (theo mẫu tại Phụ lục 7 kèm theo).

V. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG, NGƯỜI LAO ĐỘNG/LÀM VIỆC, NGƯỜI BÁN HÀNG

1. Không đến chợ nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

2. Người lao động/làm việc, người bán hàng thực hiện khai báo y tế hàng ngày khi đến chợ để làm việc. Khách hàng thực hiện khai báo y tế khi đến chợ mua hàng.

3. Luôn thực hiện Thông điệp 5K, đặc biệt:

- Đeo khẩu trang đúng cách khi đến chỗ đông người theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thải bỏ ngay khẩu trang sau khi sử dụng (nếu là loại khẩu trang dùng 01 lần) vào thùng rác đúng nơi qui định;

- Giữ khoảng cách tối thiểu với người xung quanh theo qui định của đơn vị quản lý chợ; hạn chế tiếp xúc với người khác.

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay trong thời gian có mặt ở chợ;

- Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải, hoặc khăn tay, hoặc khăn giấy, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay. Bỏ rác đúng nơi qui định tại chợ; tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh; không khạc nhổ bừa bãi.

4. Thông báo ngay cho cán bộ phụ trách phòng, chống dịch tại chợ nếu phát hiện bản thân hoặc khách hàng, người làm việc cùng, người lao động có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở và thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của người có thẩm quyền của chợ.

5. Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong thời gian di chuyển từ nơi ở đến chợ và ngược lại.

6. Khách hàng chỉ đi chợ theo đúng ngày được qui định trên Thẻ vào chợ và nộp Thẻ vào chợ cho đơn vị quản lý chợ tại cổng vào chợ.

7. Người lao động/làm việc, người bán hàng phải ký cam kết thực hiện, tuân thủ các qui định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 (theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo) và thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 (theo mẫu tại Phụ lục 8 kèm theo).

VI. ĐỐI VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP

1. Tổ chức sắp xếp các chợ trên địa bàn chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho nhân dân trên địa bàn; sắp xếp, bố trí các quầy hàng phù hợp với quy mô, diện tích, điều chỉnh giảm số lượng khách trong cùng thời điểm, bảo đảm thực hiện 5K, hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần khi giao dịch.

2. Thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn bằng Thẻ vào chợ cho các hộ gia đình, học sinh, sinh viên, người lao động thuê nhà trên địa bàn (theo mẫu tại Phụ lục 5 kèm theo).

Thẻ vào chợ được phân chia theo ngày chẵn, lẻ (hoặc theo phương thức khác như thông qua các ứng dụng đặt lịch đi chợ online/tổng đài đặt lịch đi chợ...) cho các gia đình để bảo đảm tần suất một gia đình/nhà 03 ngày thì đi chợ 01 lần (tần suất này có thể thay đổi theo thực tế, yêu cầu phòng, chống dịch tại địa phương), luân phiên giữa các hộ gia đình/nhà. Thẻ vào chợ nên được phát 1 lần cho từng hộ gia đình/nhà bảo đảm bằng thời gian giãn cách xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông báo.

2. Bố trí cán bộ hướng dẫn người dân đến mua sắm hàng hóa đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch theo qui định ngay từ khu vực để xe, lối ra vào và trong chợ.

3. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, phổ biến cho các đơn vị quản lý chợ về các yêu cầu, qui định phòng, chống dịch đối với các chợ đầu mối, chợ bán lẻ.

4. Xây dựng các tài liệu, công cụ truyền thông và tổ chức truyền thông về các yêu cầu, qui định phòng, chống dịch đối với các chợ đầu mối, chợ bán lẻ.

5. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh định kỳ hàng tuần cho người quản lý, người lao động/làm việc, người bán hàng tại chợ để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 và có biện pháp xử trí kịp thời.

6. Tổ chức đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ, đột xuất việc thực hiện các yêu cầu, qui định phòng, chống dịch đối với các chợ đầu mối, chợ bán lẻ.

7. Báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương.

 

PHỤ LỤC 1

MẪU BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CHỢ

UBND ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN CAM KẾT

Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tên và địa chỉ của chợ: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

Tên đơn vị quản lý chợ: ………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………… Fax: …………………..………

Email: …………………………………………………………………………………………..…..

Tên người đại diện ký cam kết của đơn vị quản lý chợ: ………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại của người ký cam kết: ……………………………………………………………..

Đã đọc, hiểu rõ các yêu cầu, qui định phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đối với đơn vị quản lý chợ (Có nội dung cam kết kèm theo).

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các yêu cầu, qui định phòng, chống dịch tại chợ đối với đơn vị quản lý chợ nêu trên và chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương nếu để xảy ra việc lây nhiễm dịch COVID-19 do không thực hiện đầy đủ các nội dung cam kết này trong khi duy trì hoạt động tại thời điểm phòng, chống dịch./.

 

 

………………, ngày      tháng      năm 2021
Đại diện đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Lưu ý: UBND phát 01 bộ có đóng dấu treo (01 Bản cam kết + 01 Nội dung cam kết phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đối với đơn vị quản lý chợ) đến các đơn vị quản lý chợ, sau đó thu lại Bản cam kết; đơn vị quản lý chợ lưu giữ Nội dung cam kết phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đối với đơn vị quản lý chợ để thực hiện.

 

NỘI DUNG
CAM KẾT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CHỢ
ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CHỢ

1. Có kế hoạch/phương án phòng, chống dịch COVID-19 cho chợ.

2. Phân công và công khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại) của cán bộ đầu mối phụ trách về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại chợ để người lao động/làm việc, người bán hàng và khách hàng biết, liên hệ khi cần thiết.

3. Tổ chức mua hàng tại chợ theo qui định một chiều (chiều vào, chiều ra khác nhau).

4. Tạo mã QR điểm kiểm dịch tại cửa vào chợ, cung cấp đầy đủ khẩu trang và yêu cầu người lao động/làm việc, người bán hàng, khách hàng phải khai báo y tế qua quét mã QR điểm kiểm dịch hoặc trên ứng dụng VHD hoặc khai trên giấy hàng ngày khi vào chợ, thực hiện Thông điệp 5K đặc biệt luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với người khác theo qui định.

5. Tại khu vực cửa vào chợ, tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu người lao động/làm việc, người bán hàng, khách hàng vào chợ phải khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo qui định; bố trí biển báo qui định phòng, chống dịch đối với khách hàng, bố trí đầy đủ nước sát khuẩn tay; bố trí khu vực xếp hàng vào chợ có kẻ vạch giãn cách giữa các khách hàng theo qui định; thu, kiểm soát và quản lý Thẻ vào chợ; có biện pháp kiểm soát mật độ người vào chợ đảm bảo qui định phòng, chống dịch, giữ khoảng cách an toàn theo qui định.

6. Bố trí phòng/khu vực cách ly tạm thời cho người lao động/làm việc, người bán hàng có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc được xác định mắc bệnh hoặc được xác định là người tiếp xúc vòng 1 (F1) hoặc người tiếp xúc vòng 2 (F2) khi đang làm việc tại chợ. Phòng/khu vực cách ly tạm thời phải đảm bảo các yêu cầu theo hướng dẫn. Trường hợp không thể bố trí phòng cách ly tạm thời thì phải bố trí một khu vực cách ly tạm thời tách biệt hoàn toàn với các khu vực bán hàng trong chợ.

7. Bố trí và chỉ định khu vực giao nhận hàng hóa gần cửa ra vào chợ; bố trí địa điểm, trang thiết bị, nhân lực để khử khuẩn phương tiện, hàng hóa tại khu vực giao nhận hàng hóa nếu cần thiết; hạn chế tiếp xúc giữa người giao hàng và người nhận hàng; yêu cầu đơn vị và người giao hàng thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K, các yêu cầu phòng, chống dịch theo qui định và ghi lại thông tin người giao hàng, người nhận hàng, thời gian giao nhận hàng...

8. Tổ chức khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, đo nhiệt độ của người lao động/làm việc, người bán hàng khi vào chợ làm việc hàng ngày; không được bố trí làm việc đối với người có một trong các triệu chứng như: mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở và người thuộc đối tượng F1, F2; yêu cầu người lao động/làm việc, người bán hàng tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe tại nhà trước khi đến nơi làm việc và không đi làm nếu có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở... và phải báo cho đơn vị quản lý, y tế địa phương để được tư vấn và xử trí theo qui định.

9. Phát loa trong thời gian họp chợ để nhắc nhở khách hàng, hộ kinh doanh thường xuyên thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (thực hiện Thông điệp 5K ...).

10. Tại các cửa hàng, gian hàng:

- Thực hiện giãn cách giữa các hộ kinh doanh, gian bán hàng, cửa hàng phù hợp tình hình thực tế tại chợ để bảo đảm khoảng cách an toàn phòng, chống dịch COVID-19; tốt nhất bố trí vách ngăn giữa các hộ kinh doanh, gian bán hàng, cửa hàng; giảm ít nhất 50% số người làm việc đối với gian hàng có trên 10 người làm việc, bán hàng hoặc theo qui định của chính quyền địa phương.

- Kẻ vạch giãn cách giữa khách hàng với người bán hàng và giữa các khách hàng theo qui định.

11. Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy; bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh và đảm bảo luôn có đủ nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay cho người lao động/làm việc, người bán hàng, hộ kinh doanh và khách hàng; nhà vệ sinh tại chợ phải có đủ nước sạch, xà phòng rửa tay, giấy vệ sinh.

12. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn theo hướng dẫn.

13. Yêu cầu các hộ kinh doanh phải ký cam kết thực hiện tuân thủ các qui định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

14. Khi phát hiện người có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở tại chợ, thực hiện xử trí theo hướng dẫn.

15. Tổ chức thông tin, tuyên truyền cho tất cả hộ kinh doanh, người lao động, làm việc, bán hàng tại chợ về việc thực hiện Hướng dẫn này.

16. Giảm số lượng người lao động/làm việc, người bán hàng tại chợ.

 

PHỤ LỤC 2

HƯỚNG DẪN VỀ VỆ SINH KHỬ KHUẨN TẠI CHỢ

1. Nguyên tắc chung

- Khử khuẩn bằng (i) chất tẩy rửa thông thường như chai xịt tẩy rửa đa năng dùng sẵn hoặc (ii) pha dung dịch tẩy rửa bồn cầu gia dụng (chứa khoảng 5% sodium hypochlorite) theo tỷ lệ 10 ml dung dịch tẩy rửa với 1 lít nước để thành dung dịch có khả năng diệt vi rút, hoặc (iii) dung dịch chứa 0,05% clo hoạt tính sau khi pha hoặc (iv) cồn 70%. Chỉ pha dung dịch đủ dùng trong ngày. Dùng cồn 70% để lau các bề mặt thiết bị điện tử dễ bị ăn mòn bởi hóa chất hoặc có tiết diện nhỏ. Thời gian cách ly sau khi khử khuẩn ít nhất 30 phút.

- Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa. Đối với các bề mặt bẩn phải được làm sạch bằng xà phòng và nước trước khi khử khuẩn.

- Sử dụng khẩu trang, găng tay cao su, quần áo bảo hộ khi thực hiện vệ sinh, khử khuẩn.

2. Vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi làm việc của người lao động/làm việc, người bán hàng

- Đối với nền nhà, tường, bàn ghế, các đồ vật trong phòng, nơi chế biến thực phẩm, gian bán hàng, các bề mặt có tiếp xúc: khử khuẩn ít nhất 01 lần/ngày.

- Đối với các vị trí tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm bấm thang máy, công tắc điện, bàn phím máy tính, điều khiển từ xa, điện thoại dùng chung, nút bấm tại cây ATM, máy bán hàng tự động.: khử khuẩn ít nhất 02 lần/ngày.

- Tại khu vực công cộng như cây ATM, máy bán hàng tự động, bình nước uống công cộng thì bố trí dung dịch sát khuẩn tay để người lao động/làm việc, người bán hàng, khách hàng sát khuẩn tay trước khi sử dụng.

- Đối với khu vệ sinh chung: vệ sinh khử khuẩn ít nhất 02 lần/01 ca làm việc hoặc 01 ngày.

- Tăng thông gió hoặc mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt hoặc các giải pháp phù hợp khác đối với các phòng. Hạn chế sử dụng điều hòa (nếu có thể).

3. Xử lý chất thải: bố trí đủ thùng đựng rác có nắp đậy, đặt ở vị trí thuận tiện tại khu dịch vụ cho người lao động/làm việc, người bán hàng, khách hàng và thực hiện thu gom, xử lý hằng ngày theo qui định.

 

PHỤ LỤC 3

MẪU BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH

Tên chợ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN CAM KẾT

Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tên hộ kinh doanh: ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………

Điện thoại người liên lạc: ……………………………………………………………………….

Email: ……………………………………………………………………………………………….

Đã đọc, hiểu rõ các yêu cầu, qui định phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đối với hộ kinh doanh (có nội dung cam kết kèm theo).

Thay mặt hộ kinh doanh, tôi cam kết hộ của tôi thực hiện đúng các yêu cầu, qui định phòng, chống dịch tại chợ đối với hộ kinh doanh và chịu trách nhiệm trước đơn vị quản lý chợ, chính quyền địa phương nếu để xảy ra lây nhiễm dịch COVID-19 do không thực hiện đầy đủ các nội dung cam kết này trong khi duy trì hoạt động tại thời điểm phòng, chống dịch./.

 

 

…………, ngày      tháng      năm 2021
Người cam kết
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: UBND phát 01 bộ có đóng dấu treo (01 Bản cam kết + 01 Nội dung cam kết phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ) cho mỗi hộ kinh doanh thông qua đơn vị quản lý chợ; đơn vị quản lý chợ yêu cầu hộ kinh doanh ký cam kết, sau đó thu lại Bản cam kết. Hộ kinh doanh lưu giữ Nội dung cam kết phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đối với hộ kinh doanh để thực hiện.

 

NỘI DUNG
CAM KẾT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CHỢ
ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH

1. Chỉ bán các mặt hàng thiết yếu theo qui định, tuân thủ việc sắp xếp nơi bán hàng của đơn vị quản lý chợ bảo đảm khoảng cách an toàn phòng, chống dịch, đảm bảo các qui định về an toàn, vệ sinh thực phẩm.

2. Yêu cầu người bán hàng, người lao động/làm việc không đến chợ nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

3. Yêu cầu người bán hàng, người lao động/làm việc luôn thực hiện Thông điệp 5K và các qui định phòng, chống dịch theo hướng dẫn của đơn vị quản lý chợ.

4. Thông báo ngay cho cán bộ quản lý chợ, cán bộ đầu mối phụ trách phòng, chống dịch tại chợ nếu phát hiện bản thân hoặc khách hàng, người lao động/làm việc, người bán hàng có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở; hạn chế tiếp xúc, giữ khoảng cách tối thiểu và thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của người có thẩm quyền của chợ.

5. Nhắc nhở khách hàng luôn đeo khẩu trang, tuân thủ khoảng cách khi chờ mua hàng.

6. Quản lý người lao động/làm việc, người bán hàng về các thông tin như họ tên, năm sinh, số CMT/CCCD, địa chỉ nơi ở, số điện thoại, địa chỉ quê quán, yêu cầu người lao động/làm việc, người bán hàng thông báo khi có tiếp xúc với các trường hợp F0 hoặc F1.

7. Đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch đối với cửa hàng, gian bán hàng: vệ sinh khử khuẩn hàng ngày, đảm bảo thông thoáng, đảm bảo khoảng cách an toàn cho người lao động/làm việc, người bán hàng, khách hàng khi tiếp xúc, có biển thông báo số điện thoại liên hệ khi có các biểu hiện, triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh...

8. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khác như hướng dẫn đối với người lao động/làm việc, người bán hàng.

 

PHỤ LỤC 4

MẪU BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CHỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG/LÀM VIỆC, NGƯỜI BÁN HÀNG

Tên chợ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN CAM KẾT

Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tên người lao động/làm việc/bán hàng: ……………….…………………………………….

Tên hộ kinh doanh: ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………… Email: ……………………… CMT/CCCD: …………………….

Đã đọc, hiu rõ các yêu cầu, qui định phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đối với người lao động/làm việc, người bán hàng (có nội dung cam kết kèm theo).

Tôi cam kết thực hiện đúng các yêu cầu, qui định phòng, chống dịch tại chợ đối với người lao động/làm việc, người bán hàng nêu trên và chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương nếu để xảy ra việc lây nhiễm dịch COVID-19 do không thực hiện đầy đủ các nội dung cam kết này trong khi duy trì hoạt động tại thời điểm phòng, chống dịch./.

 

 

…………, ngày      tháng      năm 2021
Người cam kết
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: UBND phát 01 bộ có đóng dấu treo (01 Bản cam kết + 01 Nội dung cam kết phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ) cho tất cả người lao động/làm việc, người bán hàng thông qua đơn vị quản lý chợ và hộ kinh doanh; đơn vị quản lý chợ, hộ kinh doanh yêu cầu người lao động, người bán hàng ký cam kết, sau đó thu lại Bản cam kết. Người lao động/làm việc, người bán hàng lưu giữ Nội dung cam kết phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đối với người lao động/làm việc, người bán hàng để thực hiện.

 

NỘI DUNG
CAM KẾT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CHỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG/LÀM VIỆC, NGƯỜI BÁN HÀNG

1. Không đến chợ nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

2. Người lao động/làm việc, người bán hàng thực hiện khai báo y tế hàng ngày khi đến chợ để làm việc.

3. Luôn thực hiện Thông điệp 5K, đặc biệt:

- Đeo khẩu trang đúng cách khi đến chỗ đông người theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thải bỏ ngay khẩu trang sau khi sử dụng (nếu là loại khẩu trang dùng 01 lần) vào thùng rác đúng nơi qui định;

- Giữ khoảng cách tối thiểu với người xung quanh theo qui định của đơn vị quản lý chợ; hạn chế tiếp xúc với người khác.

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay trong thời gian có mặt ở chợ;

- Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải, hoặc khăn tay, hoặc khăn giấy, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay. Bỏ rác đúng nơi qui định tại chợ; tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh; không khạc nhổ bừa bãi.

4. Thông báo ngay cho cán bộ phụ trách phòng, chống dịch tại chợ nếu phát hiện bản thân hoặc khách hàng, người làm việc cùng, người lao động có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở và thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của người có thẩm quyền của chợ.

5. Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong thời gian di chuyển từ nơi ở đến chợ và ngược lại.

 

PHỤ LỤC 5

MẪU
THẺ VÀO CHỢ

UBND PHƯỜNG/XÃ ………………………..

THẺ VÀO CHỢ

Ngày: …………………………………………… (Chính quyền địa phương in rõ)

- Tên người vào chợ: ……………………………………………………………………………...

- Địa chỉ: Số ……………… đường ……………………………………………………………….

- Tổ dân phố: ………………, phường/xã ………………, quận/huyện ………………………..

- Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………..

Ghi chú:

- Thẻ vào chợ phải có đóng dấu của UBND;

- Chính quyền địa phương tự qui định ngày vào chợ và in rõ trên Thẻ vào chợ, đảm bảo cứ 03 ngày thì đi chợ 01 lần; luân phiên giữa các hộ gia đình;

- Thẻ nên có giá trị sử dụng 01 lần/01 chợ bất kỳ tại địa bàn để tạo thuận lợi cho người dân.

- Mỗi hộ gia đình được phát 05 thẻ/15 ngày; cứ 03 ngày thì đi chợ 01 lần; tự điền thông tin vào Thẻ.

- Đơn vị quản lý chợ thu lại Thẻ này, lưu theo ngày, phục vụ điều tra, truy vết dịch tễ khi cần thiết./.

 

PHỤ LỤC 6

BẢNG ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM DỊCH BỆNH COVID-19 ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CHỢ

TT

NỘI DUNG

Thang điểm chấm

Điểm chấm thực tế

Có thực hiện

Có nhưng không đầy đủ

Không thực hiện

1

Có kế hoạch/phương án phòng, chống dịch COVID-19 cho chợ.

5

2,5

0

 

2

Phân công và công khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại) của cán bộ đầu mối phụ trách về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại chợ để người lao động/làm việc, người bán hàng và khách hàng biết, liên hệ khi cần thiết.

3

1,5

 

 

3

Tổ chức mua hàng tại chợ theo qui định một chiều (chiều vào, chiều ra khác nhau).

5

2,5

0

 

4

Tạo mã QR điểm kiểm dịch tại cửa vào chợ, cung cấp đầy đủ khẩu trang và yêu cầu người lao động/làm việc, người bán hàng, khách hàng phải khai báo y tế qua quét mã QR điểm kiểm dịch hoặc trên ứng dụng VHD hoặc khai trên giấy hàng ngày khi vào chợ, thực hiện Thông điệp 5K đặc biệt luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với người khác theo qui định.

7

3,5

0

 

5

Tại khu vực cửa vào chợ, tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu người lao động/làm việc, người bán hàng, khách hàng vào chợ phải khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo qui định; bố trí biển báo qui định phòng, chống dịch đối với khách hàng, bố trí đầy đủ nước sát khuẩn tay; bố trí khu vực xếp hàng vào chợ có kẻ vạch giãn cách giữa các khách hàng theo qui định; thu, kiểm soát và quản lý Thẻ vào chợ; có biện pháp kiểm soát mật độ người vào chợ đảm bảo qui định phòng, chống dịch, giữ khoảng cách an toàn theo qui định.

10

5

0

 

6

Bố trí khu vực cách ly tạm thời cho người lao động/làm việc, người bán hàng có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc được xác định mắc bệnh hoặc được xác định là người tiếp xúc vòng 1 (F1) hoặc người tiếp xúc vòng 2 (F2) khi đang làm việc tại chợ. Phòng/khu vực cách ly tạm thời phải đảm bảo các yêu cầu theo hướng dẫn. Trường hợp không thể bố trí phòng cách ly tạm thời thì phải bố trí một khu vực cách ly tạm thời tách biệt hoàn toàn với các khu vực bán hàng trong chợ.

3

1,5

0

 

7

Bố trí và chỉ định khu vực giao nhận hàng hóa gần cửa ra vào chợ; bố trí địa điểm, trang thiết bị, nhân lực để khử khuẩn phương tiện, hàng hóa tại khu vực giao nhận hàng hóa nếu cần thiết; hạn chế tiếp xúc giữa người giao hàng và người nhận hàng; yêu cầu đơn vị và người giao hàng thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K, các yêu cầu phòng, chống dịch theo qui định và ghi lại thông tin người giao hàng, người nhận hàng, thời gian giao nhận hàng...

5

2,5

0

 

8

Tổ chức theo dõi sức khỏe của người lao động/làm việc, người bán hàng hàng ngày; không được bố trí làm việc đối với người có một trong các triệu chứng như: mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở; yêu cầu người lao động/làm việc, người bán hàng tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe tại nhà, trước khi đến nơi làm việc và không đi làm nếu có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở... và phải báo cho đơn vị quản lý, y tế địa phương để được tư vấn và xử trí theo qui định.

7

3,5

0

 

9

Phát loa trong thời gian họp chợ để nhắc nhở khách hàng, hộ kinh doanh thường xuyên thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (thực hiện Thông điệp 5K ...).

7

3,5

0

 

10

- Tại các cửa hàng, gian hàng: Thực hiện giãn cách giữa các hộ kinh doanh, gian bán hàng, cửa hàng phù hợp tình hình thực tế tại chợ để bảo đảm khoảng cách an toàn phòng, chống dịch COVID-19; tốt nhất bố trí vách ngăn giữa các hộ kinh doanh, gian bán hàng, cửa hàng; giảm ít nhất 50% số người làm việc đối với gian hàng có trên 10 người làm việc, bán hàng hoặc theo qui định của địa phương.

7

3,5

0

 

12.1

- Tại các cửa hàng, gian hàng: Kẻ vạch giãn cách giữa khách hàng với người bán hàng và giữa các khách hàng theo qui định.

10

5

0

 

12.2

Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy; bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh và đảm bảo luôn có đủ nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay cho người lao động/làm việc, người bán hàng, hộ kinh doanh và khách hàng; nhà vệ sinh tại chợ phải có đủ nước sạch, xà phòng rửa tay, giấy vệ sinh.

7

3,5

0

 

12.3

Thực hiện vệ sinh khử khuẩn theo hướng dẫn.

6

3

0

 

12.4

Yêu cầu các hộ kinh doanh phải ký cam kết thực hiện tuân thủ các qui định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

5

2,5

0

 

12.5

Khi phát hiện người có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở tại chợ, thực hiện xử trí theo hướng dẫn.

5

2,5

0

 

11

Tổ chức thông tin, tuyên truyền cho tất cả hộ kinh doanh, người lao động/làm việc, người bán hàng tại chợ về việc thực hiện Hướng dẫn này đối với hộ kinh doanh, người bán hàng, người lao động/làm việc, khách hàng.

5

2,5

0

 

12

Giảm số lượng người lao động/làm việc, người bán hàng tại chợ.

3

1,5

0

 

 

Tổng số điểm

100

50

0

 

Xếp loại nguy cơ:

- Từ 80 đến 100 điểm: thực hiện tốt, ít nguy cơ lây nhiễm.

- Từ 50 đến 79 điểm: thực hiện trung bình, có nguy cơ lây nhiễm.

- Từ 0 đến 49 điểm: thực hiện chưa tốt, nguy cơ lây nhiễm cao.

Lưu ý:

- Những khu vực nào sau khi đánh giá có nguy cơ lây nhiễm, nguy cơ lây nhiễm cao thì cần rà soát khắc phục ngay để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

- Điểm số trong bảng kiểm là điểm tối đa, người đánh giá có thể cho điểm thấp tùy theo đánh giá thực tế.

 

PHỤ LỤC 7

BẢNG ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM DỊCH BỆNH COVID-19 ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH

TT

NỘI DUNG

Thang điểm chấm

Điểm chấm thực tế

Có thực hiện

Có nhưng không đầy đủ

Không thực hiện

1

Chỉ bán các mặt hàng thiết yếu theo qui định, tuân thủ việc sắp xếp nơi bán hàng của đơn vị quản lý chợ bảo đảm khoảng cách an toàn phòng, chống dịch, đảm bảo các qui định về an toàn, vệ sinh thực phẩm.

10

5

0

 

2

Yêu cầu người bán hàng, người lao động/làm việc, người bán hàng không đến chợ nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

20

10

0

 

3

Yêu cầu người bán hàng, người lao động/làm việc, người bán hàng luôn thực hiện Thông điệp 5K và các qui định phòng, chống dịch theo hướng dẫn của đơn vị quản lý chợ.

20

10

0

 

4

Thông báo ngay cho cán bộ quản lý chợ, cán bộ đầu mối phụ trách phòng, chống dịch tại chợ nếu phát hiện bản thân hoặc khách hàng, người lao động/làm việc, người bán hàng có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở; hạn chế tiếp xúc, giữ khoảng cách tối thiểu và thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của người có thẩm quyền của chợ.

20

10

0

 

5

Nhắc nhở khách hàng luôn đeo khẩu trang, tuân thủ khoảng cách khi chờ mua hàng.

10

5

0

 

6

Quản lý người lao động/làm việc, người bán hàng về các thông tin như họ tên, năm sinh, số CMT/CCCD, địa chỉ nơi ở, số điện thoại, địa chỉ quê quán, yêu cầu người lao động/làm việc, người bán hàng thông báo khi có tiếp xúc với các trường hợp F0 hoặc F1, F2.

5

2,5

0

 

7

Đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch đối với cửa hàng, gian bán hàng: vệ sinh khử khuẩn hàng ngày, đảm bảo thông thoáng, đảm bảo khoảng cách an toàn cho người lao động/làm việc, người bán hàng, khách hàng khi tiếp xúc, có biển thông báo số điện thoại liên hệ khi có các biểu hiện, triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh...

5

2,5

0

 

8

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khác như hướng dẫn đối với người lao động/làm việc, người bán hàng.

10

5

0

 

 

Tổng điểm

100

50

0

 

Xếp loại nguy cơ:

- Từ 80 đến 100 điểm: thực hiện tốt, ít nguy cơ lây nhiễm.

- Từ 50 đến 79 điểm: thực hiện trung bình, có nguy cơ lây nhiễm.

- Từ 0 đến 49 điểm: thực hiện chưa tốt, nguy cơ lây nhiễm cao.

Lưu ý:

- Những khu vực nào sau khi đánh giá có nguy cơ lây nhiễm, nguy cơ lây nhiễm cao thì cần rà soát khắc phục ngay để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

- Điểm số trong bảng kiểm là điểm tối đa, người đánh giá có thể cho điểm thấp tùy theo đánh giá thực tế.

 

PHỤ LỤC 8

BẢNG ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM DỊCH BỆNH COVID-19 ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG/LÀM VIỆC, NGƯỜI BÁN HÀNG

TT

NỘI DUNG

Thang điểm chấm

Điểm chấm thực tế

Có thực hiện

Có nhưng không đầy đủ

Không thực hiện

1

Không đến chợ nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

15

7,5

0

 

2

Người lao động/làm việc, người bán hàng thực hiện khai báo y tế hàng ngày khi đến chợ để làm việc. Khách hàng thực hiện khai báo y tế khi đến chợ mua hàng.

20

10

0

 

3

Luôn thực hiện Thông điệp 5K, đặc biệt:

- Đeo khẩu trang đúng cách khi đến chỗ đông người theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thi bngay khẩu trang sau khi sử dụng (nếu là loại khẩu trang dùng 01 lần) vào thùng rác đúng nơi qui định;

- Gikhoảng cách tối thiểu với người xung quanh theo qui định của đơn vị quản lý chợ; hạn chế tiếp xúc với người khác.

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc sát khuẩn tay bng dung dịch sát khuẩn tay trong thời gian có mặt chợ;

- Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vi, hoặc khăn tay, hoặc khăn giấy, hoặc ống tay áo đlàm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay. Bỏ rác đúng nơi qui định tại chợ; tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh; không khạc nhổ bừa bãi.

25

12,5

0

 

4

Thông báo ngay cho cán bộ phụ trách phòng, chống dịch tại chợ nếu phát hiện bản thân hoặc khách hàng, người làm việc cùng, người lao động có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở và thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của người có thẩm quyền của chợ.

20

10

0

 

5

Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong thời gian di chuyển từ nơi ở đến chợ và ngược lại.

10

5

0

 

6

Khách hàng chỉ đi chợ theo đúng ngày được qui định trên Thẻ vào chợ và nộp Thẻ vào chợ cho đơn vị quản lý chợ tại cổng vào chợ.

10

5

0

 

 

Tổng điểm

100

50

0

 

Xếp loại nguy cơ:

- Từ 80 đến 100 điểm: thực hiện tốt, ít nguy cơ lây nhiễm.

- Từ 50 đến 79 điểm: thực hiện trung bình, có nguy cơ lây nhiễm.

- Từ 0 đến 49 điểm: thực hiện chưa tốt, nguy cơ lây nhiễm cao.

Lưu ý:

- Những khu vực nào sau khi đánh giá có nguy cơ lây nhiễm, nguy cơ lây nhiễm cao thì cần rà soát khắc phục ngay để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

- Điểm số trong bảng kiểm là điểm tối đa, người đánh giá có thể cho điểm thấp tùy theo đánh giá thực tế.

 

PHỤ LỤC 9

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ KHI CÓ TRƯỜNG HỢP MỆT MỎI, SỐT, HO, ĐAU RÁT HỌNG, KHÓ THỞ TẠI CHỢ

Khi phát hiện người có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở (sau đây gọi là người nghi ngờ mắc bệnh COVID-19) tại chợ, cần thực hiện theo các bước sau:

1. Thông báo cho cán bộ quản lý chợ và cán bộ y tế phụ trách địa bàn.

2. Cán bộ quản lý/cán bộ y tế cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn người nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 đeo đúng cách.

3. Người nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 01 mét với những người khác.

4. Đơn vị quản lý chợ đưa người nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 đến khu vực cách ly đã được bố trí tại chợ.

Yêu cầu đối với nơi cách ly tạm thời tại chợ:

- Bố trí tại khu vực riêng, gần cổng ra vào, tách biệt với khu vực các gian hàng (nếu có thể).

- Phòng cách ly tạm thời phải đảm bảo: Thoáng khí, thông gió tốt; Hạn chế đồ đạc trong phòng; Có chỗ rửa tay; Có thùng đựng rác có nắp đậy kín; Có khu vực vệ sinh riêng.

5. Gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc của Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095) hoặc cơ quan y tế theo qui định của địa phương để được tư vấn và nếu cần thì đến cơ sở y tế khám và điều trị.

6. Hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển người nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 đến cơ sở y tế.

7. Lập danh sách người tiếp xúc và thực hiện khử khuẩn tại chợ khi cơ quan y tế yêu cầu.

8. Thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 khi cơ quan y tế yêu cầu.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản