358571

Công văn 5273/TCHQ-TXNK năm 2017 về triển khai đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành

358571
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 5273/TCHQ-TXNK năm 2017 về triển khai đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5273/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 08/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5273/TCHQ-TXNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 08/08/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5273/TCHQ-TXNK
V/v triển khai đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Các ngân hàng thương mại phối hợp thu.

Thực hiện Quyết định số 2082/QĐ-TCHQ ngày 21/6/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7” (gọi tắt Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7); Trên cơ sở ý kiến tham gia trực tiếp của các ngân hàng tại Hội nghị ngày 07/07/2017 và ý kiến tham gia theo nội dung công văn số 760/CNTT-PTUD ngày 11/07/2017, Tổng cục Hải quan đã tiếp thu và hoàn thiện quy trình và bộ chuẩn trao đổi thông tin giữa Cổng thanh toán điện tử hải quan với Cổng thông tin các ngân hàng thương mại. Để tiếp tục thực hiện triển khai Đề án nộp thuế và thông quan 24/7, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về Quy trình và bộ chuẩn dữ liệu trao đổi thông tin:

Ngày 31/07/2017 Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 2596/QĐ-TCHQ sửa đổi, bổ sung Quyết định 384/QĐ-TCHQ ngày 04/3/2016 quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan; Bổ sung quy trình trao đổi thông tin việc người nộp thuế kê khai, lập bảng kê, giấy nộp tiền trực tiếp tại Cổng thanh toán điện tử hải quan, ủy quyền ngân hàng tự động trích nợ tài khoản khi Tổng cục Hải quan chuyển lệnh thanh toán của người nộp thuế sang ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hi quan (danh sách các ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan theo Phụ lục I đính kèm). Nội dung cụ thể của bộ chuẩn dữ liệu (theo Phụ lục II) và quy trình trao đi thông tin (theo phụ lục III), Tổng cục Hải quan xin gửi kèm.

2. Kế hoạch triển khai Đề án của Tổng cục Hải quan: Căn cứ quyết định 2082/QĐ-TCHQ và Quyết định 2596/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan thông báo kế hoạch triển khai như sau:

- Nâng cấp Cổng thanh toán điện tử hải quan, xây dựng các chức năng người nộp thuế cập nhật các thông tin về chữ ký số sử dụng nộp thuế, chức năng kê khai, lập giấy nộp tiền trên Cổng thanh toán điện tử hải quan; xây dựng quy trình trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng phối hợp thu: dự kiến hoàn thành trước 30/9/2017;

- Kiểm tra hệ thống trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng phối hợp thu: dự kiến kiểm tra từ 1/10/2017 đến 15/10/2017.

- Tổ chức hội nghị tập huấn cho các đối tượng là người nộp thuế, cán bộ ngân hàng phối hợp thu, cán bộ hải quan: dự kiến thời gian tổ chức hội nghị từ ngày 03 đến 10/10/2017, chia làm 3 hội nghị tại Miền Bắc, Miền Trung và miền Nam.

- Kế hoạch triển khai thí điểm Đán nộp thuế điện tử và thông quan 24/7: từ 16/10/2017;

3. Trên cơ sở quy trình và bộ chuẩn trao đổi thông tin theo Quyết định 2596/QĐ-TCHQ (phụ lục II và III), đề nghị các ngân hàng phối hợp thu nâng cấp hệ thống, xây dựng chương trình, hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục ủy quyền trích nợ tài khoản để nộp thuế phù hợp với tiến độ nâng cấp của Tổng cục Hải quan và thời gian kiểm tra hệ thống trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng phối hợp thu.

Trong quá trình các ngân hàng phối hợp thu triển khai nâng cấp hệ thống nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với đầu mối là: bà Nguyễn Thị Thanh Hương (huongntt@customs.gov.vn - Cục Thuế xuất nhập khẩu) và ông Bùi Ngọc Dũng (dungbn2@customs.gov.vn - Cục CNTT & TKHQ) để được hướng dẫn kịp thời.

Tổng cục Hải quan thông báo để các ngân hàng tham gia phối hợp thu được biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TKHQ (để p/h th/h);
- Lưu: VT, TXNK-Tuân(03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG PHỐI HỢP THU
(ban hành kèm theo công văn số 5273/TCHQ-TXNK ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục Hải quan)

TT

Tên ngân hàng thương mại

1

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

2

Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (VietinBank)

3

Ngân hàng TMCP Quân đội (Mbbank)

4

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

5

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)

6

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

7

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

8

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

9

Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritimebank)

10

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (Vpbank)

11

Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

12

Ngân hàng TMCP Phương đông (OCB)

13

Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam)

14

Ngân hàng TMCP An bình (ABbank)

15

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank)

16

Ngân hàng TMCP Xăng dầu (PGbank)

17

Ngân hàng The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd (BTMU)

18

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank)

19

Ngân hàng TMCP Sài gòn (SCB)

20

Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín (Sacombank)

21

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

22

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu long (MHB) (ngày 23/5/2015 đã sáp nhập với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Vit Nam (BIDV)

23

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

24

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

25

Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á

26

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)

27

Ngân hàng TMCP Bản Việt (VCCB)

28

Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd

29

Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

30

Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn INDOVINA

31

Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam

32

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á

33

Ngân hàng CITIBANK, N.A.,

34

Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long (KienLongBank)

35

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam

36

Ngân hàng Bangkok Đại chúng trách nhiệm hữu hạn

 

PHỤ LỤC II

BỘ CHUẨN THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU
(Ban hành kèm theo công văn số 5273/TCHQ-TXNK ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục Hải quan)

Danh mục Thông điệp dữ liệu ban hành đã ban hành kèm theo Quyết định số 2596/QĐ-TCHQ ngày 31 tháng 07 năm như sau:

STĐ

Tên Thông điệp

Ghi chú

213

Thông điệp NHTM gửi TCHQ thông báo kết quả xử lý yêu cầu của NNT

24-7

214

Thông tin danh sách tài khoản kho bạc mở tại NHTM

24-7

304

Thông điệp TCHQ gửi NHTM về việc NNT đề nghị trích tiền nộp thuế

24-7

305

Thông điệp TCHQ gửi NHTM về việc NNT đề nghị trích tiền nộp phí bộ ngành

24-7

311

Thông điệp TCHQ gửi NHTM về việc NNT đăng ký thông tin nộp thuế

24-7

312

Thông điệp NHTM thông báo cho TCHQ về việc NNT đã ký ủy quyền

24-7

313

Thông điệp TCHQ thông báo cho NHTM về việc đã nhận được thông tin đăng ký ủy quyền của DN tại NHTM

24-7

807

Thông điệp đối chiếu danh sách các yêu cầu được gửi từ Cổng thông tin điện tử hải quan đối với giao dịch thanh toán thuế

24-7

808

Thông điệp đối chiếu danh sách các yêu cầu được gửi từ Cổng thông tin điện tử hải quan đối với giao dịch thanh toán lệ phí bộ ngành

24-7

857

Thông điệp trả lời kết quả đối chiếu danh sách các yêu cầu được gửi từ Cổng thông tin điện tử hải quan đối với giao dịch thanh toán thuế

24-7

858

Thông điệp trả lời kết quả đối chiếu danh sách các yêu cầu được gửi từ Cổng thông tin điện tử hải quan đối với giao dịch thanh toán phí, lệ phí bộ ngành

24-7

7

Danh sách các yêu cầu được gửi từ Cổng thông tin điện tử hải quan cho giao dịch thanh toán thuế

24-7

8

Danh sách các yêu cầu được gửi từ Cổng thông tin điện tử hải quan cho giao dịch thanh toán phí lệ phí bộ ngành

24-7

TK

Danh mục tài khoản kho bạc mở tại NHTM

24-7

(Chi tiết Bộ chuẩn Thông điệp dữ liệu, Tổng cục Hải quan đã gửi qua địa chỉ đầu mối các ngân hàng phối hợp thu).

 

PHỤ LỤC III

QUY TRÌNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo công văn số 5273/TCHQ ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Tng cục Hải quan)

Nội dung Quy chế trao đổi thông tin Ban hành kèm theo Quyết định số 2596/QĐ-TCHQ ngày 31/07/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định 384/QĐ-TCHQ ngày 04/3/2016 liên quan đến quy trình trao đổi thông tin như sau:

1. Bổ sung các thông điệp:

- Thông điệp NHTM gửi TCHQ thông báo kết quả xử lý yêu cầu của NNT (Message Type 213).

- Thông điệp TCHQ gửi NHTM về việc NNT đề nghị trích tiền nộp thuế (Message Type 304)

- Thông điệp TCHQ gửi NHTM về việc NNT đề nghị trích tiền nộp phí bộ ngành (Message Type 305)

- Thông điệp TCHQ gửi NHTM về việc NNT đăng ký thông tin nộp thuế (Message Type 311)

- Thông điệp NHTM thông báo cho TCHQ về việc NNT đã ký ủy quyền (Message Type 312)

- Thông điệp TCHQ thông báo cho NHTM về việc đã nhận được thông tin đăng ký ủy quyền của DN tại NHTM (Message Type 313)

- Thông điệp đối chiếu danh sách các yêu cầu được gửi từ Cổng thanh toán điện tử hải quan đối với giao dịch thanh toán thuế (Message Type 807).

- Thông điệp đối chiếu danh sách các yêu cầu được gửi từ Cổng thanh toán điện tử hải quan đối với giao dịch thanh toán lệ phí bộ ngành (Message Type 808).

- Thông điệp trả lời kết quả đối chiếu danh sách các yêu cầu được gửi từ Cổng thanh toán điện tử hải quan đối với giao dịch thanh toán thuế (Message Type 857).

- Thông điệp trả lời kết quả đối chiếu danh sách các yêu cầu được gửi từ Cổng thanh toán điện tử hải quan đối với giao dịch thanh toán phí, lệ phí bộ ngành (Message Type 858).

- Danh mục loại thông điệp đối chiếu:

+ Loại 07: Đối chiếu các yêu cầu được gửi từ Cổng thanh toán điện tử hải quan cho giao dịch thanh toán thuế;

+ Loại 08: Đối chiếu các yêu cầu được gửi từ Cổng thanh toán điện tử hải quan cho giao dịch thanh toán phí lệ phí bộ ngành.

2. Quy trình chuyển thông tin ủy quyền trích nợ tài khoản khi NNT đăng ký thông tin trực tiếp tại Cổng thanh toán điện tử hải quan

a) Trên cơ sở thông tin đăng ký đã được người nộp thuế (sau đây gọi là NNT) ký số lên nội dung khai báo, Cổng thanh toán điện tử hải quan thực hiện ký số lên các nội dung thông tin đã đăng ký của NNT và gửi thông tin sang NHTM phối hợp thu nơi giữ tài khoản của NNT (theo mẫu thông điệp 311 tại phụ lục của quy chế này).

b) Khi nhận được thông tin thông báo của TCHQ về các thông tin đăng ký của NNT, NHTM gửi thông báo phản hồi đã nhận được đề nghị của NNT thông qua Cổng thanh toán điện tử hải quan (theo mẫu thông điệp 200 hoặc 299 tại phụ lục của quy chế ban hành kèm theo Quyết định 384/QĐ-TCHQ).

c) Sau khi nhận được thông tin thông báo của Tổng cục Hải quan, NHTM phối hợp thu kịp thời xử lý đề nghị của NNT, gửi kết quả xử lý cho NNT thông qua Cổng thanh toán điện tử hải quan. Kết quả xử lý gồm: Chấp nhận đề nghị, không chấp nhận, đề nghị làm rõ, hướng dẫn thực hiện ký ủy quyền trích nợ tài khoản...(theo mẫu thông điệp 213 tại phụ lục của quy chế này). Tổng cục Hải quan nhận và phản hồi kết quả tiếp nhận thông điệp từ NHTM phối hợp thu (theo mẫu thông điệp 200 hoặc 299 tại phụ lục của quy chế ban hành kèm theo Quyết định 384/QĐ-TCHQ), đồng thời hiển thị kết quả, thông báo kết quả xử lý cho NNT (Qua Cổng thanh toán điện tử hải quan, thư điện tử, tin nhắn điện thoại..) biết.

d) Sau khi NHTM phối hợp thu và NNT đã ký ủy quyền trích nợ tài khoản, NHTM phối hợp thu gửi thông báo đến TCHQ các thông tin liên quan đến NNT, việc ký ủy quyền trích nợ và tài khoản ủy quyền trích nợ tại NHTM qua Cổng thanh toán điện tử hải quan (theo mẫu thông điệp 312 tại phụ lục của quy chế này). TCHQ cập nhật các thông tin NNT đăng ký ủy quyền NHTM trích nợ tài khoản vào hệ thống.

3. Quy trình NHTM phối hợp thu chuyển thông tin của NNT làm thủ tục ủy quyền trích nợ tài khoản khi NNT đăng ký thông tin trực tiếp tại NHTM phối hợp thu:

a) Sau khi NNT hoàn tất thủ tục và đã ký ủy quyền trích nợ, NHTM phối hợp thu thông báo các thông tin NNT đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản để thực hiện thanh toán thuế, phí, lệ phí với TCHQ qua Cổng thanh toán điện tử hải quan (theo mẫu thông điệp 312 tại phụ lục của quy chế này), trường hợp này thông tin số hồ sơ trong thông điệp thông báo thông tin sẽ để trống.

b) Sau khi TCHQ nhận được thông tin thông báo từ NHTM phối hợp thu, TCHQ thông báo kết quả đã nhận được thông tin của NHTM gửi; trường hợp chấp nhận kết quả, hệ thống của TCHQ thực hiện cấp số hồ sơ và thông báo số hồ sơ cho NHTM phối hợp thu (theo, mẫu thông điệp 313 tại phụ lục của quy chế này); trường hợp không chấp nhận kết quả, hệ thống của TCHQ sẽ trả về thông điệp từ chối (theo mẫu thông điệp 299 tại phụ lục của quy chế ban hành kèm theo Quyết định 384/QĐ-TCHQ).

c) TCHQ gửi thông tin NNT đã bổ sung trên Cổng thanh toán điện tử hải quan đến NHTM nơi NNT mở tài khoản qua Cổng thanh toán điện tử hải quan (theo mẫu thông điệp 311 tại phụ lục của quy chế này). NHTM thông báo cho TCHQ kết quả tiếp nhận thông tin xử lý bổ sung thông tin của NNT (theo mẫu thông điệp 200 hoặc 299 tại phụ lục của quy chế ban hành kèm theo Quyết định 384/QĐ-TCHQ).

4. Quy trình thanh toán thuế, phí, lệ phí được lập chứng từ trực tiếp tại Cổng thanh toán điện tử hải quan.

a) Tổng cục Hải quan căn cứ thông tin đề nghị của NNT, ký số của TCHQ và thực hiện thông báo tới NHTM được yêu cầu trích chuyển tài khoản (theo mẫu thông điệp 304 hoặc 305 tại phụ lục của quy chế ban hành kèm theo Quyết định 384/QĐ-TCHQ).

b) Khi nhận được thông tin thông báo từ Cổng thanh toán điện tử hải quan, NHTM gửi thông báo kết quả đã tiếp nhận được yêu cầu của NNT tới Cổng thanh toán điện tử hải quan (theo mẫu thông điệp 200 hoặc 299 tại phụ lục của quy chế ban hành kèm theo Quyết định 384/QĐ-TCHQ).

c) Sau khi NHTM kiểm tra chữ ký số của NNT và của TCHQ, thông tin ủy quyền trích nợ, số dư tài khoản và gửi thông điệp thông báo kết quả xử lý yêu cầu của NNT (theo mẫu thông điệp 213 tại phụ lục của quy chế này). Hệ thống Cổng thanh toán điện tử hải quan tiếp nhận và thông báo kết quả xử lý của NHTM cho NNT. NNT có thể xem kết quả xử lý của ngân hàng thương mại đối với yêu cầu của NNT trên Cổng thanh toán điện tử hải quan.

d) Trường hợp yêu cầu trích tài khoản của NNT được NHTM chấp nhận, NHTM thực hiện gửi lệnh thanh toán đến Cổng thanh toán điện tử hải quan. Quy trình trao đổi thông tin nộp tiền tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định 384/QĐ-TCHQ và Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại.

5. Bổ sung quy trình đối chiếu:

- NHTM thực hiện gửi thông điệp yêu cầu đối chiếu danh sách các yêu cầu được gửi từ Cổng thanh toán điện tử hải quan (theo mẫu thông điệp 807, 808 tại phụ lục của Quy chế này), hệ thống của TCHQ tiếp nhận, kiểm tra và phản hồi về cho NHTM phối hợp thu (theo mẫu thông điệp 200 hoặc 299 tại phụ lục của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 384/QĐ-TCHQ - Trường hợp không chấp nhận sẽ có lý do gửi kèm).

- NHTM thực hiện gửi thông điệp yêu cầu lấy kết quả đối chiếu danh sách các yêu cầu được gửi từ Cổng thanh toán điện tử hải quan (theo mẫu thông điệp 800 tại Phụ lục của Quy chế này) hệ thống của TCHQ tiếp nhận, kiểm tra và phản hồi về cho NHTM (theo mẫu thông điệp 857, 858 tại phụ lục của Quy chế này - Trường hợp chưa có kết quả đối chiếu hoặc có lỗi khi thông điệp vi phạm quy tắc về cú pháp và cấu trúc sẽ phản hồi theo mẫu thông điệp 299 tại phụ lục của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 384/QĐ-TCHQ).

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản