585483

Công văn 4734/LĐTBXH-BTXH về đánh giá kết quả thực hiện Luật Người cao tuổi và chương trình đề án liên quan đến người cao tuổi giai đoạn 2010-2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

585483
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 4734/LĐTBXH-BTXH về đánh giá kết quả thực hiện Luật Người cao tuổi và chương trình đề án liên quan đến người cao tuổi giai đoạn 2010-2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4734/LĐTBXH-BTXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Văn Hồi
Ngày ban hành: 06/11/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4734/LĐTBXH-BTXH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký: Nguyễn Văn Hồi
Ngày ban hành: 06/11/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4734/LĐTBXH-BTXH
V/v đánh giá kết quả thực hiện Luật Người cao tuổi và các chương trình, đề án liên quan đến người cao tuổi giai đoạn 2010-2023

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương;
- Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, Văn bản số 267/TB-VPCP ngày 07/7/2023 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam năm 2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và địa phương nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ Chiến lược quốc gia về Người cao tuổi.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Luật Người cao tuổi và các chương trình, đề án có liên quan đến người cao tuổi giai đoạn 2010-2023 (có đề cương chi tiết gửi kèm) và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Bảo trợ xã hội, số 67A Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, điện thoại: 0973.280.515, đồng chí Lợi - Cục Bảo trợ xã hội) trước ngày 15/12/2023 để tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Lưu: VT, BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hồi

 

DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN

1. Bộ Nội vụ

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3. Bộ Tài chính

4. Bộ Y tế

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo

6. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7. Bộ Thông tin và Truyền thông

8. Bộ Tư pháp

9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10. Bộ Xây dựng

11. Bộ Giao thông vận tải

12. Văn phòng Chính phủ

13. Ủy ban Dân tộc

14. Bảo hiểm xã hội Việt Nam

15. Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam

16. Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

17. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

18. Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

19. Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

20. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

21. Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

22. Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

23. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI CAO TUỔI
(Đối với Bộ ngành, cơ quan Trung ương)

Các Bộ ngành, cơ quan Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao trong Luật Người cao tuổi báo cáo kết quả thực hiện Luật Người cao tuổi theo các nội dung chủ yếu sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2010-2023

1. Công tác chỉ đạo, điều hành.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi.

3. Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi

- Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;

- Chăm sóc người cao tuổi trong hoạt động văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch, giao thông công cộng;

- Bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi;

- Chúc thọ, mừng thọ và tổ chức tang lễ;

- Phát huy vai trò người cao tuổi;

- Phụng dưỡng người cao tuổi;

- Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi;

- Hoạt động xã hội hóa công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi;

- Bộ máy triển khai thực hiện;

- Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về người cao tuổi.

4. Công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.

5. Kết quả thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến người cao tuổi

- Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi

- Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, TỒN TẠI

Nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân chủ quan, khách quan trong quá trình thực hiện Luật Người cao tuổi.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NGƯỜI CAO TUỔI

1. Mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

2. Nội dung

3. Nhiệm vụ, giải pháp

4. Kinh phí thực hiện

5. Tổ chức thực hiện.

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI CAO TUỔI
(Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2010-2023

1. Công tác chỉ đạo, điều hành.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi.

3. Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi

- Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;

- Chăm sóc người cao tuổi trong hoạt động văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch, giao thông công cộng;

- Bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi;

- Chúc thọ, mừng thọ và tổ chức tang lễ;

- Phát huy vai trò người cao tuổi;

- Phụng dưỡng người cao tuổi;

- Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi;

- Hoạt động xã hội hóa công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi;

- Bộ máy triển khai thực hiện;

- Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về người cao tuổi.

4. Công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.

5. Kết quả thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến người cao tuổi

- Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi

- Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

- .....

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, TỒN TẠI

Nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân chủ quan, khách quan trong quá trình thực hiện Luật Người cao tuổi.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NGƯỜI CAO TUỔI

1. Mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

2. Nội dung

3. Nhiệm vụ, giải pháp

4. Kinh phí thực hiện

5. Tổ chức thực hiện.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản